ፖለቲካዊ ምዕባሌታት ኢትዮጲያ:"ህዝቢ ትግራይ ኢዩ ኣብ ጎል ኣቲዩ!"

ሎሚ መዓልቲ 05 መስከረም 2020፡ ህዉሓት ንኣስታት 40 ዝኮኑ ካብ ክልል ትግራይ ኣብ ክልቲኡ ባይቶ ተወከልቲ ቤ/ምኽሪ ፈደረሽንን፡ ከምኡ ዉን ቤ/ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ፓርላማ ዝተወከሉ "ኣባላተይ ኢዮም" ዝበለቶም፡ ከይሳተፉ ብኹፉት ደብዳቤ ከተጠንቅቕ ከላ፡


ክልቲኦም ባይቶታት ኢትዮጵያ፡ ሎሚ “ሻድሻይ ዓመት” ናይ ስራሕ ጊዜ ንምጅማር፡ መኽፈቲ ምድላው ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ተኻይዱ።

ዘይሕጋዊት መንግስቲ ክልል ትግራይ ግን፡ ነዞም ባይቶታት “ዘይሕጋዊ” ኢልዎም ኣሎ።


ንገዛእ ርእሱ እቲ ሕገመንግስቲን ናይ ምርጫ ቅጥዕታትን ዝበሃል፡ ንኣጋዉንኡ ዝምልከት ኣብዚ ክልቲኡ ባይቶታት ዝጸደቀ ኢዩ።


ዝኮነ ምምሕያሽ ክግበር ድማ ድምጺ የድሊ። ብምኽኒያት ሕማም ኮሮናቫይረስ፡ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጲያ ምስ ተቋወምቲ ብምስምምዓ፡ ናይ ምርጫ ሰሌዳ ክናዋሕ ኣብዚ ቤ/ምኽሪ እማመ ምስ ኣቅረበ፡ ብድምጺ ተናዊሑ፡ ብኡ መንጽር ኩሎም ኣማሓደርቲ ክልላትን መንግስታዊ መሓዉራትን፡ ከም ዘለዎ ክጸንሕ ተጌሩ።


ኣብ ኢትዮጲያ እንተዘይሰለጣ፡ ብመሓለዉታ "ዓንቀጽ 39" ኢትዮጲያ ትበሃል ሃገር ፋሕ ፋሕ ኣቢላ፡ ኣብ ትግራይ ክትእከብ፡ ንጎረቤታ ኤርትራ ድማ ገንሸል ጌራ ሃገር ክትከዉን ዝሓለመት ጃንዳ ግን፡ እቲ ዝወስዳ መንገዲ ክሳብ ክንደይ ኢዩ ድቕድቕ ጸላም ከየገደሳ ክትስጉም፡ ንገዛእ ርእሳ ብቤ/ምኽሪ ፈደረሽን ይኹን ተወከልቲ ህዝቢ ዘይጸደቐ "ዘይሕጋዊ ምርጫ" ኣካይዳ። ሕጂ ንነብሳ፡ "ሕጋዊት ትብላ ኣላ!"።


በዚ መንገዲ፡ ሎሚ ዕለት 05 ጥቅምቲ 2020 (25 መስከረም 2013 ብኣቋጻጽራ ግእዝ ድማ) ከም መጠን እቲ ኣቀዲሙ ዝተረኽበ ዉክልና ስልጣን ከብቅዕ ዝተኣመመን ኣብ ምርጫ ዝተዓወቱ ድማ ስልጣን ዝርከብሉ ዕለት ምንባሩን፡ ጃንዳ ነዞም ዝስዕቡ ኣብ መንግስትን ባይቶን ወከልተይ ኔሮም ትብሎም 40 ሰባት፡ ንዶ/ር ኣርከበ ዑቁባይ ወሲኽካ፡ ካብ ስልጣኖም ከንሳሕቡ ብደብዳቤ ኣፍሊጣ ኣላ፡ ክቅበልዎን ከይቅበልዎን ግን ንሪኦ ጉዳይ ኢዩ።


ሀ/ ኣብ ፌደራልን ዉድብን ዝተሸሙ ዉልቀ ሰባት


1/ ኣምባሳደር ደ/ር ኣዲስኣለም ባሌማ

2/ ብፃይ ኣፅብሃ ኣረጋዊ

3/ዶ/ር ርከበ ዕቑባይ

4/ ብፃይ ኣባይ ወልዱ

5/ ብፂት ሮማን ገብረስላሴ

6/ ብፂት ኣልማዝ መኮነን

7/ ብፃይ ተስፈኣለም ይሕደጎ

8/ ብፃይ ዶ/ር ኣብርሃም ኣዱኛ

9/ ብፂት ምሕረት ምንኣስቦ

10/ ብፃይ ገብረትንሳኤ ገብረሚካኤል

11/ ብፂት ሙሉ ገብረእግዛብሔር

12/ ብፃይ ገብረእግዝኣብሔር ኣርኣያ

13/ ብፃይ ዶ/ር ገረዜሄር ገ/ዮሃንስ


ለ/ ኣብ ፌደራል ኣባላት ቤት ምኽሪ ፓርላማ ህወሓት ዝተመደቡ


1.ኣሰለፈች በቀለ ገ/ወልድ

2.ሽሻይ ሃ/ስላሴ ወ/ስላሴ

3.ኣረጋዊ ኣፅብሃ ሓጎስ

4.ሹምዬ ገብሬ መኮነን

5.ግርማይ ሻዲ ክርቢት

6.ኣልማዝ ኣርኣያ ገ/ሄር

7.ማና ኣብርሃ ወ/ማርያም

8.ሓድሽ ኣዛናው ገ/ዋህድ

9.ማሚት ተስፉ መድሃንዬ

10.ዊንታ ተኽሉ

11.ሓለፎም ግደይ

12.መብራት ገ/ጊወርጊስ ኣበርሃ

13.ልእልቲ ፀጋዬ ኣረጋዊ

14.ናፈቁሽ ደሴ ኣዛናው

15/ ኪሮስ ወልደሚካኤል

16/ ኣለምሰገድ ውሬታ ክፍሉ

17/ ካሳ ጉጉሳ መንገሻ

18/ ኣስቴር ኣማረ

19/ በርሀ ዝግታ ተስፋይ

20/ ዮሃንስ በቀለ ገዛሀኝ

21/ ኣበራሽ ኣድማሱ ገድሉ

22/ ዳኘው በለጠ

23.ፅዋሃብ ታደሰ

24.ኣድሓና ሃይለ(ዶ/ር)

25.ሚሊዮን ሀይለስላሴ

26. ታደሰ ኣሰፋ

27. ያየሽ ተስፋሁነይ


እቲ ዝስዕብ እንታይ ኢዩ፡


1. ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጲያ፡ ድሮ "ብሕጊ ኣይግዛእን ኢየ፡ ኣይስራዕን ኢየ" ትብል ሓንቲ ፋሉል ጉጅለን ክልልን ገጢማቶ ኣላ፡ እዚ ከኣ ኣብ መበል 2ይ ዓመታ ጫፍ በጺሑ ኣሎ። ብወተሃደራዊ መዳይ ክፍታሕ ንቡርን ቀሊልን ዉን ይመስል ኢዩ።


ወተሃደራዊ ዓቕሚ ማእከላይ መንግስትን፡ ሚዛኑን ዉን ብዝግባእ ሰሪሕሉን፡ ኣብ ኩሎም ጉዳያት ጽልዋን ጸቕጥን ናይ ምፍጣር ሓይሊን፡ ስልጣኑ ኣደልዲሉን (Power Consolidation) ኣካይዱ ኢዩ።


እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ክወርድ ዝኽእል ዕንወት ግን፡ ጽባሕ ምትፍናን ፈጢሩ ኣብታ ሃገር ሰላምን ምትእምማንን ንሓዋሩ ንምርካብ፡ ግዜ ክሓትት ኢዩ። ከም መጠን፡ ሰላማዊ ጎዶቦ ንምነ ዘለና።


2. ኣብ ክንድኡ፡ እዛ ሩሕ ዘይብላ ጃንዳ ሰብን ንብረትን ከይትልክም፡ ባዕሉ እቲ ህዝቢ ክዕዘባ ዉን (ከም መጠን ኣብዘን ሓጸርቲ ክልተ ዓመታት ብዙሕ ለዉጢ ዝረኣና)፡ ንግዚኡ ካብ ኩሉ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ማእከላይ መንግስቲ ተገሊላ (ባዕላ ዉን እታ ቃታ ስሒባታ ከም ዘላ መጠን)፡ 360-ዲግሪ ብጎረባብቲ ዉን ተሎኪታ፡ ቁሩብ ግዜ እንተተዋሂብዋ፡ ኣብ ዘላቶ እቲ ህዝቢ ባዕሉ ከንድዳ ኢዩ።


3. ካልእ፡ ዝኾነ ይኩን ጃንዳ ኣባል ህዉሓት ይኹን፡ ካድራትን፡ ብዝኮነ ይኹን ጉዳይ ካብዛ ክልል ወጺኦም ምስ ዝርከቡ፡ ኣኣብ ዘለዉዎ ክሕነቁን፡ ክህደኑን ይግባእ።


4. ኣባላት ህዉሓት ኮይኖም ወይ ጸኒሖም፡ ኣብ ማእከላይ መንግስቲ ኣበርክትኦም ክቅጽሉ፡ ምስ ፈደራላዊ መንግስቲ ክሰርሑ፡ ወይ ዉን ካብ ክልል ትግራይ ወጺኦም ዑቑባ ክሓቱ ዝሓለኑ፡ ምሉእ ድሕነት ክረኽቡ ዉን ይግባእ።


5. እዚ ኩሉ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ከቢድ ነዉጽን ዕግርግርን ከስፍን ኢዩ። እዚ ከኣ ብሰንኪ እቲ ህዝቢ ባዕሉ ኣብ ግዚኡ ክኣሊዮ ምጽጋሙ ኢዩ። ዓረና ተቃዊሞም፡ ፈረድቲ ኣካላት ኣዕግርጊሮም፡ ነጋዶ ኣዲሞም፡ ተቃወምቲ ዉድባት በዲሀን፡ ወዘተ ኩሉ እዚ ግዚኡ ሓሊፍዎ ኢዩ። ኣብ ምሉካት፡ ነብስኻ ካብ ማዕበል ህዝቢ ጥራይ ከተድሕና ኣለካ።


ትግራይ፡ "ኣብ ዘበነ ዉራ ዉራ ነብስኻ ኣይተዕብራ"፡ ዝበሃል ብሂል ዝነበረ ብኣካልን ብወግዒን ሕጂ ክትላበሶ ኢያ። እቲ ጉዳይ ከኣ፡ "ጃንዳን ክብኩብትኣን" እንተሞተት ናታን ዘይናታን ወሪራ በሊዓ ኢያ። ህዝቢ ትግራይ ግን....???


በዚ ኢና፡ "ህዝቢ ትግራይ ኢዩ ኣብ ጎል ኣቲዩ" ዘሎ ዝበልና። እንበር፡ ንሕናስ ማኪያቶን ቅጫን እንዳ ኣቋረፍና፡ ዝስዕብ ፊልምያ ምዕዛብ ኣይንሓምቅን፡ "Logout ዓባይ ሕልሚ፡ Login ዓባይ ኤሪ" ኢልናኩም ኢና። እቲ ጉዳይን ስራሕን ቀደም ተዛዚሙ ኢዩ።


ዓወትንሓፋሽ....!!!

NationalEr Interest

69 views

©2019 Proudly created with NationalEr Interest.