Updates፡ ጉዳይ ፈተነ ቅትለት ኤቨን ዘካሪያስን፡ ገበነኛታትን...!

ሓደ ሓደ ግዜ፡ እቲ ኣብዚ ንኡስ ወለዶ ክመሓላለፍ ዘይትደሊዮ ሕማቕ ፖለቲካዊ ባህሊ፡ በጨቅትኡ ክትርኢ ከለኻ የጉሄካ'ዩ።


ክትቀትል እንተወፊርካ፡ ከም ትቕተል ዉን ክትፈልጥ ኣለካ። ሕጊ ድሕሪ እዚ'ዩ ዝመጽእ። ገበን ምስ ተፈጸመ፡ ቀታልን ተቀታልን ዘለዎ ፍጻሜ ምስ ተኸስተ፡ ደሓር ብዛዕባ ሕጊ ትዛረብ፡ ትርጉም ከኣ የብሉን ማለት ኣይኮነን፡ እንተኮነ ምስ ከሰርካ'ዩ ዝመጽእ፡ ስለዚ ትርጉሙ ይጎድል።


ኣብ ናይ መወዳእታ ዕለት ወርሒ ነሓሰ 2020፡ ከባቢ ሰዓት 11፡00ድ/ቀትሪ፡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጲያ፡ ብሓደ መንነቱ ድሒሩ ዝተረጋገጸ ኢትዮጲያዊ፡ ተወላዲ ክልል ትግራይ፡ ኣባል ድህንነት ወያነ፡ ኣብ ርእሲ ገዲምን ህቡብን ኮርሳተረ ኤቨን ዘካሪያስ ናይ ሽጉጥ ፈተነ ቅትለት ከም ዝተፈጸመን ከም ዝፈሸለን፡ ገበነኛ ዉን ንእለት ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተወን ሓቢርና ኔርና።


ኣብ'ቲ እዋን እንበኣር፡ ከም ሓደ ታሪኻዊ ስርሒት ያኢ ቆጺራ "ኣብ ልዕሊ ዕሉል ስለያ ህግደፍ ዝኮነ ኤቨን ዘካሪያስ ናይ ቅትለት ስጉምቲ ብዓወት ተፈጺሙ" ኢላ ንካልኦት ዜጋታት ወሲኻ ቀዲማ ዘጋወሐት፡ ኤርትራዊት ተለቪዥን'የ ትብል "ኤሪሳት - ERISAT" ኢያ ኔራ።


ካልእ፡ እቶም ካልኦት ኣስማቶም ዝጠቀስክሞም "ኣናብስቲ"፡ ንስኹም "ወኻሩ ኣንስቲ" ርግጸኛታት ኢና ክትክፍዎ ኣይኮነን ጽላለቶም ዉን ክትሪኢዎም ከምዘይትኽእሉ፡ ምስ ትኽእሉ ዉን ባዕሎም እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ስለንፈልጥ፡ ኣብዚ ምዝራብ ኣየድሌናን'ዩ፡ ሺሕ ኪ/ሜ ካብኦም ሃዲምኩም ግን ተዛረቡ!


ኣብ ርእሲ ሓደ ሰላማዊ ዜጋና ዝተፈጸመ ገበን ፈተነ ቅትለት ግን፡ ዋላ ኣይተዓወት፡ ከመይ ኣቢሉ ሓደ ጥዕና ዘለዎ ሰብ፡ ኣብ ርእሲኡ ክሪኢዩ ዘይቅበሎ ናይ ደም ምፍሳስ ተግባር ክርኢ ከምዚ ይዛረብ፡ ኢልካ እንተሓሲብካ፡ ኣዚዩ ዘሐዝን ፍጻሜ'ዪ።


ንሕና ዉን ከም ኣለይቲ ናይዚ ምንቅስቃስ፡ ንኣሕሉቅ እዛ ተለቪዥን፡ ኣቶ ዘካሪያስ ገሪማን፡ ሳባ ተስፋዪዉሃንስን፡ "ክትቀትሉ ወፊርኩም ትቅተሉ ከኣ" ብምባል ዝወንጀልናዮም፡ ብክልተ ምኽኒያት ኢዩ ኔሩ።


ሓደ፡ ነቲ ኣብ ርእሲ ሓደ ዘይከምኦም ተራ ሰላማዊ ዜጋ ጥራይ ዝተፈተነ ፈተነ ቅትለት፡ ኣሕሉቅ ናይዛ ብሓበን ቀዲማ ዝዘርጋሓቶ ተለቪዥን ስለዝነበሩ፡


ክልተ፡ ከኣ ኣብ'ቲ ሰዓት፡ ካብ'ቲ ብገንዘብ ዝተዓስበ ገበነኛ ኣባል ድንነት ወያነ ነበርን (ከም ዘሎ ዉን ዝተረጋገጸ) ሓበሬታ ድሕሪ ምቅባሎም፡ "ነቲ ጉዳይን ህላዌ ኤቨን ዘካሪያስ ደጊሞም ንምርግጋጽ"፡ ብቐጥታ "ናብ ተሌፎኑ" ዝደወሉን ዝተዛረቡን ብመሓዉራትና መንነቶም ዝጠለፍናዮምን፡ ኣባላት እዞም ሰባትን ኤሪሳት ማዕከንን ስለዝኮኑ።


ነዚ ጉዳይ፡ ብቐጥታ ቤ/ፍርዲ ሒዝዎ እኳ እንተሎ፡ በዚ ምክኒያት ግን፡ "ሰብ ክትቀትሉ ሓላል፡ ክትቅተሉ ግን ገበን" ኮይኑ ኣብ ዝኾነ ዓለም ተራኢዩ ስለዘይፈልጥ፡ እዚ ጉዳይ ብዉሕዱ ከም ሕማቅ ፖለቲካዊ ባህሊ ኣብዚ ወለዶና ክንሪኦ ዉን ስለዘይንደሊ፡ ክሳብ መሻርኽትኩም ኣፍሊጥኩም፡ ወይ ብሕጊ ተነጺሩ፡ ይቕሬታ ትሓትሉ፡ እዚ ገበን ቅትለት ሰብ ኣብ ዝባንኩም ክጸንሕ'ዩ።


እቲ ዘሐዝን፡ ኣብዚ ወቅቲ ናይ 2001፡ ኣባላት ማእከላይ ሽማግለ ህግደፍ፡ ኣብ ሓድ-ሕዶም ብዝተፈጥረ ፖለቲካዊ ጃላነት ኣብ ክንዲ ብኣግባቡ ምፍታሕ፡ ንፕረዚደንት ሃገረ ኤርትራ ንምቅንጻል ወይ ካብ ስልጣን ንምእላይ ጥራይ ብምትኳር፡ ብንድፊ ሃገራት ምዕራብን፡ ሓገዝ ጎረቤት ሃገርን ነዚ ደሊዮሞ፡ ብተመሳሳሊ ከምቲ ኣብ መእተዊ ሕጥበጽሑፍ ዝተገልጸ ከኣ ክትቀትል እንተወፊርካ፡ ንሓዋሩ ከም ትቅተል ምፍላጥ ኣገዳሲ'ዩ ኔሩ።


እዚ፡ ብናይ መን ዓወት ተዛዚሙ ብዘየገድስ፡ ንህዝቢ ኤርትራ ግን ዓቢ ክሳራ'ዩ ኮይኑ። ምስ ጓና መኺሩ፡ ንሓዉ ብካራ ብድሕሪኡ ክወግኦ፡ ብሽጉጥ ከድፍኦ፡ እንበኣር ዘየሐዝን ፍጽሜ ኣይኮነን። ኣብ ክንድኡ፡ ብቅልጽሙ ዘይቀትሎ? ብሓይሉ ዘይስዕሮ?


ዝኮነ ፋይል ገንጽል፡ እቲ ጠንቂ እዚ ኩሉ ዕንወት ኣብዛ ሃገር፡ ዝለኣኹን ዝተላእኩን ኢዩም ኔሮም፡ ንዋላ ሓደ ከኣ ኣየርበሐን፡ እኳ ድኣ ንክሳርኦም ክንሽፍኖ ተቃሊስና ተዓዊትናሉ ከኣ።


ተኾነ፡ እዚ ፖለቲካዊ ባህሊ ንሓዋሩ ካብዛ ሃገር ክሕከኽ፡ እዚ ንገብሮ ዘለና ትዕግስን ዓቕልን'ዩ ዉን እንበኣር ዝዉስነና ዘሎ።


ኣብ ርእሲ ዝኾነ ይኹን ዜጋ፡ ዋላ ዉን ተጻራሪ ፖለቲካዊ ኣረኣእያ ይሃልዎ፡ ክሳብ በዚ ሕማቅ ፖለቲካዊ ባህሊ ተሰርኒቁ ኣብዚ ናይ ዘካሪያስን ሳባን ዘይወደቐ፡ ናይ ሞት መቕጻዕቲ ኩኑን ኮይኑ ንቃለሶ ጥራይ ዘይኮነ፡ እታ ትምኒቱ ኣብ ዝሃለወ ይሃሉ ብዘየገድስ፡ ሓንቲ መዓልቲ ክጸግባ ምዃኑ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ።


ንሕና መንእሰያት ከኣ፡ ካብዚ ዝሓለፈ ወለዶ ንላዕሊ፡ ንዝኾነ ዜጋና ኣብ ዝኮነ ይኩን ሃገርን ሰዓትን፡ ድሕነቱን ረብሕኡን ናይ ምክልኻል ሓላፍነት ኣለና ጥራይ ዘይኮነ፡ መስዋእቲ ንኸፍለሉ ግድነታዊ መጾር ዉን ኢዪ።


ዓወትንሓፋሽ...!!!

NationalEr Interest

111 views

©2019 Proudly created with NationalEr Interest.