Ethiopia Updates፡ ካብ ግንባራት ባድመ፡ ዛላምበሳ፡ ጾሮና ተበጊሱ ዘጥቅዕ ዘሎ ሰራዊት ሰሜን እዚ፡

Updates፡ ምዕባሌታት፡ "ቆፍቋፍ ወያነ፡ ብኣብ ግንባራት ዝነበረ ሰራዊት "ሰሜን እዚ" ዉን ርእሲ ርእሳ ትጭፍጨፍ ኣላ፡


•√ ሎሚ፡ ብሽነኽ ግንባራት ባድመ፡ ጸሮና፡ ዛላምበሳ ዝነበረ ሰራዊት ኢትዮጲያ እሞ፡ ብሃንደበት ብጃንዳ ወያነ ብድሕሪኡ መጥቃዕቲ ምስ ተፈነወሉ፡ ንግዝኣት ኤርትራ ኣቲዩ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ተወዳዲቡ ነዛ ኣረጊት ወያነ፡ ርእሲ ርእሳ ቀጥቂጡ ሽራሮ ኣብጺሕዋ፡

•√ በዚ ምኽኒያት፡ ባድመ ትርከበን ብርክት ዝበላ ግዝኣታት ኤርትራ፡ ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ምክልኻል ከም ዝወደቃ ይንገር ኣሎ፡ "ሰለብረሽን'ዋ ግበርዋ'ታ...!"፡


•√ እቲ ቀደም ንጸላኢ ብብረቱ ኢና ንዋግኦ ኔርና፡ ሎሚ ግን እንተላይ ብሰራዊቱ ነበር፡ በልዋ እዛ ቆፍቋም ርእሲ ዓካት ዝኮነት ጃንዳ ወያነ፡ ጽባሕ ኣስመራ - ጎንደር - መቀለ - ኣዲስ ክንብል። ንጃንዳ ክትከላኸል ሞት ከልቢ ዝሞትካ ወተሃደር ጃንዳ፡ ዕድል ኣይገበርካን፡


•√ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ፡ ጃንዳ ብሸነኽ ደቡብ-ራያ ዉን፡ ትቕጥቀጥ ኢያ ዘላ፡ ብምብራቕ ክልል ዓፋር ዉን ቅድሚ ቁሩብ ሰዓታት፡ ሓያል መጥቃዕቲ ተፈኒላ ኣሎ፡


•√ ህዝቢ ኢትዮጲያ፡ እዚ "ኣሜን ኣሜን" "ይቅረታ" ጥራይ ዝፈልጥ "ጴንጠቆስታል መራሒ ኣበይ ከብጻሓና'ዩ" ዝብል ዝነበረ፡ ሕጂ ግምጥል ኢሉ፡ ኣቢይ ኣቢይ ኮይኑ መዉጽኢ ኣፉ፡ ኣቢይ ድማ "No Mercy No Negotiation" ኮይኑ መዉጽኢ ኣፉ፡


"ጦርነት ለአማራ ሰርጉ ነው!" - አይተ መለስ ዜናዊ" (EP)፡


•√ ካርታ ከምዘመልክቶ፡ ኮታ ጃንዳ ዕድል ኣይገበረትን፡ ብሃገሩን፡ ብጎረቤቱን፡ ብዓለሙን፡ ጸላኢኣ ኮይኑ፡ ብኩሉ መኣዝናት፡ ኣብ ኩሉ ማዕከናት፡ ትጭፍጨፍ ኣላ፡


ወልቃይት የጎንደር!

ጠገዴ የጎንደር!

ሁመራ የጎንደር!

ራያ የወሎ!

ባድመ የኤርትራ!


NationalEr Interest

87 views

©2019 Proudly created with NationalEr Interest.