እቲ "ብጎቦ ዓይንኻ ምርኣይ" እንበኣር ሕጂ ኢዩ እንበር፡ 2000ዓ/ም ኣይነበረን፡

ን"ጃንዳን"፡ ብሓፈሻ ድማ ፖለቲካዊ ኩነታት "ደቡብ" ብ"ጎቦ ዓይንና እንዳረኣና"፡ ኣብ ምሉእ ቁጠባዊ ዕዮን፡ ክፊል ፖለቲካዊ ምድላዋትን፡ ንኣትወሉ መድረኽ ኢና በጺሕና ዘለና።


......"እወ፡ ሕጂ እያ ኣብ 4 ብ4 ምስ ተዓጽወት፡ ትንፋሳ ክሳብ ዝሓጽራን፡ ትሕቆንን ብጎቦ ዓይኒ ትርአ....!"


ኣንፈትናን ሓይልናን ኣብዚ ሰዓት፡ ንሰሜንን ምብራቕን ኢዩ። መርሖ ቁጠባና "ጋህ" ኣቢልና ክንከፍቶ ኢና። ኣብ ኤርትራ፡ ብፖለቲካዊ ሓርነት ዝተሰረተ ምሉእ ስልጣን ልኡላዉነት እዛ ሃገር ዘለዎ ፖለቲካዊ ሓይሊ ኣሎ።

ዝኾነ ባዕዳዊ ሓይሊ፡ ብጨረታ ከገድደና ኣይክእልን ኢዩ፡ ጸላኢና ማለት ግን ኣይኮነን። ሓይሊኻ ወይ ዓቕምኻ ምስ ኣርኣኻ (Prove of Political Leverage) ምስ ኣረጋገጽካ ጥራይ ኢኻ ኣብዛ ዓለም፡ ምስ ዝኮነት ሃገር ኣብ ሓባራዊ ጽምዶ፡ ንክልትኣዊ ረብሓ ክትኣቱ ትኽእል።


ንቁጠባ፡ ፖለቲካ'ዩ ዝመርሖ። ቁጠባ ጎልቢቱ፡ ተመሊሱ ንፖለቲካዊ ዓቕምኻ ከራብሖን፡ ክሳብ ትሕተ-ቅርጹን ባህሪያቱን ክድርኾን ድማ ንቡር'ዩ።


ስለዚ፡ ኣብ ኣፍሪቃ ንመጀመርታ እዋን፡ ጥዕና ዘለዎ ቁጠባ፡ ፖለቲካ፡ ከምኡ ዉን ካልኦት ናይ ጽላታት ኣሃዛት፡ ህያዉ ክኾኑ ኢዮም። በዚ መንጸር ድማ፡ ዜጋታት ኩሉ መዳያዊ ሓርነትን፡ መስተርሆን ከስተማቅሩ፡ ብቀሊሉ ወፊሮም ናብርኦም ከጣጥሑ፡ ተቆጺሮም እንተሰርሑ፡ ጽቡቕ ገንዘብ ክኽፈሉ፡ ዋኒናቶም ከካይዱን ከኻዕብቱን ኢዮም።


እዚ ከኣ፡ ንፖለቲካዊ ኩነታት ደቡብን ምዕራብን፡ ብቐሊሉ ክጸልዎን፡ ከም ዘይበስል ጥረ ዕንኩርኩር ኢሉ፡ ከም "ዝወግሖ ዝብኢ" ኣብ መድረኽ "መኸተ" ዝኣተወ ኣሃዱ ተገንጻሊ ሓይሊ እንተጸኒሑ፡ ነዚ ስለ ዘይጻወሮ ብቀሊሉ ናይ ቴማ ጭርሖታትን ታቤላ ኣጀንዳታትን እንዳቀያየረ ክስጉም ኣይክኽእልን ኢዩ፡ ብዙሕ ከይከደ ክሩኽመሽ'ዩ።


ኣብ መንጎ ስርዓተ ቁጠባ ናይ ሓራ ፖለቲካ፡

•√ ብመሰረታዊ ትሕተ ቅርጺ ጀሚርካ፡

•√ ድሕነት ብቀዳምነት ክመጽእ፡

•√ ድሲፕሊንን ግሉጽነትን ምስኡ ክማላእ፡

•√ ኣፍራይነት ካብ ኣህላኽነት ክዛይድ፡

•√ ዜጋታት ዚያዳ ወጻእተኛታት ኣብ ኩሉ መዳያዊ ጽላታት ጸብለልታ ክህልዎም ምስራሕ፡

•√ ዜጋታት ወዲብካ፡ ኣብ ሰንዓን ምምስራሕን ዝኣመሰሉ ጽላታት ምእታዉ፡ ብስነ-ፍልጠት ድማ ይመሓደሩ፡

•√ ግብሪ ብግቡእ ክእከብ፡

•√ ናይ ወጻኢ ሸርፊ ብቀጥታን ብቀሊሉን (Foreign Direct Investment - FDI) ኣብ መዓላ ክዉዕል፡ ወዘተ ወዘተ፡


መንግስታዉያን ትካላትን ሚኒስትርታትን ክዳለዋሉ ዝግባእ ኢዩ። ብፍላይ ምስ ሃገራት ቀይሕ-ባሕሪ፡ ኣዚዩ ዓበይትን ሓባራዉን መደባት ተሳኢሎም ኣለዉ።


ሃገርና፡ እንተደሊና ሲንጋፖር ንግበራ፡ እንተደሊና ጁቢተር፡ ሓሳዳት "ኣቅርንቶምን ቅስሞምን" ተሴሮም፡ ኣብ ደንበ ተዓጺዮም ካብ ኔዉ-ነጀዉ መኸተ ንህላዊኦም፡ ብዘይ-ፈልጥዎ ፎርምላ፡ ካልእ ዝገብርዎ ኣብቂዑ ኢዩ።


ብዝኾነ፡ ናይ ደቡብ ዕዮ ተዛዚሙ'ዩ። ዝተረፈ፡ ጓሓፋት ተኣኪቦም መታን ዉጽኢታዊ ድኹዒ ክኾኑ፡ ኣብ ሓደ ጋብላ ተኣኪቦም፡ ተዓጺዮም፡ ግቡእ ምብልላዕ ኣካይዶም "Decomposition Process" ንብሎ፡ ነቲ ቅጫን ሕንባሻን ዝከዉን እኽሊ፡ ድኹዒ ኮይኖም፡


ብድሕሪኡ ከኣ ጽቡቕ እኽልን ሓሪጭን ምስ ተረኽበ፡ ነቢቶ ተበላሊዑ፡ ንዝተሓትመ ብሑቅ ኣብኪዕካ፡ ጥዕና ዘለዎ ሕምባሻ ንኽከወን ግቡእ "Fermentation Process" ኣካይዱ፡ እዚ ኩሉ፡ ናይ ግዜ ሕቶ ጥራይ'ዩ።


ስለዚ፡ ኣንፈትን ንጥፈታት ነፍሲወክፍ ዜጋ፡ ኣብዚ ጉዳያት ኣቶኪሩ ክኸይድን ክሰርሕን፡ ክዳሎን ይግባእ።


ኣንፈትና ንሰሜንን ምብራቕን፡ "ንደቡብ ብጎቦ ዓይንና!"፡

NationalEr Interest

117 views

©2019 Proudly created with NationalEr Interest.