GOE Rejects Corporat's Chinese-made Equipment Grants & Action Followed by EU| ምንጻግ መንግስቲ ኤርትራ ንሓገዝ

Updated: Apr 15

GOE Rejects Corporat's Chinese-made Equipment Early, and Action Followed by EU. ምንጻግ መንግስቲ ኤርትራ ንሓገዝ ቻይናዊ ኮርፖረሽን፡ ከምኡ ዉን ኤዉረጳዉያን ሃገራት ዝወሰድኦ ተመሳሳሊ ስጉምቲ፡


N.B. The Most Functional Government! ዝተዓዘብናዮ ዘይምቅባል ኣቅሑ ቻይናዊ ኮርፐረሽን፡ ትርጉም ብቁዕ መንግስቲ'ዩ!


Read English Version Below, A Report by BBC News.


ኣብ ዝሓለፈ እዋን፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጲያ ዶ/ር ኣቢየ ኣሕመድ፡ ምስ መስራቲ ዓርሞሽሻዊ ኩባኒያ ዓሊባባ ዝኮነ ቢሊዮነራዊ ጃክ-ማክ ተዘራሪበ፡ ሓገዝ ንኣፍሪቃ ዝከዉን ኣምጺአዮ ዝበሎ ኣቅሑ ሕክምናን መከላኸልን ሕማም ኮሮናቫይረስ፡ ብንኤርትራ ትርከበን ሓሙሽተ ሃገራት ምዕዳል ከም ዝጀመረ ሓቢሩ፡ ንሕና ዉን "ንኤርትራ ክኣቱ'ዩ!" ኢልና ዜና ሰሪሕና። ነቲ ግጉይ ሓበሬታ ቀዳማይ ሚኒስተር ከም ዘለዎ ምቅራብና፡ ይቅሬታ..!


እቲ ብመንገዲ ኣየር ኢትዮጲያ ናብ ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተዛዋወረ ግዙፍ ሓገዝ ኣቅሑ ሕክምና፡ መዓስን እንታይ እዋኑን ተሰሪሑ ተዳሊዩ ዉን ዘየገርም ኣይነበረን፡ ከይተገረምና ሓሊፍናዮ፡ መንግስቲ ኤርትራ ግን ኣብ እዋኑ ነጺግዎ ሰሚዕና።


ስለምናታይ፡ "ብከመይ ኣብ ሓጺር እዋን ተዳሊዪ ተገሪምና?"፡ "ምኽኒያቱ፡ ነዛ መከላኸሊ ኣፍ "Mask" ዉን ዓለም ኣብ ትመናጠለሉ ዘላ እዋን፡ ኣብነት ልዕሊ 400,000 ማስክ ንጀርመን ካናዳን ተባሂሉ ዝተጻዕነ/ዝተሰደ፡ ኣብ ኣሜሪካ እዚ ሕማም ምስ ተባርዐ፡ ወያ ኣቅሑ ጌና ኣብ መንገዲ ከሎ ካብ ባንኮክ ፍሊፕንስ ተጨዊዩ፡ ንኣሜሪካ ኣቲዪ" ዝብል ዜና ምስ ሰማዕካ'ዩ።


ኣፍሪቃ፡ ማእከል ምቁጽጻር ሕማማት (Africa Center for Disease Control (@Africa CDC)) ዝተባህለ ሕልኩስ ማሕበር ናይ ኣፍሪቃዊ ሕብረት፡ መጀመርታ እዚ ሕማም ኣብ ሃገርና ከይኣተወ ከሎ፡ ንመንግስቲ ኤርትራ መመርመሪን መከላኸሊ ኣቅሑን እዚ ሕማም "Testing Kit" ኣገዲዱ ክዕድገሉ ምስ ፈተነን ምስ ተነጽገን፡ "ኤርትራ ብቁዕ መመርመሪ ኣቅሑ ስለዘይብላ፡ እዚ ነዚ ሕማም ኣመልኪታ ትህቦ ዘላ ሓበሬታ ቅኑዕ ኣይኮነን!" ክብል ኣብ ገጻት ትዊትር ጽሒፉ።


በዚ ኢልካ በቲ፡ ምክሳት ዓለምለኻዊ ለባዳ ሕማም ኮሮናቫይረስ፡ ማዕረ እቲ "ብባህሪያዊ ጠንቅታት ክመጽእ ይክእል!" ዝብል ክለሰሓሳብ፡ "ሰብ-ሰርሖ ብድሆ" ክኸዉን ይኽእል'ዩ፡ ዝብል ግምታት ክህልወና ድማ ናይ ግድን'ዩ። ብዙሕ መምዘኒታት ክትወስድ ትክእል ኢካ፡ እቲ ዕላማታት ድማ ኣዚዩ ዝተዋሳሰበ (Hybrid & Integrative Business)፡ ንኣብነት ንግዳዊ ሸቶ፡ ንግዲ ኣቅሑ ሕክምናን መድሃኒት ክሳብ ክታበት፡ ዕላማ ምጉዳል ብዝሒ ህዝቢ ዓለም፡ ኪናት ኣብ መንጎ ዓርመሽሻዉያን ኩባኒያታትን ትካላት መንግስታትን፡ ማለት፡ ንግሎባላዊ ኣመላኻኽታ ዝጸልዋ ኮርፖረሽናት ኣንጻር ሃገራዊ ኣጀንዳታት ዘለዎም መንግስታት ዝኣወጅዎ ኪናት ወዘተ ወዘተ።


ሎሚ ቢቢሲ ዝዝርግሖ ዜና ምስ ንዕዘብ (ኣብ ታሕቲ ከምዘለዎ ኣንብብ)፡ ሃገራት ኤዉረጳ ፍጹም ነዚ ካብ ቻይና ዘእተዉኦ ኣቅሑ ሕክምናን መከላኸልን፡ ዘርጊሐንኦ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ዘይብቁዕ ኮይኑ ስለዝተረክበ ኣብ ምእካቡ ተዋፊረን ኣለዋ። ብቀዳም፡ መንግስቲ ሆላንድ፡ ኣስታት 600,000 ካብ ቻይና ዝኣተወ ማስክ ክእከብ ጸዊዑ። ስጳኛ ዉን ነቲ ተግባር ስዒባቶ። ቱርኪ ዉን ብወገና፡ ነቲ መመርመሪ ኣቅሑ (Testing Kit) ጸገም ከም ዝረከበትሉ ኣብሪሃ። ከቢድ ሸቀልቀል ዝፈጥር ተርእዮ'ዩ።


እንበኣር፡ ዓለምለኻዊ ለበዳ ሕማም ኮሮናቫይረስ (Pandemic COVID-19)፡ 50% ንባህሪያዊ ክስተት እንተሂንካዮ፡ 50% ድማ ብሰብ ሰርሖ ሓደጋ ክትህቦ ትክእል፡ እሞ ከም ሃገራት ኣፍሪቃ ዝኣመሰላ ንዝመጸ ሓገዝ ተባሂሉ፡ ይፍተዋ ኣይፍተዋ ሃህ ኢለን እንተተቐቢለንኦ፡ 50% ንዘይተጸበይኦ ሽግርን ሓደጋን ተቃሊዐን ኣለዋ ማለት'ዩ። ከምዚ ዓይነት መረዳእታታት እንተዓቢዩ፡ እዚ ቫይረስ፡ ከምቲ መምስ ዓለምለኻዊ ኣቃዉምኡን ጽልዉኡን፡ ብዙሕ ስያመ ንጥቀም (Geo-politics, Nuclear Politics, Political Economy, Political Technology)፡ ሕጂ ዉን ካልእ ስያመ ክንርኢ ኢና፡ "ቫይረስ-ፖለቲካ" (Virus Politics)።


ብዝኮነ፡ ኣብ ኣስመራ ዘሎ መንግስቲ፡ ሰማዒ ድኣ'ዩ ዝዉሕዶ እንበር ኣብዚ ጉዳያት ኣዚዩ ብዙሕን ረቂቅን መረዳእታት ኣለዎ። ነስተዉዕል እንተኬና፡ ትንታነ ፕረዚደንት ኢሰያስ ኣብ እዋን ቃለ-ምልልስ፡ ንዝቀረቡን ዝረሓቁን ጉዳያት ብኣድማሳዊ መልክዖም ናይ ምርኣይ ብቅዓት ኣለዎ። ገለ ንኣሽቱ ዲፕሎማሰኛታትና ዉን ነዚ ናይ ምርዳእ ኣንፈታት ርኢና ኣለና።


ፐርከ፡ ኣብዛ ዓልም ካብ ሰብ ዝኸፍእ ሓደገኛ ፍጡር የለን። ክንሪኦን ክንዕዘቦን ዝቀነና ትንቢተ "ቢል ጌትስ" ስቅ ኢልካ ምዓስ ኮይኑ። ኣብ መጋባኣያ ብቁጠባ ዝበልጸጋ ሃገራት ጉጅለ-20 (G-20) ኣብ "ሶፕቦክስ" (Soapbox) ናይ ፖዲዩም ፖለቲካ፡ ንኣጸዋዉዓ እዚ ቫይረስ ዝምልከት ስያመ ክንርኢዮ ዝቀነና ካልእ ናይ ዘይምስምማዕ ድራማ ዉን ኣሎ። ደሓር፡ ንርኢዮ ፊልምታት ዞምቢ - ሆሊዉድ፡ ይትረፍ ንዝተዓዘቦ፡ ንሓሰብቱን ሰራሕቱ ካብ ድራማ ጥራይ ሓሊፎም፡ ብግብሪ ክሰርሕሉ ዝክእሉ እንተ ዘይኮይኖም፡ እቲ ዕላማ ፎኪስ'ዩ።


ግጥሚ ህቡብ ደራፊ ኣብራሃም ኣፈዎርቂ ኣምጺኢና ክንዛዝሞ፡ "ካብ ፈታዊና ሓልወና እንበሪ፡ ንጸላኢናስ ፈጢርካ ኢካ በትሪ.." ካብ ንፈትወኩም እና እሞ፡ ሳምናን ኦሞን ተቀበሉና ኢሎም መርዚ ዘቀብሉ ደቂ-ሰባት ደኣ ይሓልወና እንበር፡ ንቫይረስ ይኩን ካልእ ጸላእስ፡ ደይ መደይ ኢልካ ዝተተፍአ ቀመማዊ ጋዝ ዉን ተመኪቱ። ንሕና፡ ነጻ ልኡላዊ ሃገር ንብል ከኣ፡ ናይ ምቅባልን ምንጻግን ምሉእ ብምሉእ ሓይሊ ክህልወና ከሎ'ዩ።


ከም ኣፍሪቃዉያን፡ ስቅ ኢልካ ሃ^^^ህህ ምባል ኣይኮነን፡ እዚ ወድሓንኩም፡ ዓወትንሓፋሽ...!BBC News Coronavirus: Countries Reject Chinese-made Equipment


A number of European governments have rejected Chinese-made equipment designed to combat the coronavirus outbreak.

Thousands of testing kits and medical masks are below standard or defective, according to authorities in Spain, Turkey and the Netherlands.

Europe has reported hundreds of thousands of cases of coronavirus. More than 10,000 people have died in Italy since the outbreak began. The virus was first detected in China at the end of 2019. The government implemented strict lockdown measures to bring it under control.

What’s wrong with the equipment?

On Saturday, the Dutch health ministry announced it had recalled 600,000 face masks. The equipment had arrived from a Chinese manufacturer on 21 March, and had already been distributed to front-line medical teams.

Dutch officials said that the masks did not fit and that their filters did not work as intended, even though they had a quality certificate.

The rest of the shipment was immediately put on hold and has not been distributed,” a statement read. “Now it has been decided not to use any of this shipment.”

Spain’s government encountered similar problems with testing kits ordered from a Chinese company. It announced it had bought hundreds of thousands of tests to combat the virus, but revealed in the following days that nearly 60,000 could not accurately determine if a patient had the virus.

The Chinese embassy in Spain tweeted that the company behind the kits, Shenzhen Bioeasy Biotechnology, did not have an official license from Chinese medical authorities to sell its products.

It clarified that separate material donated by the Chinese government and technology and retail group Alibaba did not include products from Shenzhen Bioeasy.

Turkey also announced that it had found some testing kits ordered from Chinese companies were not sufficiently accurate, although it said that some 350,000 of the tests worked well. Allegations of defective equipment come after critics warned China could be using the coronavirus outbreak to further its influence. In a blog post last week, EU chief diplomat Josep Borrell warned that there is “a geo-political component including a struggle for influence through spinning and the ‘politics of generosity’ .”

“China is aggressively pushing the message that, unlike the US, it is a responsible and reliable partner,” he wrote. "Armed with facts, we need to defend Europe against its detractors."

What’s the situation in Europe?

On Monday, Spain reported 812 new deaths in the space of 24 hours – bringing its total death toll to 7,340. It now has more than 85,000 infections – surpassing the number of cases reported in China.

New measures have also come into force in Spain banning all non-essential workers from going to their jobs. The restrictions will be in place for at least two weeks.

Italy remains the worst affected country worldwide. More than 10,000 people have died from the virus there, and it has recorded nearly 100,000 infections. Only the US has more confirmed cases, although the death toll there is far lower.


NationalEr Interest

39 views

©2019 Proudly created with NationalEr Interest.