ወትሩ፡ ካብ ኦሮማይ ናብ ኦሮማይ!

Updated: Apr 15

ክንመሃረሉ ዝግባኣና መረርቲ ሓቅታት ኣለዉ፡

NationalEr Interest፡ ቀዳም፡ 07 መጋቢት


ጃንዳ ማለሊት፡ ካብ 1998 ኣትሒዛ ዝኣለመቶ፡ ኣብ 2018 ንመቀለ ምስ ተሰጎት፡ እንሆ 1800ዝከዉን ተንኮላታ፡ ሽርሕታታ፡ ተጋባራ፡ ክፍኣታ፡ ኣማላድነታ ንሓያላን ሃገራት፡ ወዘተ.....ብኩሉ ቋንቋ ንግፍፍፍ ተብሎ። እንሆ ንሕና ከም ህዝቢ ኤርትራ ከኣ እርይ ቁጽር ኣቢልና ነቃዓትን ንልሕመሉ፡ ንመሃረሉ፡ ደጊም ኩሉ ኣብ ኣእምሮና ዘሎ ሓበሬታ ፈቲሽና ደጊምና ነተዓራርዮ፡ "Long Live Shaebia!" ከኣ ንብለሉ።


መብዛሕትኡ ሓፋሽ ዝኣምኖ እንበር ንሱ ብዘይፈልጦ ሕማም፡ ህዝባዊ ግንባር ዝበሃል ፖለቲካዊ ሓይሊ ኣብዚ ኣፍሪቃ ላሺዩ፡ ሓሚሙ፡ ለሚሱ፡ እንትርፎ ቁጽሪ ሰሌድኡ፡ ካልእ ግቡእ ሕማሙ ከይተፈልጠ ጠፊኡ ነበረ'ያ ነበረ ክበሃል፡ "ኦሮማይ" ዝተባህለሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኔሩ'ዩ።


ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ኣሰሊፍካ፡ ንረብሓ ሓያላት ሃገራት ኣየገልግሉን ኢዮም ዝበሃሉ መራሕቲ 3ይ ዓለም፡ ንመልሕቅነት ኣገዲምካ፡ ብበብዓይነቱ ጉልባባት ኣማኻኒኻ፡ ብኤርትራዊ መሪሕነት ምድምሳስ ኣይተጀመረን፡ እንትርፎ ምፍሻሉ። ምፍሻሉ ግን ካብ "ኦሮማይ" ናብ "ኦሮማይ" ከደምትን ጎይቶት ኪናትን ዘበለ ኮይኑ፡ እቲ ምኽኒያት....፡


ዕድል ክትገብር ኣለካ፡ ንዝተቀብረ ሓቂ ህያዉ ኬንካ ክትርኢ፡ ሓደ ጽኑዕ መሪሕነት ክህልወካ። ኣይከም ካልኦት ሕብረትሰባት ታሪኽ ተወኪስካ፡ ታሪኽ ቃልስና ርኢኻ ግን ኣኻሊ'ዩ። ኣብ 1982 6ይ ወራር ከምዚ ዝስዕብ ኣጋጢሙ ኔሩ፡ "ኦሮማይ ህዝባዊ ግንባር...ኦሮማይ ሰዉራ ኤርትራ..!"


ብኣእዛን ዓለም ዘጽመመ ፕሮፖጋምዳን ወፈራን ደርጊ ወፍሪ ቀይሕ ኮኾብ "ቀይ-ኮኮብ ዘመቻ" ሰብ ወዲ ኣዳም ኮይኑ ዘይረዓደ ኣይነበረን። በዚ መሰረት፡




√ ካብ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር፡ ሓላፊ ሓለዋ ሰዉራ ተኽለ ዓድል ዝመርሖም፡ ኣስታት 7ሺሕ ተጋዳላይ ርዒዱ ንጸላኢ ደርጊ ኢዱ ሂቡ'ዪ። እዚ ብጀካ እቲ ንደገ ስደት ዝተሃንፈፈ ገዲፍካ'ዩ።


√ ብሓይሊ ድዮም ነቲ ዝነበረ ናይ ደርቂ ኩነታት ምጽዋር ስኢኖም፡ ንስርናይ ኢሎም ብረት ዝዓጠቁ ዉን፡ ኣስታት 21ሺሕ ዜጋታት ምልሻ ስርናይ በጺሖም ኔሮም ኢዮም።


√ ስለዚ፡ ኣብ ቀይ ኮኮብ ዘመቻ፡ ብጠቅላላ 28ሺሕ ወዲ መሬት ናብዘይ ኣምነሉ ዕላማ ብረት ኣንጻር ሰዉራዊ ቃልሱ ኣቅኒዑ'ዩ። ሕሰብዎ፡ ካብ ማእከል ኢትዮጲያ ዝተበገሰ ሽሾ ሰራዊትን፡ ካብ ምብራቕ ደንበ ዝተጓረተ ሓጺነ መጺን ተወሰኾ ነዚ ኩሉ'ዩ ንሰዉራ ክጭፍልቕ፡ ኦሮማይ ዘየብል ዉን ይኮነን።


√ ህዝባዊ ግንባር'ከ ክንደይ ተሪፋ እንተኢልካ፡ 12ሺሕ ጥራይ። እዚ ጽኑዕ መሪሕነትን ተጋዳላይን ኣንጻር እዚ ኩሉ ሓንጀመንጅን ስነ-ኣእምራዊ ኩነታትን፡ ኢዩ ክገጥም።


√ ቀመማዊ ጋዝ ኣሎ፡ ፋጎት ሚሳይላት ኣሎ፡ ኒን-ምኒን ነፈርቲ ቀትርን ለይትን ኣለዋ፡ ታንካታት ኣለዋ፡ ሰራዊት ደርግን ዴሳዉያን ሓይልታት ዓለምናን ኣለዉ፡ ዝኸፍአ ከኣ መእተዊኻን መዉጺኢኻን ዝፈልጥ፡ ድፋዕካ ዝነደቐ ከዳዕ-ወዲ-ከዳዕ ኣሎ።


√ ህዝቢ ከኣ ኣእምርኡ ተተንኪፉ፡ ደቀይ ጠፊኦም ካብዝብል ስምዒት፡ ደም እንዳጣዓሞ...ደብዳቤታት ናብ ደቁ ይልእኽ ኔሩ፡ "ንዑ ዞም ደቀይ እተዉ፡ ጠፊእኩም ኣይተጥፍኡና..!" ከኣ ይብል ኔሩ፡ ካብዚ ዝኸፍእ ስነ-ኣእምራዊ ኪናት ዉን ኣይነበረን።


√ ህዝባዊ ግንባር ንመኸተ ምድላዋታ ምስ ኣጽፈፈት፡ ኣብ ሓደ ሰፊሕ ኣኼባ ከምዚ ዝስዕብ ክትዓት ተጌሩ ይበሃል።


- ሓደ ካብ ኣባል መሪሕነት፡ "ሎሚ እንተተሳዒርና፡ ቃልስና ንዓለም ሓቀኛ ምኳኑ ከነፍልጥ፡ ከምዞም ፍልስጤማዉያን ብናይ ነብሰ-ቅትለ መጥቃዕቲ ፋሕ ኢልና ዓለም ድቃስ ክንከልኣ ኢና...!" በለ፡


- ኣስዕብ ኣቢሉ ግን ስዉእ ጀነራል ገረዝጊሄር ዓ/ማሪያም ዉጩ፡ "መስዋእቲ ድዩ ዝፍራሕ ዘሎ....?" ክብል ብርቱዕ ሕማም'ሲ ካብ ሞት ነይሓልፍ፡ ዝዓይነቱ መደረ ኣስመዐ፡ ሰብ ከኣ ገጥ በለ።


- ም/ዋና ጻሓፊ ህዝባዊ ግንባር ወሲኹ፡ "ሰዉራና - ሰዉራ ፍልስጤም ኣይክኸዉንን'ዩ፡ ክንምክት ኢና፡ ክንዕወት ድማ ኢና...!" ብምባል ዘረባ ዛዘሞ።


√ 12ሺሕ ተጋዳላይ ድማ፡ ነቲ ኣይሂ እሳተ-ጎመራ ሓዊ ኣብ ዝባኑ ኣጽሓዮ፡ ዛጊት 20 ሰነ 1982 እቲ ዝከበደ መስዋእቲ ከፈለ። ህቡብ ጸሓፊ/ደርሲ ኢትዮጲያዊ ባኣሉ ግርማ፡ ንጅግንነት ኣቤታዊ ሰራዊት ኣብ ሰሜን ኣመልኪቱ ክጽሕፍ ብኮረኔል መንግስቱ ሃይለማሪያም ምስ ተላኣኸ፡ "ኦሮማይ" ሰራዊትና ኢሉ ድማ ጸሓፈ። ኣይጸንሐን፡ ኣብ 9ዓመቱ፡ "ካብ ኦሮማይ ሰዉራ ኤርትራ ድማ ኦሮማይ ደርጊ!" ኣርኪብና።


√ እቲ ጽኑዕ ዝበሃል መሪሕነትን ሓያል ንብሎ ዉሑድ ተጋዳላይን፡ ንህዝቢ ኤርትራ እንታይ የዐዉቶ ብዝግባእ ተገንዚቡ፡ ኩሉ ዓይነት ናይ ዉሽጥን ናይ ደገን ብድሆታት ገጢሙ ክስዕርን፡ ደሓር ከምቲ ኣብ 1991 እዋን ናጽነት ዝተገብረ፡ ንኩሉ ዝተዳናገረ፡ ዝሰነፈ፡ ዝረዓደ፡.. ወዘተ፡ ኣካል ህዝቡ ዉን ንጌግኡ ይቅረ ኢሉ፡ ሕድገት ጌሩ፡ ክጥርንፍን፡ ብሓበራ ንልምዓትን ብልጽግናን ሃገር ከቅንዕ ምስ ዝኽእል'ዩ እንበኣር፡ ዘወጻጻኣና መሪሕነት ንብሎን፡ ከነሐይሎ ዉን ንሰርሕ። ቃልሲ ከምዚኣ'ያ...!!!


√ ከምቲ ክብ ኢሉ ዝተገልጸ፡ ናይዛ ጃንዳ ንኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ብከብዳ ኣዋፊራ ዘካየደቶ ወፈራን ዝተራቐቐ ኪናትን ኣብ ርእሴና ዉን፡ ህዝቢ ጫቕ ጫቕ ይበል፡ ይሰደድ፡ ዝኮነ ብልሓት ይፈጠር፡ ኦሮማይ ኣይኮነን፡ ኣይከም ተሞኩሮ ካልኦት ሃገራት፡ ጽቡቕ ተመኩሮ ቃልስና ኣለና፡ "ሎሚ ጥራይ ንጽናዕ፡ ንመክት ከኣ...ዝሃለለ ጽባሕ ይምለስ" ስለዝተባህለስ፡ እንሆ ኦሮማይ ከዳሚ ኮይኑ፡ ሃተፍተፍን ዓጀዉጀዉን ጃንዳ ኣርኪብና፡ እቲ ዝተዳናገረ ገለ ክፋል ህዝብና ከኣ እርይ ቁጽር ኣቢሉ ይሰምዖ ኣሎ።


ብከምዚ ከኣ ኢና፡ "Long Live Shaebia!" ንብል፡

ሻዕቢያ ማለት ከኣ ህዝቢ ማለት'ዩ።

ንሕና ሻዕቢያ...!!!

ዓወትንሓፋሽ!

NationalEr Interest

102 views

©2019 Proudly created with NationalEr Interest.