Update/ህሉዉ ምዕባሌታት - ኢትዮጲያ

Updated: Apr 15

መብዛሕትአን ብተቃለስቲ ዉድባት ክፍለጣ ዝጸንሓ ከም ኦነግን ኦብነግን ዝኣመሰላ ዓሰርተ (10) ዉድባት ኢትዮጲያ ብሓባር ክሰርሓ ድሕሪ ምስምምዐን፡ እተን 7 ሎሚ ብወግዒ ተፈራሪመን።

እተን ዉድባት ነዚ ጥምረት ክፍጽማ ምክኣለን፡ ብሃገር ደረጃ ክሰርሓ ከክእለን'ዩ፡ ይብል ፋና ብሮድካስቲንግ። ነዚ ስምምዕ ዝተፈራርማ፦ 1. ኦነግ 2. ኦብነግ 3. ዉዱብ ናጽነት ህዝብታት ዓፋር 4. ምንቅስቓስ ሓርነት ህዝቢ ሲዳማ 5. ምንቅስቓስ ሓርነት ህዝቢ ቤኒሻምንጉል ጉምዝ 6. ምንቅስቓስ ሓርነት ህዝቢ ጋምቤላ 7. ዶሞክራሲያዊ ዉዱብ ቅማንት 8. ሃገራዊ ቤ/ምኽሪ ኣገው 9. ዴሞክራሲያዊ ዉዱብ ሞቻ 10. ዉዱብ ቀጠልያ ከፋ

ብመሰረት ኣቀዲምና ዝረኣናዮ ምዕባሌታት፡ ክሳብ ሕጂ ኣብ ፖለቲካዊ መዳይ እታ ሃገር ዓቢ ጽልዋ ዘለወን ዉድባት፡ ድሮ ዳግመ ምዉድዳብ ጌረን፡ ሓይለን ቀሪበን ኣለዋ። ካብዚአን፡ ዳግመ ዉዳበ ክትገብር ዘይከኣለት፡ እታ ብኩለን ዉድባትን ምንቅስቃሳትን ዝተፈንፈነት ገዛኢት ዉድብ ነበር ህዉሓት ኢያ። ኣብዚ ሕጂ እዋን፡ ኣዚየን ጸለዉቲ ዉድባት ዝበሃላ ምስ ንርኢ፡ 1. ኢትዮጲያ ዜግነታዊት ማሕበራዊ-ፍትሒ (ኢዜማ-EZEMA)፡ ንሓይልታት ግንቦት7 ድሕሪ ምብታን፡ ምስ ካልኦት ሓባራዊ ኣረኣእያ ዘለዎም ፖለቲከኛታት እታ ሃገር ሓቢሩ ክጥርነፍ ዝከኣለ ሓዲሽ ዉድብ። 2. ኢትዮጲያ ብልጽግና ዉድብ (EPP)፡ ንሰለስተ ኣጋር ዉድባት ኢህወደግ ነበርን፡ ናይ ሶማል ገዛኢ ዉድብ ዘሎ፡ ሶማል ዲሞክራሲያዊ ዉድብ (ሶዲፓ) ጠርኒፉ ኣብ መስርሕ ዉህደት ዝርከብ፡ ጌና ዉን ክልል ዓፋር ሓዊስካ፡ ናይ መብዛሕትአን ክልላት ገዛእቲ ዉድባት ዘለዋ ክጽንበርኦ ትጽቢት ዝግበር፡ ኣዚዩ ጸላዊ ፖለቲካዊ ሓይሊ። 3. ከምኡ ዉን፡ እዚ ሕጂ ኣብ ምምስራት ዝርከብ ዉሁድ ዉድብ ናይ 10 ዉድባትን ምንቅስቃሳትን ዝኮነ። ሆየ... ሆየ... ሆየ... ሆየ ..............ሆየ ዘይበለ ......ካባና ይፈለ NationalEr Interest

1 view

©2019 Proudly created with NationalEr Interest.