ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ሓደ ጉጅለን፡ ናይ ኣእምሮን ምስግጋርን (Brian Transplant)

ኣብ ዓለም ካብ ዝነበሩን ዘለዉን ተጻያት ፖለቲካዉያን ሓይልታት፡ ካብ'ቲ ዝጸሓፍ፡ ዘይጸሓፍ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ፡ ዕላማ፡ ቶንኮል፡ ሽርሒ፡ ዘለዎም ይበዝሕ።


እቶም ንዝተጻሕፈ ጥራይ ኣንቢቦም ዝርድኡ ዜጋታትካ፡ ነቲ ዘይተጻሕፈ ግን ከኣ ኣገዳሲ ክፋል ክትፈልጦ/ክትበጽሖ ዘለካ፡ ስለ ዘይፈልጥዎን ዘይግምትዎን፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ዘሎ ሽግራት ንምቅላል ሓገዝ ዝኮኑኻ፡ በንጻሩ ነቲ ሽግር ተሰኪሙ ዘሎ ሕብረትሰብ ሰኸም ኢዮም ዝኾኑዎ።

ጽሑፋት ቋንቃ ኣዲኦም ምንባብ ብሓፈሻ ዝገደፍዎ፡ ናይ ኣእምሮ ምስግጋር "Brian Transplant" ዝገበሩ ዜጋታት እሞ ዝጠፍኡ ከኣ፡ ዝኸፍኡ።


እዚ ብቐንዱ፡ ነዞም ናይ ሃገርና ኤርትራ/ኣፍሪቃዉያን ዉን ዝኮኑ ምሁራን ዜጋታት (Scholars)፡ ካብ ሃገሮምን መንነቶምን ተመንጢሎም ኣብ ምዕቡላት ሃገራት ጎጅኦም ተኺሎም፡ ንዘገምታዊ መስርሕ ምስግጋር ኣእምሮ፡ ብርድኢትን ዘይምስትዉዓልን፡ "ሀ" ኢሎም ዝጅምርዎ፡ ዝምልከት'ዩ።


ምናልባት እቲ ካብ መንነትካን ዕትብትኻን፡ ናይ ምምንጣል ወይ "ምስግጋር ኣእምሮ" መስርሕ፡ ምናልባት ኣብ ሃገርና ብዘሎ ብባዕዳዊ ኣተሓሳስባን፡ ንሱ ኣዕቂብዎ ብዘሎ ንልምዶምን ባህሎምን ዝኹልዕ ርቒቕ ኣምራት ዝተዓብለለ ስርዓተ-ትምህርቲ (Curriculum) ክትወስድ ምስ ጀመርካ፡ ኢዮ ዝጅመር ዝኸዉን፡ ወይ ከም ሓደ ዝዓበየ ሮቓሒ ክትወስዶ ትኽእል።


ከም'ዚ ናይ ኣፕል ፍርያት (Apple Products) ትኸዉን ኣለኻ ማለት እኳ'ዩ። "ኣብ ካሊፎርኒያ ተሃንዲሱ፡ ኣብ ቻይና ተሰኒዑ/ፈርዩ፡ ናብ ሃገራቶም/ምዕራባዉያን ክሽየጥ ይምለስ"። (Designed in California, Assembled in China, and Delivered to USA or Europe)፡ ይኸዉን ኣሎ።


ብቋንቃ ኣደ ዝወጽእ ተንቀሳቀስን ደረቕን ኣሳእል፡ ምስ ጽሑፍ ተደመሮ፡ መዓልታዊ ፖለቲካዊ ምዕባሌታት ሃገርካ፡ ከባቢኻ፡ "ኣዛሚድካ ስራሕ" "Connecting Dots" ተጠቂምካ ነቲ ቅርጺ ድሕሪ ምስራሕ፡ እቲ ዘድሊ ዘሎ ክፍለጥ ዘለዎ "ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ናይ ሓደ ስርዓት" ጥራይ ኢኻ ክትፈልጦ ትኽእል።


ገለ ገለ ሃበርም ከኣ፡ ነዚ ከመይ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ሓደ ጉጅለ/ስርዓት ትፈልጥ፡ "ምሽታት" ይብልዎ።


NationalEr Interest

52 views

©2019 Proudly created with NationalEr Interest.