Update/ተወሳኺ፡ ኣብ ጉዳይ እስራኤል

Updated: Apr 15

ሓደ ዜጋ ኣብ ሎሚ ዘዉግሐ ለይቲ ሂወቱ ሓሊፉ ኣሎ፡ ቁጽሪ ግዳያት ድማ ክሳብ ሰለስተ ከምዝበጽሑ፡ ነቲ ጉዳይ ብቀጥታ ካብ ዝከታተሉ ዘለዉ ወገናት ክፍለጥ ተካኢሉ ኣሎ፡ ንምሉእ ጸብጻምብን መልእክትን፡ ናብ'ቲ ጽሑፍ ነብለኩም፡

ቤት ጽሕፈት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ እስራኤል፥ ካብ ትማሊ ኣትሒዙ ምስ ላዕለዎት ኣካላት ናይ ጸጥታ፡ ፖሊስ ከምኡ ውን ክፍሊ ወጻኢ ጉዳያት እስራኤል ርክባት የካይድ ኣሎ። እዚ ዘሕዘን ፍጻሜ ኣብ ልዕሊ ሰለስተ ንጹሃት ዜጋታትና ዝወረደ ኣብ ሓደ ለይቲ ዘጋጠሙ ፍጻመ'ዩ ፥ 1/ናይ ሓደ ክቡር ዜጋ ኣብ ሎሚ ዘውግሐ ሂወቱ ሓሊፉ ኣሎ ።(ካሜራ ኣብ ዘይብሉ ዘጋጠመ) 2/ ከቢድ ማህረምቲ ናይ ክቡር ዜጋና ዲያቖን፡ ብሂወት ዝተረፈ (ካሜራ ዝተቐድሐ ) 3/ ናይ ብኢድ ማህረምቲ ኣብ ልዕሊ ናይ ሓንቲ ክብርቲ ኣዴና ፡ሕጂ ኣብ ዳሓን ኩነታት እትርከብ (ካሜራ ዝተቐድሐ )። ነዚ ከቢድ ኣብ ልዕሊ ዜጋታትና ዝተፈጸም ኣብ ግምት ብምእታው ቤት ጽሕፈት ሃገረ ኤርትራ ኣብ እስራኤል ዝርከብ ኩሉ ንጥፈታት ናይ ቤት ጽሕፈት ኣውንዚፎም፡ ኣብ ምክትታል ይርከቡ ኣለዉ ።ብዘይካ ኤምባሲ ሓላፍነት ዝወሰዱ ተወሰኽቲ ኣካላት ውን መንበረ ቤተ ክርስትያን ኤርትራውያን ኣብ እስራኤል ውን ዝንኣድ ስራሕ ይገብሩ ኣለዉ። ኣብ መደምደምታ እዚ ኩነታት ምስ ዝኾነ ነገራት ክተሓሓዝ ከም ዘይብሉ ፡ብኢደ ዋኒና ጸለመታት ኣብ ልዕሊ ኣብያተ ቤት ጽሕፈታትናን ካልኦት ዜጋታት ሕጋዊ ብዘይ ምኻኑ ካብ ምዝርጋሕ ክንቖጠብ ሓደራ ይብል ። እቲ ሓደ ሓደ ጸገማት ኣብ ሃገራውያን ዘሎ ውን ዝምልከቶ ኣካል መንግስቲ ይሰርሓሉ ብምህላዉ ፡ክንውንጅልን ክንህወክን የብልናን ፡ኣብያተ ቤት ጽሕፈታትና /ሚሽናት ንኩሉ ኤርትራዊ ኤርትራዊ ወረቐት መንነት ክሳብ ዘለዎ ኣገልግሎት ምሃብ ስርሐን ምኻኑ ክንግንዘብ ይግባእ። ንእሽቶይ በዲሉ እዩ'ሞ ፡ወይ ውን ተቓዊምካ ኢካ ፡ሓንቲ መዓልቲ ረብሽካ ብዝብል ካብ ኣገልግሎት ዝገቶ ኣካል የለን ፡መንግስቲ ኤርትራ ውን ኣይፍቕድን እዩ ፡መምርሒታት ዝወጽእ ንኹሉ ብማዕረ እዩ ።ኣብዛ ነጥቢ ኣሚና ክንሰርሕን ክንርዳእን ይግባእ ። ነታ ተፈጢራ ዘላ ድማ ከምዝተዓጻጸፍሉ ዘለዉ ከረጋግጸልኩም ይደሊ። ደቒ ሓደ ልቢ ውን ተጻዋርነት ግበሩ ፡ታህዋክ ውን ኣይድልይን እዩ ፡ርግእ ኢልና ንርኣዮ ንጉዳያት ፡ትማሊ ሰሪሒኹም ፡ተወፊኹምን ኢኹም ፡ ንህዝብን ሃገርን ዝላዓለ ኣበርክቶ ፡ብዓብዩ ድማ ንስድራቤት ሰማእታት ግቡእ ሓላፍነት ወዲድኩም ብቐጻሊ ሓገዛት ክትገብሩ ጸንሕኩም ኣለኣኩም ። ስለዚ ነዛ ጉዳያትኩም ኤምባሲኹም ባዓል ሰለሙን ምስ ናይ ዓዲ ምስ ዝምልከቶ ኣካል ይረዳድኡላ ስለ ዘለዉ ኣብ ዝሓጸረ ክፈትሕዋን ሓላፍነት ውን ክወስዱላን እዮም ። ስለ'ዚ ትዕግስቲ ከም ቐደምና. .....ነብሰ ወከፍ ኣካል መንግስቲ ይኹን ኣባል ዜጋ እዛ ሃገር ጉድለታቱ ኣልዒሉ ንረብሓ ሃገርን ህዝብን ክሰርሕ ኣለዎ።

እዚ ሕጂ ዝርአ ዘሎ ስራሕ ሸፋቱን ፡ ዘይ ናይ ኤርትራዊ ባህልን ኣካይዳን ብምኻኑ ብኣንክሮ ክንጥምቶ ግዴታ ናይ ነብሰ ወከፍ ዜጋ'ዩ ። " ስምዒታትና ኣብ ነጥፋኣሉ እዋን ሃለዋትና ንቖጻጸር !! " ፈጣሪ/ ረቢ ሰላም የውርደልና ንኹሉና ፡ ኩሉ ግዜ ውን ንህዝብና ንርአ ። ሓቢርካ ዘይፍታሕ ጉዳያት የልቦን ። ዓወት ንሓፋሽ !!! ወልደትንሳኤ ምሕረትኣብ ************************************* NationalEr Interest

4 views

©2019 Proudly created with NationalEr Interest.