Two Families in South Sudan Contributed 2,000,000 ENA or $130,000 USD to MoH.

ክልተ ስድራቤታት ኣብ ደቡብ ሱዳን፡ 2ሚሊዮን ናቕፋ፡ ማለት ኣስታት $130,000 ዶላር ንሚኒስትሪ ጥዕና ኣበርኪተን።


Two Families in South Sudan Contributed 2,000,000 ENA or $130,000 USD to MoH.


ስድራቤት እዝራ ባይሩን፡ ስድራቤት ተኪኤ ተስፋጋብርን፡ ነፍሲ ወከፈን ሓሓደ ሚሊዮን ናቕፋ፡ ብጠቕላላ 2ሚሊዮን ናቕፋ፡ ወይ ኣስታት $130,000 ዶላር ኣሜሪካ፡ ንማዕከን መኸተ ሕማም ኮሮናቫይረስ፡ ሚኒስትሪ ጥዕና ከም ዘበርከታ፡ ሚኒስትሪ ጥዕና ንኣገልግሎት ዜና ኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ትማል ኣፍሊጡ።


ኤርትራዊ መኸተ ንጸረ ኮሮናቫይረስ!

Fight COVID-19 in Eritrea

www.eritreafightscovid19.orgNationalEr Interest

27 views

©2019 Proudly created with NationalEr Interest.