ማሕበር ጸጸት፡ ዶ/ር ኣሰፋዉ ተኸስተ ምስ ጉጅልኡ ጉጅለ-13ን፡ ዳግማዊት ፈደረሽን፡ ባቢሎናዉያን፡ ዓባይ ትግራይ፡ ተምበርካኽነት፡ "EQL!"

ብመንገዲ ኣምባሳድር ኢትዮጲያ ኣብ ሕቡራት ሃገራትን ማዉስን (CIA) ዝተላእከት ናይ ጉ/15 ደብዳቤ....."እዚ ዕቡድ (ኢሰያስ) ማለቶም'ዩ፡ እንተኮይኑ ጸገምኩም፡ ኪናት ደዉ ኣብልዎ፡ ካብ ስልጣኑ ከነዉርዶ ኢና!"...ትብል!
ኣብ ሂወተይ ኤርትራን ኢትዮጲያን ሓቢረን ክሪኤን ይደሊ'የ...ቃል ዶ/ር ብረኸት ሃብተስላሴ ኣባል ጉ/13፡
ከምዚ ኣብ ታሕቲ ቪድዮ ትዕዘብዎ "ነቲ ኪናት ወራር ወያኔን ደገፍ ኣሜርካን ምስ ረኣኹ፡ "ዋላ ፈደረሽን ንግዚኡ ንቀበል ኢለ ኔረ'የ...!"፡ ዶ/ር ኣሰፋዉ ኣባል ጉ/13፡
"ካብ ኢሰያስ ዝኸፍእ ጸላኢ ስለ ዘይብልናስ፡ ምስ ወያኔ ሓቢርና ንስራሕ...ትግራይ ይመላለስ ኣለኩ...!" ቃል መስፍን ሓጎስ ኣባል ጉ/15፡

ኮታ ንኩሉ ፍጻሜታት 1998 ክሳብ 2002፡ ጉዳይ ብጉዳይ (End to End) እንተሪኢኻዮ፡ ሕጂ ኣብዚ 2020፡ ኩሉ ምስጢሩን ምዕባሌታቱን ከም ጸሓይ በጣዕጣዕ ኢሉ ይበርሃልካ።


ማለት፡ ከም መንእሰያት ፈተሽትን ተዓዘብትን ኮይና፡ ብገዛእ ርእስና መጽናዕትታት ኣካይድና፡ ካብ ብተጻረርቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝፍኖ "ፕሮፖጋንዳዊ ሃልኪ ናይ ፋንታዚ ስምዒትን፡ ቂምን-ጽልእን".....፡


ብዓቢኡ ድማ ካብ ብወገን መንግስቲ ዝበሃል፡ "ዝተባህለካ ጥራይ ከም ዘለዎ ምቅባል" ወጺና......፡


ሓደ ጭቡጥን ወድዓዉን ሓበሬታ ከነመስርሕ ምክኣል፡ ንጉዕዞ ምዕብልትን ስልጥንትን ሓያል ሃገር፡ "ሃገረ ኤርትራ"፡ ኣዚዩ ኣዚዩ ስለዘቀላጥፍ።


ኣብዚ ሕጂ እዋን በጺሕናዮ ዘለና መደምደምታ ይኩን፡ ዝኮነ ካልእ ዝዉሰኽ ሓበሬታ፡ እቶም ብጉልባብ "ምትግባር ቅዋምን፡ መስርሕ ዲሞክራስን" ዝሰርሑ ሰባት፡ ኪኖ ቃላቶም ተግባራቶም እዚኦም ኣብ ላዕሊ ዝጠቀስናዮምን ዝረኣናዮምን እኩላት ኢዮም።


ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ድማ "ተምበርካኽነት" ተባሂሉ። ልክዕ፡ ሓቆም ኢዮም! እዚ ዉሽጣዊ ፖለቲካዊ ፍሕፍሕን ዉድድርን ዘይኮነ፡ ንልኡላዉነትን ህላወን ሃገር ኣብ ሓደጋ ዘአቱ፡ ተምበርካኽነት ጥራይ'ዩ። ኪንኡ ዉን፡ ክድዓት'ዩ!

ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣምባሳድር ሃገረ ኤርትራ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ዘላ፡ ኣምባ. ሶፊያ ተስፋማሪያም፡ ኣብታ "The Modern Day Carpetbaggers and Scalawags" (Ref. #01)፡ (Carpetbaggers Ref. #02፡ ኣብዚ ምዕቡል ግዜ፡ ነዉራም ዝብእስ ኣብዘይፈልጥዎ ዓዲ ከይዱ ኣጎዛ ኣንጽፉለይ በለ፡ ኢልኩም ተረድእዋ)፡ እትብል ኣብ ወርሒ ሓምለ 2014 ምርምራዊት ጽሕፍታ....፡


ልክዕ ንምኳን ኣብ መፈለምታ ወርሒ ሰነ 2000ዓ/ም፡ ሳልሳይ ወራር ወያኔ ዝፈለመሉ ግዜ፡ ዶ/ር ኣሰፋዉን ተኸስተን ዶ/ር በረኸት ሃብተስላሴን፡ ኣብ ሃገረ ጃፓን ምስ ኣብ'ቲ እዋን ኣማኸርቲ ቀ/ሚ ኢትዮጲያ ነበር መለስ ዜናዊ ዝነበሩ፡ ኣቶ ክፍለ ወዳጀን ኣቶ እንድሪያስ ኢሸቱን ርክብ የካይዱ ኔሮም። እዚ ዝኾነ ኣብ ግዜ ምፍላም ሳልሳይ ወራር ወያነን፡ ደድሕሪ እታ ኣብ በርሊን ዝተቓንዐት ፈላሚት ኣኼባ ጉጅለ 13 ኢዪ።


እታ ጉጅለ ክትፍጠር ከላ፡ በዚ" NED" ዝተባህለ ቅድሚ ሕጂ ዝዘርጋሕናዮ ኣሜሪካዊ ትካል መንግስቲ ኣሜሪካን፡ ጆርጅ ሶሮዉ ዝተባህለ ሰብ ፍሉይ ረብሓን፡ ዝተመወለት ምንባራ ዉን፡ ኣብ'ቲ "Database" እቲ ትካል ክርከብ ይኻእል'ዩ።


እቲ ኣገራሚ ጽሑፍቲ ኣምባሳድር ሶፊያ፡ ብትግሪኛ ቶርጊምና ኣብዚ ከነምጽኦ ክንፍትን ኢና።


ንሕና ግን ከም ዜጋታት ክገርመና ይነብር....ስለምንታይ እዚ ኩሉ..? ብልክዕ ትማል ብዙሕ ጅግንነት ዝፈጸሙ፡ ኩሎም ወገናት ንኩላትና ድማ ማዕረ ኢዮም፡ ግን ስለምንታይ እዚ...? ክፈርሑ፡ ክጃጅዉ ኢልካ ኣይትሓስብን ኢካ፡ ዝሓለፍዎ ስለትፈልጥ።


እንተኮነ፡ ንታሪኽ እምብራጦሪያ ኣሜሪካን ወተሃደራዉን ስለያዉን ዓወታት፡ ዕልዋ መንግስታት ኣብ ርእሲ ንረብሓታትና ኣየገልግሉን ኢዮም ዝተባህሉ ስርዓታት፡ "ኣሜሪካ...ፋሺሽታዊት ሕ/ሶቬት ከይትመስለካ...?" ዝብሉ ኣይሰኣኑን ትኾኑ፡ ስለዚ ስቅ ኢልካ ትግነዝ፡ ዓለም ዝመሰለቶ ንምሰል፡ ኢልካ ዜርካ ዜርካ ትምብርከኽ ማለት'ዩ (ብናይ ዉልቂ ግንዛቤ)።


ብካልኣይ ደረጃ ዝስራዕ ከኣ፡ ካብ ብረታዊ ቃልሲ ጀሚሩ ቀስ ብቀስ ፈኸም ኢሉ ክምዕብል ዝጸንሐ ዉሽጣዊ ኣጀንዳ። ንተመሊስካ ፈደረሽን፡ ኣንድነ፡ ወይ ዉን ዓባይ ትግራይ፡ ኢዮ። ክልቲኡ ዋላ ኣይኹን፡ ብልክዕ ግን ሓዲኡ'ዩ።


ክድዓትን ቁልፊ ምፍታሕን ዝነበረን ዘሎን'ዩ፡ ይብል ኣምባሳድር በየነ ርእሶም ከኣ።


ክንደይ ከበባን መስተንክርን ኣብ ጸቢብን ገያጽን ጎቦታት ሳሕል ሓሊፍካስ፡ ድሓር ኤርትራ ምሉእ ምስ ህዝባ ኣዕጢቅካ፡ ማይ ዘሐዉስን ፈደረሽን ዘሐስብን ሓዲሽ ጣቋስ እንታይ'ዩ ኢልና ምስ ተወከስናዮ'ዩ..?


"ቁንጣሮ ክድዓት ኣብ ነፍሲወከፍ ጽንኩር መድረኽ ሓዲሽ ኣይኮነን፡ ......ኣንድነት ........ቆላማ ......ወዶገባ .......ጂ-13 .......ጂ-15
እገለ: እገለ: እገለ፡ ክድዓት ርብዒ የብሉ ፍርቂ። ህዝቢ ኤርትራ ግን ንዖኦም ክዝክርን ክቁዝምን ግዜ የብሉን። ሜሉኡ ረሲዕካ ምቕጻልዩ፡" ኢሉ ወሲኹ የረድእ።

ማዕረ ክንደይ ተወሳኺ መንፈሳዊ መስዋእቲ ይፈጥረልካ ድማ፡ ዛንታ ናይ ሓደ "ሳርጎን" ዝተባህለ ፍቱዉ መራሒ በጦሎኒ ዝነበረ እሞ፡ ካብ ግምባር ሓልሓል ዝከድዐን፡ ደሓር ተጣዒሱ ብብስጭት ነብሱ ዝቐተለ፡ ብከምዚ ኣብ ታሕቲ መወከሲ ቁ. 03 (Ref. #03) ዘሎ ይገልጾ።

ብሓፈሻ ግን፡ ሓደ ክንጽር ዘለዎ ጉዳይ ኣሎ።


ብዝተፈላለየ ምስምስ፡ ሓደ ፕረዚደንት ብግዳማዊ ጸቕጥን ድፍኢትን፡ ምስ ማሕበር ከዳዓት ደቂ-ሃገር ኬንካ፡ ካብ ስልጣኑ ክትኣልዮ ምፍታን እንታይ ማለት ምኳኑ በዚ ዝስዕብ ዓለምለኻዊ ቋንቃ ንገንዘብ።


"The President of the People is the Head of the State and a symbol of the unity of the People and represents the sovereignty of the country."
"ፕረዚደንት ማለት፡ ላዕለዋይ መራሒ ሓደ ሃገር ኮይኑ፡ ኣርማ ሓድነት ህዝብን፡ ንልኡላዉነት እታ ሃገር ድማ ይዉክል!"

ዝኾነ ይኩን ኣካል፡ ከምዚ ክብ ኢሉ ዝተጠቅሰ፡ ብሓይሊ ይኩን ብዝኮነ ምስምስ ግዳማዊ ጸቕጢ፡ ነዚ ፕረዚደንት ከተዉርድ ኢልካ ምስ ትፍትን፡ ምስ ምግሃስ ልኡላዉነት ህዝብን ሃገር ኢዩ ዝቑጸር። እዚ ከኣ፡ ጉዳይ ፕረዚደንት ጥራይ ዘይኮነ፡ ጉዳይ ህዝቢ'ዩ። ህዝቢ፡ ንልኡላዉነቱ ሂወቱ ከፊሉን፡ ይከፍልን ከኣ ኣሎ።


ኣብ ፖለቲካ ከኣ ሰብኣዉነት ዝበሃል ኣምር የለን። ኣብ ሰብኣዉነት ግን፡ ፖለቲካ ዝበሃል ዛዕባ ኣሎ። ኣቦይ ይኹን፡ ኣደይ፡ ሓወይ ይኹን ሓፍተይ፡ ካልእ ጅግናይ ይንበር ፕረዚደንተይ፡ ኣብ ጉዳይ ልኡላዉነት ህዝብን ሃገርን፡ ሓደን ተባዕን'ዩ እቲ ዉሳኔ። ብዘለካን ዝከኣለካን፡ "ምክልኻል!"።


"G-Gangs Wants Him to Step down Forcefully, COZ of the Foreign Pressure like CIA and TPLF Junta, And This goes against the SOVEREIGNTY of the People."

Last, All those member of EQL tags, "They Help us a Lot to Understood the Situation. However; we Salute Them...!'

The End፡

ንጉዳይ መስፍን ሓጎስን፡ ካልኦትን ዉን ብፍሉይ ኣብዚ ብቀጻሊ፡


Reference/መወከሲ፡


Ref. #01፡ https://www.tesfanews.net/badme-a-political-pawn-for-the-eritrean-quislings-league-eql/


Ref. #02፡ A political candidate who seeks election in an area where they have no local connections.

BRITISH A person who becomes a member of a mutually owned building society or insurance company in order to gain financially in the event of the organisation demutualising.


Ref. #03፡ ሓደ ከመይ ዝብለ ሳርጎን ንብሎ ፍቱው ጅግና መራሕ ቦጦሎኒ ኲናት መሪሩ ዕረፍቲ ተሳኢኑ መውጋእትን መስዋእትን ምስ በዝሐ ካብ ግንባር ሓልሓል ኣብ ሰላሕታ ናብ ጸላኢ ሰሊሙ።


ኣብ ኣስመራ ብጣዕሳን ጓህን 2ሰሙን ድሕሪ ምብካይ ነብሱ ሓኒቑ። ከም በዓል ሳርጎን ዝሓሸ ኣይነበረን። ገና ሰላሕታ ብራድዮ ጸላኢ ሰሚዕና ነብሱ ሓኒቑ ተጣዒሱ። ንፈትዎ ስለዝነበርና ጒሂና። ተጣዒሶም ዝተመልሱ ብጅግንነት ዝተስውኡ ብዙሓትዮም። ናይ ዝሕብኡ ውን ደሓንዩ።


ጥልመትን ኸብዲን ግን መዘናየብሉን! #ይርሳዕ...Amb. Beyene Russom.


ዓወትንሓፋሽ! NationalEr Interest

1,323 views

©2019 Proudly created with NationalEr Interest.