Ethiopia፡ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጲያ፡ ኣብ'ታ ሃገር ምቁጽጻሩ ይሐይል፡

ክልላዊ መንግስቲ ዓፋር፡ ድሕሪ "ብህዉሓት ዝድገፉ ሓይልታት ኣብ'ታ ክልል ሲቪላዊ ናዕቢ ክፈጥሩ ይፍትኑ ኣለዎ" ክብል ንፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጲያ ምክሳሱ፡ ሎሚ መራሕቲ እቲ ብ"ኣርዱፍ" ዝፍለጥ ጉጅለ፡ ኣብ'ታ ክልል ንከይንቀሳቀሱ፡ ሰልፊ ብልጽግና ከም ዝኣገዶም፡ ተለቪዥን ትግራይ ኣፍሊጣ።


እቶም ኣብ ክልሎም ስልጣኖም ዝተመንጠሉ መራሕቲ እቲ ጉጅለ፡ ኣብዚ ቅነ ኣብ መቀለ ምስ ህዉሓት ናይ ምንታይ ምኳኑ ዘይተገልጸ ስምምዕ ከም ዝፈረሙ ዉን፡ ኣብ ማዕከናት ዜና እታ ክልል ክፍኖ ቀኒዩ ኢዩ።

በዚ መሰረት፡ ህዉሓት ትመርሖ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፡ ኣብ ክልል ዓፋር ዉን ምሉእ ብምሉእ ከሲሩ ኣሎ ማለት'ዩ። ምናልባት፡ "ዓፋር-ሸኔ" ዝበሃል ፍንጫል ጉጅለ ከኣ ንሰምዕ ንከዉን፡ መን ይፈልጥ...?


ክልል ትግራይ፡ ምስ ገዛእ ህዝባን ሃገራን ዝምድንኣ ምሕርፋፉ ኣተሓሳሳቢ ይገብሮ፡ ኣብ ዝምድናታት ወጻኢ ዉን ኪኖ ፕሮፖጋንዳዊ ሃልኪ፡ ካልእ ዜሮ'ዩ። ህዉሓት፡ ብችቸቶ ኣዕቤዮም ትብሎም ተቃወምቲ ሰልፍታት ትግራይ፡ ኣብ መርሕ ምርጫ እታ ሃገር፡ ሃንደበት ኣስጋእቲ ዝተቀየሩ ይመስሉ፡ ንባዕሉ እቲ ኮሚሽነር ምርጫ ተባሂሉ ዝጽዋዕ፡ ብሓደ ላዕለዋይ ካድራ ዝምራሕ ክሳብ ዝኮነ፡ ካብ ቁጽጽር እታ ጉጅለ ዝወጽእ ጥዕና ዘለዎ ዉጽኢት ከም ዘይህሉ፡ ብዓንተብኡ ርዱእ'ዩ ኔሩ።


ኣብዚ ቀረባ እዋን፡ ከቢድ ወጻኢ ዝተገብረሎም፡ ወጻእተኛታት ማሕበራትን ዉልቀሰባትን፡ ኣብ ምርጫ ንምስታፍ ተባሂሉ፡ ናብ'ታ ክልል ክኣትዉዮ'ም፡ ሰልፊ ብልጽግና ዉን መዓርፎ ነፈርቲ ክኸፍተሎም'ዩ።


NationalEr Interest

61 views

©2019 Proudly created with NationalEr Interest.