Eritrea፡ 11 COVID-19 Cases are Almost Recovered, ካብቶም 35 ሕሙማት ኮቪድ-19፡ እቶም 11 ዳርጋ ሓዉዮም!

ኣብ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ብምኽኒያት ኮሮናቫይረስ ዝኮነ ዝሞተ ዜጋ ይኩን ወጻእተኛ ኣይተመዝገበን። እዚ ሓደ ዓወት'ዩ! ግን በንጻሩ፡ ካብዞም 35 በጺሖም ዘለዉ ሕሙማት፡ ዝሓዊ'ከ የለን ድዩ...ኢልና ክንሓስብ ግድን'ዩ።


እሞ ብዉልቂ ዝረከብናዮ ዝርዝራዊ ሓበሬታ፡ ኩሎም ኣብ ደሓን ኩነታት ጥዕና እኳ እንተለዉ፡ እቶም 11 ካብኦም ግን ምሉእ ብምሉእ ሓዊዮም'ሲ፡ ንበይኖም ኢዮም ተፈሊዮም ዘለዉ። እዚ ማለት፡ ክኢላታት ሰብ ሞያ ጥዕና ሃገርና ነዚ ሕማም ጽቡቕ ጌሩም ባህሪያቱን ኩነታቱን ንከጽንዕዎ፡ ምሉእ ርእሰምትእምማን ንምርካብ፡ ነዞም ሓዊዮም ዝተባህሉ ዜጋታት ክፍንዉዎም ኣይደለዩን፡ እንበር በጃኩም ገዛና ስደዱና ዝብሉ ከምዘለዉ ኣረጋጊጽና ኣለና።

....Praise to our Health Professionals...

....ምስጋናን ንዊሕ ዕድመን ንሓካይምና....


ሓንቲ ካብቶም ሓዊዮም ዝተፈልዩ፡ እታ ብሓሰዉቲ ንሓፋሽ ክርብሹ፡ ብዙሕ ዝተወርየላ ጓል ዘመንፈስ፡ መንደፈራ ኢያ። ጓላ (ጓል 13 ዓመት) እንተኮነት ዉን ምስኣ'ያ ዘይተፈልየት እንበር፡ ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ጥዕና ከም ዘላ ኣረጋጊጽና ኣለና።ደጊምና፡ ምስጋና ነቶም ስሑላት ክኢላታት ጥዕና ሃገርና...!!!

NationalEr Interest

119 views

©2019 Proudly created with NationalEr Interest.