Eritrea፡ ሰሙናዊ ጸብጻብ ሚኒስትሪ ሕርሻ፡ ንምዕባሌታት ኣንበጣ ምድረበዳ ዝምልከት፡

ሚኒስትሪ ሕርሻ፡ ንኩነታት ኣንበጣ ምድረበዳን ዘራእትን ኣመልኪቱ፡ በብሰሙኑ ሓበሬታ/Update ይህብ ኣሎ፡ ግቡእ ስርሑ ይሰርሕ ስለዘሎ ድማ፡ ክምስገንን ክሕገዝን ይግብኦ፡


ሎሚ፡ 27 ጥቅምቲ 2020፡ ንህሉዉ ኩነታትን ምግታእ እዚ ኣንበጣ ምድረበዳን ኣመልኪቱ እዚ ዝስዕብ ነጥብታት ኣዉጺኡ ኣሎ፡ ምስ ተወሳኺ ጸብጻባትና፡ ኣብ ታሕቲ ንመልከት፡

•√ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ዞባታት፡ ካብ ኢትዮጲያ ሰጊሮም ብዝመጹ ኣንበጣ ምድረበዳ ንምቁጽጻርን ምድምሳስን፡ ኣዚዩ ጽዑቕ ስራሕን ምክትታልን ይካየድ ኣሎ፡


•√ ኣብ ዞባ ደቡብ ብፍላይ፡ ከተማ ዓዲ-ቀይሕ፡ እምኒ ሓይሊ፡ ጸሮና፡ ዓዲ-ኳላ፡ መንደፈራ ከምኡ ዉን ካልኦት ንኡስ ዞባታት፡ ኣንበጣ ሳጊሞም ከም ዝኣተዉ ድሕሪ ምርግጋጽ፡ ብክኢላታት ሚኒስትሪ ሕርሻ፡ ህዝቢ፡ ከምኡ ዉን ኣሃዱታት ሓይልታት ምክልኻል፡ ናይ መድሃኒት ምንጻግን ምቁጽጻር ሓያል ስራሕ ይካየድ ኣሎ፡


•√ ስለዝኮነ ዞባ ደቡብ፡ ኣብ 800-ሄክታር ዝስፍሓቱ ተዘርጊሑ ዝነበረ ኣንበጣ ምድረበዳ፡ ኣብ ትሕቲ ምሉእ ምቁጽጻር ክኣቱ ከሎ፡ በብሰዓቱ ካብ ኢትዮጲያ ዝሳግሙ ዘለዉ ኣንበጣ ንምክልኻል ግን፡ ኣብዚ ዝሓለፈ 3-መዓልታት ሓያል ምክትታልን ምርብራባትን ይግበር ኣሎ፡


•√ ብተመሳሳሊ ኣብ ዞባ ማእከል፡ ኣብ ንኡስ ዞባ ጋላ-ነፍሒ፡ ምምሕዳር ሰላዕ ዳዕሮ፡ ኣብ 200-ሄክታር ተዘርጊሑ ዝጸንሐ ኣንበጣ፡ ጉድኣት ከየዉረደ ኣብ ትሕቲ ምሉእ ምቁጽጻር ኣቲዪ፡


•√ ከምኡ ዉን፡ ካብ ዕለታት 23 ክሳብ 25 ጥቅምቲ፡ ኣብ ርእሲ 1,400-ሄክታር ዝስፍሓቱ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ንኡስ ዞባታት ቃሮራ፡ ኣፍዓበት፡ ከምኡ ዉን ሽዕብ ዝተራእየ ኣንበጣ ምድረበዳ፡ ድሕሪ ጽዑቕ ናይ ምክትታል ስራሕ፡ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ክኣቱ ክኢሉ፡


•√ ጋሽ-ባርካ ከምኡ ዉን ዓንሰባ፡ ኣብ ንኡስ ዞባታት ኣስማጥ፡ ከርከበት፡ ሰልዓ ዉን ኣብ ትሕቲ ምሉእ ምክትታልን፡ ምንጻግ መድሃኒትን፡ ይርከብ፡


•√ ክሳብ ሕጂ፡ ካብ ቁጽጽር ወጻኢ ዝኸደ ናይ ኣንበጣ ምድረበዳ ምስፍሕፋሕ የለን። እንተኮነ፡ ሚኒስትሪ ሕርሻ በዚ ኣብ ጎረባብቲ፡ ኢትዮጲያ ብፍላይ፡ ዝርአ ዘሎ ካብ ቁጽጽር ወጻኢ ዝኮነ ተርኢዮታት፡ ኣዚዩ ኣተሓሳሲብዎ ኣሎ።


•√ ስለዝኮነ፡ እቲ እንኮ ከም ኣማራጺ፡ ኣብ ርእሲ ጽዑቕ ምክትታልን ምክልኻልን ብህዝባዊ ተሳትፎ፡ ኩሎም ሓረስቶት፡ መሻርኽቲ ኣካላት፡ ብቅልጡፍ ምህርቶም ክእክቡ፡ ጸዊዑ ኣሎ።


•√ ሚኒስትሪ ሕርሻ፡ ካብ ኣብ ዉሽጥን ወጻእን ዝርከብ ህዝብና፡ ገንዘባዊ ሓገዝ ዘድሊ እንተኮይኑ፡ ክሳብ ሕጂ ብወግዒ ኣየፍለጠን፡ ወይ ኣይጸዉዐን ዘሎ። ምናልባት ኣብ ዓቕሙ ምስ ተኽእሎታት ሓደጋ ኣሚኑ ይኸዉን፡ እንተኮነ እዚ ዘድሊ እንተኮይኑ፡ ኣቀዲሙ ከፍልጥ በዚ ኣጋጣሚ ነተሓሳስብ፡


•√ ኣብ ወጻኢ ዝርከብ ህዝብና፡ ብዉልቂ ይኹን ብምምሕዳር ዓድታት/ከባቢታት/ንኡስ ዞባታት ተወዲቡ ግን፡ ህዝቢ ምህርቱ ቀልጢፉ ክእክብ፡ ናይ ሰራሕተኛታት (ሸቃሎ)፡ ገንዘብ ንስድራቤቱ ይኩን፡ ምምሕዳር ክልእኽን፡ ከወሃህድን ይኽእል'ዩ፡


•√ መሃዝነት ንምክልኻል ኣንበጣ ምድረበዳ፡ ሚኒስትሪ ሕርሻ ዓቕሙ ዘፍቅዶ ናይ ጉልበትን ተሽከርከርትን ሞቶራይዝድ መንጸጊ መድሃኒት እኳ እንተለዎ፡ ብዉልቂ ዝቀርብ ሓሳብ መሃዝነት ኮነ፡ ብመሻርኽቲ ኣካላት፡ ክተባባዕ ኣለዎ። ኢንጂነር ኣሕፈሮም ተኸስተ፡ ነዚ ዕላማ ተገልግል፡ ሕስር ዝበለት መከላኸሊት ኣንበጣ ምድረበዳ ምምሃዙ ይዝከር።


NationalEr Interest

307 views

©2019 Proudly created with NationalEr Interest.