Eritrea-እዋናዊ፡ ወፍሪ ትግርኛ ኣብ "Google Translate" ኣብዚ ወርሒ ሕዳር ፡- እንታይ? መዓስ? ብኸመይ? ስለምንታይ?

ወፍሪ ትግርኛ ኣብ ጉግል ኣብዚ ወርሒ ሕዳር ፡- https://www.tigrinyatranslate.com/google/

ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መርበብና፡ ኣብዚ ወርሒ ሕዳር ከምዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቅሰ ሓደ ወፍሪ ኣለና። እዚ ስራሕ፡ ብኤርትራዉያን ጉጅለ ክኢላታት/ሰብ-ሞያ ኮምፒዩተር ኢንጂነሪንግ፡ ከምኡ ዉን ዝተፈላለዩ ግዱሳት ዉልቀሰባት ዜጋታት፡ ዝቆመ ሓይሊ ዕማም ኢዩ ዝሰላሰል ዘሎ።

እቲ ዝዓበየ ስራሕ፡ እቲ ናይ መዝገበ-ቃላት (Dictionary) ቴክኒካዊ ሸነኹ ኮይኑ፡ እዚ ከኣ ካብ ቅድሚ 4-ዓመት ጀሚሩ፡ ሰብ ሞያ ግዱሳት ዜጋታት ንክሃንጽዎ (Develope) ክገብርዎ ጸኒሖም፡ ዛጊት ቋንቃ ትግሪኛ ብዉሕዱ ናብ 8-ካልኦት ወጻእተኛታት ቋንቃ ኣብ "https://www.tigrinyatranslate.com/google/" ክቱርገም ክኢሉ፡ በዚ ኣጋጣሚ ክምስገኑ ዉን ይግባእ።

እዚ ሕጂ ተጀሚሩ ዘሎ ዕማም፡ "ትግርኛ ኣብ ጉግል ትርጉም (Google Translate) ከም ዓለሙ ንምእታው" ዝዓለመ ኢዩ።

•√ ስለምንታይ ዝብል ሕቶ፡ ባዕላ እዛ ሓይሊ ዕማም ከምዚ ትብል፡

ኣብዚ ዘለናዮ ዘመናዊ ግዜ ጥቕምን ኣገዳስነትን Google Translate ምዝርዛሩ ዘድሊ ኣይኮነን። ኩላህና ንጥቀመሉ ኣገልግሎት ስለዝኾነ። Google Translate ጽሑፍ ካብ ሓደ ቋንቋ ናብ ካልእ ቋንቋ ምትርጓም ጥራይ ኣይኮነን ዘገልግል። ብዙሓት Apps, Google Translate ተጠቒሞም ዝዓዩ'ውን ኣለዎ። ናብነት፣ ኣብ ጎደና ተጻሒፎም ንሪኦም ብ ሞባይልና ገርና ናብ ቋንቋና ክንትርጉሞም ንኽእል። ምስ ዘይንፈልጦ ቋንቋ ዝዛረቡ ኮፍ ኢልና ሞባይልና ኣብ ማእከል ከፊትና ዘረባ ክንጅምር ንኽእል። ጃፓን ጥራይ ዝዛረብ ሰብ ምስ ትግርኛ ጥራይ ዝዛረብ ብዘይ ጸገም ምዝርራብ ዝከኣለሉ ደረጃ እዩ በጺሑ ዘሎ። ኣብ ዝመጽእ ቅሩብ ዓመታት'ውን ካልእ ንዕለታዊ ናብራና ዘመሓይሹ ኣገልግሎት ምምጽኦም ኣይተርፍን እዩ።


ነዚ ኩሉ መሰረት ዝኮነ እምበኣር ቋንቋኻ ምስ ናይ ዓለም ቋንቋ ጎኒ ጎኒ ተሰሪዑ ምስ ዝርከብ ጥራይ እዩ። ትግርኛ ኣብ Google Translate ክህሉ ከኣ ቀንዲ መሰረት ናይዚ ምዕባለ እዩ።

•√ ኣብ ምንታይ ደረጃ ተበጺሑ ከምዘሎ ዉን፡ "Google Translate" ድሮ ንቋንቃ ትግሪኛ ኣብ "ፋይላቱ (Database)" ከምዘእተዎ፡ እንተኮነ ኣብ ስራሕ ክዉዕል ጌና ስራሕ ከምዘሎ፡ እዛ ሓይሊ ዕማም ብከምዚ ኣገባብ ከተብርህ ትፍትን፡

Google ንትግርኛ ከእትውዎ ንዓመታት ክንሓቶም፣ ነቲ ክማላእ ዘለዎ ዝበሉና ከነማልእ ጸኒሕና። Google ንቋንቋታት ምስ ፋይናንሳዊ እቶት ስለዘተሓሕዞ፣ ትግርኛ ንኸእትዉዎ ቀሊል ኣይነበረን። እዚ ትጽቢት ምስ ነውሓና ባዕልና ኣብ 2016 ክንሰርሖ ጀሚርና (tigrinyatranslate.com) እዚ ኣገልግሎት ዝሓለፈ 4 ዓመት ንብዙሓት ጠቒሙ እዩ። ብፍላይ ንሓደስቲ ትግርኛ ተዛረብቲ ኣብ ኤሮፓ ኣብ ትምህርቶም ዓቢ ሓገዝ ከምዝኾኖም ይሕብሩና።


ሕጂ ግን ኣብ ሓድሽ መድረኽ ትግርኛ ኣብ Google Translate ምእታዎም ዘሓጉስ ዓወት እዩ። ኣትዩ ማለት ግን ተወዲኡ ማለት ኣይኮነን። ሓደ ኣገዳሲ ነገር ክንፈልጦ ዘለና፣ እቶም ኣብ Google Translate ንርእዮም ቋንቋታት በቶም ተዛረብቲ እቲ ቋንቃ ዝኮኑ ሕብረተሰብ ዝተሰርሑ እዩም። ብ Google ዝተሰርሑ ኣይኮኑን። Google መድረኽ ይኸፍት፣ ዘድሊ ትሕተ ቅርጺ'ውን የማልእ። ነቲ ቋንቋ ብግቡእ ክትርጎምን ዝኣክል ዝተረርጎሞ ሙሉእ-ሓሳባት (Sentences) ምቅራብን ግን ናይቶም ነቲ ቋንቋ ዝዛረቡ ስራሕ እዩ።

•√ ንኣብነት፡

ቋንቋ ፍሊፒንስ ኣብ Google Translate ምስ ኣተወ። ተቀማጦ ፍሊፒኒስ ዓቢ ጎስጓስ ብምግባር ልዕሊ 750,000 ምሉእ-ሓሳባት ኣብ ሓጺር ሰሙናት ብምትርጓም ቋንቁኦም ብግቡእ ከምዝሰርሕ ጌሮም።

•√ ንሕና'ከ እሞ እንታይ ክንገብር ኣለና?

ንሕናዎን ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ሓባር ስራሕ ንኽንገብር ዝዓግተና ነገር የለን። መብዛሕትና ክልተ ወይ ሰለስተ ቋንቋታት ንመልኽ ኢና። ናይ ኮምፒተር ወይ ኢንተርነት ጸገምውን የብልናን። እዚ ስራሕ ካብዚ ንላዕሊ ካልእ ንዋት ኣየድልዮን እዩ። ንቁሩባት ሰባት ዝግደፍ'ውን ኣይኮነን። እዛ ሓጻር መልእኽቲ እምበኣር ብሓባር ክንሰርሕ ክትሓብሩና ንምዕዳም ዝተዳለወት እያ (ስእሊ ኣብ ታሕቲ ተመልከት)።

ስራሕና ብጽፉፍ መታን ክኸይድ ኣብዚ ታሕቲ ዘለዉ ንጥብታት ነስተብህለሎም። ብኸመይ ከም'እንሰርሕን ኣበይ ኣበይ ሓገዝ ከምዘድልን ይሕብር። እዞም ነጥብታት በብግዚኡ እናመሓየሽና ክንከይድ ኢና። ንተወሳኺ ሓሳባት ክጽሕፉልና ንዕድም። ኣብዚ ታሕቲ ዘላ ፎርም ብምምላእ'ውን ክትሓብሩና ንሓትት።


•√ ስለዚ፡ እቲ ስራሕ ኣብዚ ሕዳር ክጅመር ኢዩ ማለት'ዩ፡ ተወሳኺ እንታይ ኣሎ...?

ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብዛ ታሕቲ ዘላ ሊንክ ኣቲና ዘሎ ሓበሬታ ኣንቢብና ንጠቀም።


ዕዉት ንምግባር፣ ኩልና ኣብዚ ታሪኻዊ ዕዮ፣ ን መጻኢ ወለዶ ዓቢ ህያብ ዝኸውን - ኣብዛ ወርሒ ሕዳር ኢደይ ኢድካ ብምባል ነቀላጥፎ።


ትግርኛ ኣብ Google Translate ብኸመይ?


https://www.tigrinyatranslate.com/google/?fbclid=IwAR37voZ8ekdC3FPaapI-2aNLbPSl6b7ixjmiuzbM22XXaddLWj21ZHzqILE

መደምደምታ፡

ንሕና ኣዳለዉቲ እዚ ገጻት፡ ኣቀዲምና ብንኡስ ግንዛቤ ነዚ ስራሕ ክንከታተሎ እኳ እንተጸናሕና፡ ሕጂ ግን ክሳብ ኣብ ዓወት ዝበጽሕ ብዘለና ዓቕሚ ክንድግፎ ምኳና ኣየጠራጥርን ኢዩ።


እቲ ፍሉይነቱ፡ ሕብረተሰብና ብዓለም ደረጃ ወዲብና፡ ሓላፍነት ተሰሚዕዎ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ሞያዊ ወፍሪ (Technical Global Collabration) ከነእትዎ ምክኣል ዉን፡ ሓደ ጽቡቕ ነገር ኢዩ፡ ነቲ ናይ መዓልታዊ ብዙሕ ዉጽኢትን ቁምነገርን ዘይብሉ፡ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዛዕባታት ዉን ዝቕይር ኢዪ።


ምኽኒያቱ፡ እዚ ዕማም እዚ ምስ ተወድአ፡ ተወሳኺ ካልኦት ቋንቃታትና ዉን ከነአቱ ክንክእል ኢና። ብተመሳሳሊ፡ ኣብ መርበብ ኢንተርነት ንዝተፈላለየ መዓላ ዝዉዕል፡ ሓባራዊ ስራሕ ዘድሊዮ፡ ዉን ክንሰርሕ ክንክእል ኢና።


ዝኾነ ተወሳኺ ሓበሬታ ምስ ትደሊዩ፡ ኣብ Tigrinya Translate ገጻት ፋይስቡክ ኣቲኩም፡ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኩም።


ዓወትንሓፋሽ...!!!

NationalEr Interest

32 views

©2019 Proudly created with NationalEr Interest.