What does the Embassy do? ተራን ሓላፍነትን ሓደ ኢምባሲ እንታይ'ዩ?

ኣብዚ ዓመት 2020፡ ብመጠን እቲ ዘይንቡርን ካብ ትጽቢት ወጻእን ዘጋጠመ ዓለምለኻዊ ለበዳ ሕማም ኮሮናቫረስ፡ ኣብ ርእሲ ካብ ሃገር ብዝተፈላለየ ምኽኒያት ወጺኦም ዝጸንሑ ዜጋታት ዘይንቡር/ዘይልሙድ ጸገማት ከጋጥም ድማ ትጽበዮ ጉዳይ'ዩ።


ገለ ኣብ ዝገሽሉ ዓዲ ናይ ሞት ሓደጋ የጋጥሞም፡ ወይ ካብ ኣባላት ቤ/ሰቦም ተመሳሳሊ ጸገም የጋጥም፡ ኣብ ዘይፈልጥዎ ዓዲ ተዓጺዮም ብጥሜት ዝሞቱ ዉን ኣይሰኣኑን፡ ገለ ኣብ'ቲ ዘለዉዎ ዓዲ ናይ ኣገልግሎት ፓስፖርት ዕለት የብቅዕ (Expire)፡ ገለ ኣብ'ቲ ዘለዉዎ ዓዲ ናይ ኣጋጣሚ ናይ ሃገር ቆንስላዊ ጉዳይት ይኹን ኢምባሲ ዘይብሉ ይጸንሕ፡ ወዘተ።

ኣብዛ ዝሓለፈ ሰሙን፡ ኢምባሲታት ሃገረ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዕ ናይ ዓለም ዝርከባ፡ ንናይ ምምላስ ይኩን ምስዳድ ሬሳ ኣመልኪተን ሓበሬታ ከዘዋዉራ (Circulate) ክገብራ ቀኒየን (Read)፡ ድሮ ዉን ገሊአን ዝመዝገብዎም ገያሾ ኣብ ቀረባ እዋን ኣስመራ ክኣትዉ ኢዮም።


ነዚ ሓበሬታ ኣመልኪትና፡ ኣብዚ ገጻትና ምስ ጠቃዕናዮ ከኣ፡ ብዉሽጣዊ መስመር ንዝተፈላለየ ጸገማቶም መልሲን ፍታሕን እንተረኸብሉ፡ ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኣዚዮም ብዙሓት ዜጋታት ክሓቱና ቀኒዮም።

እቲ ግቡእ ኣሰራርሓ፡ በዓል ሞያን መዝን ቤ/ጽሕፈታት ናይ ኢምባሲ ሃገረ ኤርትራ ነዚ ሕቶታትን መብርህን ከአንግድን ክምልስን ግቡእ ብምኳኑ ብምእማን ድማ፡ ካብ ወግዓዊ መራኸቢ መርበባቶምን ኣድራሽኦምን በብዘለዎ ከባቢ ምሕባርን ምምራሕን ሓሊፍና፡ ካልእ ስራሕና ኣይነበረን።


ብዙሓት ሰራሕተኛታትን ሰብ-መዚን ኢምባሲታት ብዛዕባ ኣብ ስርሖም ዘለዎም ንጥፈታትን ዉጽኢታዉነትን ንጎኒ ገዲፍና ድማ፡ ኣብዚ ተገልጋሊ ህዝብን፡ ኣገልጋሊ ኢምባስን ክበርሃሉ ዘለዎ ኣገደስቲ ነጥብታት ኣለዉ።


እዞም ዝስዕቡ ቀንዲ ተራን ሓላፍነትን ሓደ ኢምባሲ ኢዮም፡ ብሓደ ለይቲ ዋላ ኣይተተግብሮም፡ ናብኡ ክንጓዓዝ ግን ግድን ኢዩ፡


1. ዲፕሎማሲያዊ ዕዮ (Diplomatic Relations)፡
2. ህዝባዊ ኣገልግሎት (Public Service)፡
3. ምክትታል ድሕነት ዜጋታት (Citizens Protection)፡
4. ምክልኻል ረብሓ ዜጋታት (Defending Interests)፡

እዞም ዝስዕቡ ድማ፡ ቀንዲ ተራ ዜጋታት፡

1. ሃገራዊ ግቡኡ ምፍጻም፡
2. ኣብ ኢምባሲ ህላዊኡ ምርግጋጽ፡
3. ፖለቲካዊ ኣመላኻኽትኡ ብዘየገድስ፡ ኢምባሲ ከም ገዝኡ ምዉሳድን ኣብ ኮማዊ ጉዳያት ምስታፍን፡

መብዛሕትኡ ግዜ፡ ካብ ተራ ጌሾም ዝመጽኡ ዜጋታት፡ ኢምባሲታት ኢየን ዝኸበደ ሓላፍነት ዘለወን። ልክዕ'ዩ፡ ዝጸንሐ ዝተሓላለኸ ፖለቲካዊ ማሕንቆን ዉዲትን፡ ኣብ ቅድሚ ማሕበረሰብ ዓለም፡ ንልኡላዉነትና ዝጠሓሰ ዘሐፍር ቤ/ጽሕፈት ኢምባሲታትና ብጭፍራ ዕጡቃትን ትካላት ጸጥታ ወጻእን ክዝመታ ዘይተዓዘብና ኣይኮናን፡ ብቀንዱ ኣብ ዋሽንግቶን ኣሜሪካ፡ ምስዚ ኩነታት ከኣ እዚ ተጠቂሱ ዘሎ ተራን ግቡእን ክትግበር ኣሸጋሪ'ዩ ኔሩ።


ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን፡ ዝኮነ መመኽነይታ ዉን ቅቡል ኣይክከዉንን'ዩ። ህዝቢ ኣብ መገሽኡ ክሳብ ናይ መጠረሽታ ግቡእ ኣገልግሎት ክወሃቦ፡ ድሕነቱ ከተጣይቅን ክትከላኸልን፡ ሃለዋቱ ከተረጋግጽ ናይ ግድን'ዩ።


ኮቪድ-19 ከም ሓደ ረቋሒ ዘምጽኦ ጸገም፡ ኣብ ሓደ ኢምባሲ ሃገረ ኤርትራ ዝኣክል ዘለዎ ምዕቡል ዓዲ፡ ሓንቲ ኣደ ወዳ ክትርኢ ጌሻ መጺኣ፡ ሃንደበት መንእሰይ ወዳ በዚ ሕማም ብምዕራፉ ግን፡ እዛ ሰበይቲ ዝኣሊያን ሃለዋታን ዝከታተል'ሲ ክትረክብ ይትረፍ፡ ብሕጽረት መግቢ ተጣሪዓ፡ ሕጂ ዉን ንመምለሲኣ፡ ንኢምባሲ ተሓቢሩ፡ ዳርጋ እንታይ እሞ ክንገብራ ዝዓይነቱ ዘረባ ሰሚዒና ኢና።


እዚ ክእረም ኣለዎ። ዝኾነ ሓደጋ ዘጋጠሞ ዜጋ፡ ንማሕበረኮም ዉን ጽዉዕ ኣቢልካ ኣኪብካ፡ ብዝሓበራ ቅልጽም ክፍታሕ ዝኽእል፡ ኣዚዪ ዝቀለለ ጉዳይ (Case) ኢዩ። ኣይኮነን፡ ንዜጋታትካ ካብ ኣፍ-ገበል ኣውጺካ ዉን ከተድሕን ሓላፍነትን ግቡእን ኣለካ።


ብዝኾነ ከነሕጽሮ፡ ኣብዚ ኢምባሲታትና ግዴታዊ ተሃድሶ (Reform) ክህሉ'ዩ። ነዞም ዓበይቲ ኣቦታት ንወንጅሎም ኣይኮናን ዘለና፡ ግን ድኻማት ኣለዎም፡ ይኣኽሎም ከኣ መዋእሎም ኣበርኪቶም ኢዮም፡ ብመንእሰያት ኣብ ቀረባ ከም "ምክትላቶም" (Vice) ይመደብሎም።


ካልእ፡ ምስዚ ናይ ምምላስ ጉዳይ ዝተሓሓዝ፡ ዝኾነ ዜጋ ናብ'ታ ዝቐረበት ኢምባሲ ይኩን ቆንስላዊ ጉዳያት ደዊሉ ህሉዉ ሽግራቱ ይኩን ሕቶታቱ የካፍል።


ንዘይንቡር ኩነታት ብዘይተለምደ ኣገባባት ክትፈትሖ ጥራይ ስለዘለካ፡ ኢምባሲታት ከኣ ንናይ ነፍሲወከፍ ዜጋታት ሽግር፡ ሓደ ብሓደ እንዳተረድአ (Consult them each and every) ዝሓሸ ዝበሎ ፍታሕ ክህብ፡ ኣይከኣሎን ከኣ፡ ናይ ምምላስ ወጻኢታት፡ ፋይናንሳዊ ጸገማት ዉን ክኸዉን ይክእል፡ ንንጡፋት ኣባላት ማሕበረኮም ኣዋፊሩ ክፈትሖ ይጽዓር።


ካልእ ፍሉይ ርኢቶ ዘለኩም፡ ኣብዚ "Messenger" ጽሓፉልና። ካብቶ'ም ብዙሓት ዝሓተትኩምና እሞ፡ ዘምራሕናኩም፡ ሓንቲ ዉልቀሰብ ስማን ኣድራሽኣን ኣብዚ ጠፊኢና ስለዘሎ፡ ነዚ ተንብቢ እንተሃሊኪ፡ ደጊምኪ ጽሓፍልና።


ዓወትንሓፋሽ...!!!

NationalEr Interest

401 views

©2019 Proudly created with NationalEr Interest.