ዳዊት ኢዮብ፡ ካብ ተናባዪ ጎደና ናብ ዕዉት ስነ-ጥበባዊ! ዓቢ "ተስፋን ትምህርትን" ንመንእስያትና፡

ቅድሚ ናጽነት ኣብ ዓራርብ ሳሕል ካብ ተጋደልቲ ስድራቤት ተወሊዱ። ጌና ብዕሸሉ፡ ኣቡኡ ተጋዳላይ ኢዮብ ተሰዊኡ። ድሕሪ ናጽነት ኣዲኡ ንበይኑ ክትኣልዮ ስለዝኸበዳ ካልእ ሓዳር ክትገብር ተገዲዳ።


ስዒቡ ንህጻን ዳዊት ዝተፈጥረ ኩነታትን መነባብሮን ኣይጠዓሞን፡ ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ብምዉጻእ ገለ ድራር እለት እንተረኸበ፡ ኮለል ኮይኑ ሂወቱ። ፉልን ማስቲካን እንዳሸጠ፡ ኣብ ጎደና ይዉዕል፡ ኣብ ጎደና ይሓድር።


ስነ-ጥበባዊ ኮሜድያን ዳዊት ኢዮብ፡፡

ኣብ "MAGARIA Entertainment" ዝተሰምየ ናይ ዩቲዩብ ቻነል፡ ምስ ምኩር ጋዜጠኛ ተስፋልደት መብራህቱ (ቶቦ) ነዊሕ ዕላል ዘካየደ ኮመዲያን ዳዊት፡ እዚ ዝስዕ ነጥብታት ክንቀስድ ክኢልና።


ንሂወት ንምንባራ ጥራይ ዘይኮነ፡ ናብዚ ዓዉዲ ስነ-ጥበብ ክኣቱ ዉን ምስ "ጉጅለ ባህሊ ሪምን" ካልእ ናይ "ሃማመተኤ ባህላዊ ፕሮጀክትታትን" ኮይኑ ኣዚዩ ከቢድ ዋጋ ከምዝኸፈለሉን፡ ከም መዳይ ኣብቲ ዓዉዲ፡ ብቀሊሉ ኣብ ስክሪን (Screen) ክርአ ከይተሃወኸ ድማ ንዓመታት ምጽዓሩን፡ ትዕግስቲ ጌሩ ምጉዓዙን፡ እንሆ ሕጂ ልዕሊ 100-ኮሜድን ሜሎ ድራማን ብምፍራይ፡ ኮኾብ ጽባሕ ኮይኑ ወጺኡ።


ኮመዲያን ዳዊት፡ ብዙሕ መሰናኽል ሓሊፉ፡ ን15ዓመታት ዝኣክል ከም ኣካል ሃገራዊ ኣገልግሎቱ ምስ "ጉጅለ ባህሊ ምስልና" ተጓዒዙ፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሓደ ካብቶ'ም ዓቢ ስምን ኣድናቖትን ኣትሪፎም፡ ቻነላት ዩቲዩብ ብሒቶም ዘለዉ ዕዉታት ስነ-ጥበባዉያን ኢዩ።


ብዙሕ ሰብ ዳርጋ ስነ-ጥበባዊ ኬንካ ኣብ "ዝሰራሕካ ስራሕ"፡ ግዳይ ኣካፋፈልቲ ዱካናት ዩቲዩብን፡ ካልኦት ሰረቅትን ዓመጽትን ኬንኻ ኢኻ ትተርፍ ዝበሃል ኣበሃህላ ይዛረብ ኣሎ።


እንተኮነ፡ ኮመዲያን ዳዊት ኢዮብ ኣብዚ መዳይ ዘለዎ ብልጫ ተሓቲቱ ካብ ዝመለሶን፡ ክንርድኦ ክኢልና ዘለና ቁምነገርን፡ ኣብ መዳይ "ምምሕዳር ስርሓትካ ብ ድስፕሊን" ንቀጻልነትካ ኣብ'ቲ ዓዉዲ ይኹን ምምራሕ ሂወትካ ዉን ክሳብ ክንደይ ወሳኒ ምዃኑ ኢዩ ዘብርሃልካ።


ንሱ፡ ኣብ ምምሕዳር ስርሑ ተሪር ከምዝኮነን፡ ብሓያል ድስፕሊን ከም ዝቕየድ፡ እንተወሓደ ኣብ ሰሙን ሓንቲ ስርሓት ከፍሪ ኣንቂዱ ከምዝጽዕር፡ ንዝሰርሖ ከኣ ካብ ዓደግቲ ግቡእ ክፍሊት ከም ዝሓተሉ፡ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ዉን ን"መሳርሕቱ" ብዝግባእ ከም ዝኸፍል፡ ኢዩ ኣብሪሂልና።


ንምጥቅላል፡ ኣብ ስነ-ጥበብ እዞም ዝስዕቡ ኣገደስቲ ሮቛሒታት ምምላእ፡ ሎሚ ንዓወት ሓደ ሞያዊ ኣገደስ'ቲ ምኳኖም የረድኣና።


•√ ጻዕሪ/ድኻም/ትዕግስቲ፡

•√ ንተድማዓሉ ቦታ ምቅላስ፡

•√ ደረጃ ፍልጠትካ ምብራኽ፡

•√ ምምሕዳር ግዜኻን ስራሕካን፡

•√ ዲስፕሊን፡

•√ ምምሕዳር ገንዘብ፡

•√ ምምሕዳር መሻርኽቲ፡

ወዘተ፡


ካብ ኣርባዕተ ዘድንቆም ኮዋኽብቲ ስነ-ጥበባዉያን ሃገርና፡ ዘለዎም ብልጫን ካብኦም ዝወሰዶም ትምህርትን ክገልጽ ከሎ ኮመዲያን ዳዊት ኢዩብ፡


1. ስነ-ጥበባዊ መምህር ሰሎሙን ገ/ዝግኣብሄር (ኣርባዓ)፡ ብ"ኣብ ገጹ ዝፈጥሮም ስምዒታትን፡ ቅልጡፍ ምንቅስቃስን"፡


2. ስነ-ጥበባዊ ግርማይ ሳንዲያጎ፡ ብ"ዘለዎ ወይ ዝፈጥሮ ሓይሊ ሓሳባትን ናይ ምዝራቦም ብቅዓትን"፡


3. ስነ-ጥበባዊ ሓጎስ ወ/ገብሪኤል (ሱዚኒኖ)፡ ብ"ዝፈጥሮም ኣገርመትን መሰጥትን ዝተፈላለዩ ጠባያት (Characters)"፡


4. ስነ-ጥበባዊ ዮናስ ምሕረትኣብ (ማይናስ)፡ "ኣብ ድምጹ ብዝፈጥሮ ናይ ክብ-ለጠቅ ድምጺ (Tune)"፡

..ኢዮም፡


ን5-ተኸታተልቲ ክፋላት መሃሪ ቃለ-መሕትት ዘካየደ ኮመዲያን ዳዊት ኢዮብ፡ ኣብ ዩቲዩብ ቻነላት፡ ልዕሊ 100-ኮሜድን ሜሎ ድራማን ብምዝርጋሕ፡ ን5ይ ርእሱ ትንፋስ ዘለዋ ምዉቅቲ ስድራቤቱ ከም ዝኣሊ ይሕብር።


ስለዚ፡ ካብ'ዚ ክንማሃሮ ዘለና ዝዓበየ ጉዳይ እንየሎ፡ ሓደ፡ ኣብ ጎደናታት ኔርካ፡ ምስ ፉል-ማስቲካ፡ ካብ መሬት ተሲእካ፡ ዓቢ ሰብ ከም ዝኽወን፡


ካልእ ብዓቢኡ ድማ፡ ንሞያኻን ረሃጽካን ተጠቂምካ ዝረኸብካዮ ገንዘብ፡ ካብ ኩሉ ዓይነት ወልፍታት ርሒቕካ፡ ብዝግባእን ድስፕሊንን ከተመሓድሮ እንተክኢልካ፡ ንነብስኻ ኬንካ፡ ንስድራቤትካ፡ ንሰብካ፡ ብዓቢኡ ከኣ ክብርን ስልጣነን ን"ስነ-ጥበብ ሃገርካ ሕብረተሰብካ"፡ ከም ዝኽወን ኢዩ።


እንበኣር፡ ቅድሚ ኮሜድያን ዳዊት ኢዮብ፡ ኣብ ስክሪናት (Screen) ዝረኣናዮም ኣዚዮም ብዙሓት ስነ-ጥበባዉያን ሃገርና ኣለዉ ክንሶም፡ ከም'ቲ ኣብ ምምሕዳር ሞይኦም፡ ምምሕዳር ዉልቃዊ ሂወቶም ቁሩብ ከም ዝተሰነፉ ይዛረቡ ኢዮም።


ልክዕ ኢዩ፡ ከም ሕብረተሰብን ሃገርን፡ ብዙሕ ብድሆታት ኣጋጢምና ኢዩ፡ "ኣብዚ ዘለና፡ እዚ እኳ ንሕና ኬና" ዘይብል ኣይኮነን። የግዳስ፡ ከምዚ ሓሓሊፍና ክንሰምዖ ዝቀነና፡ ቁሩም ምስ "ስነ-ምግባር ሕብረተሰብና ፈጺሙ ዘይከይድ - ለመና ክትብሎ ትኽእል"፡ ሓደ ሓደ ኣበሃህላታት ንሰምዕ ኣለና እሞ....፡


....ካብ ኮመዲያን ዳዊት ኢዮብ ኣዚዩ ብዙሕ ብዙሕ ነገራት ክንመሃር ንኽእል ኢና፡ ናይ ብሓቂ ኣብነታዊ ኮኽብ ጽባሕ።


"ስነ-ጥበብ ሃገርና ይዓንብብ፡ ስነ-ጥበባዉያና ይሰልጥኑ!"


ዓወትንሓፋሽ....!

NationalEr Interest

160 views

©2019 Proudly created with NationalEr Interest.