ኤርትራ ሃገረይ፡ ዓባይ ሃገረ ምድረ-ባሕሪ ነገስታት፡ Eritrea is Not Tiny, Not Small African Nation...NOT..!

እዚ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን፡ ልሙድ ኣበሃህላ ኮይኑ ዘሎ፡ "ኤርትራ ንእሽተይ ሃገር" "Small African Nation" "Tiny Nation" "ዉሑድ ህዝቢ" ወዘተ ዝበሃል ኣበሃህላ ክዕረ ኣለዎ። እዚ እቲ ብዘይተረዳኣና መንገዲ ኣብ ሓንጎልና ብባዕዳዉያን ሰሪጹ ዘሎ ጌጋ ብህሎ'ዩ። ክዕረ ድማ ኣለዎ። ንባዕዳዊ ኣበሃህላታት ይኩን ሓድጊ፡ ሓደ ብሓደ ክእረሙ ክንሰርሕ ኣለና፡ ኩሉ እዚ ዓቢ ወለዶ ክገብሮ ኣይንጸበ።

ኤርትራ ብስፍሓት መሬታ ካብ 206 ዝኮና ሃገራትን ግዝኣታትን፡ ንሰሜን ኮሪያ ኣገዲማ፡ መበል 99 ትስራዕ ሃገር'ያ። ሽዱሽተ ዕጽፊ ሃገረ ሆላንድ ክትበሃል ዉን ንፈልጥ። እታ ንነብሳ "ዓባይ ብርጣኒያ - Great Britian" ትብላ ዉን፡ ብስፍሓታ ኣብ መበል 77 ኢያ ትስራዕ።


ሃገርና ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ነዘን ዝስዕባ ዓቢ ስምን ዝናን ዘለወን ሃገራት ጽቡቕ ጌራ'ያ ትዓቢየን፡


ንፖርቱጋል፡ ሆላንድ፡ ስዊዘርላንድ፡ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ፡ ዴንማርክ፡ ደቡብ ኮሪያ፡ እስራኤል፡ ጆርዳን፡ ሲንጋፖር፡ ኣየርላንድ፡ ናይ ቻይና ግዝኣት ሆን-ኮንግን ታይዋንን፡ ቡልጋሪያ,...ወዘተ ወዘተ።


እዚ እንተኮይና ኤርትራ እንበኣር፡ እዘን ዝተጠቅሳ ሃገራት ዝርከብአን 100ን ገለን ዝኮና ሃገራት ብድሕሪኣ ድሕሪ "ስፍሓት መሬታ" ዝስርዓ'ከ ደኣ እንታይ ክበሃላየ'ን፡ ንዕአን ዝከዉን መግለጺ ኣሎዶ የለን እንድዒ...?


ኤርትራ፡ ባሕሪ ሓዊስካ፡ እሞ ጂኦግራፊካዊ ስትራተጂካዊ ቦታኣ፡ ዳርጋ ኣብ ማሕንቆ ክልተ ንፍቀ-ክቢ ዓለምና፡ ኣስተብሂልካን ኣገናዚብካን፡ "ኤርትራ ዓባይ ሃገር፡ ሃገረ ምድረ ባሕሪ ነገስታት" ኢልካ ትጽዋዓ።


ካብ 40ታት ጀሚርካ ክሳብ ሎሚ፡ ኤርትራዉያን ፖለቲከኛታት ክንሶም፡ ናብ ኢትዮጲያ ገጾም ዘቋምቱ፡ ብናተይ ርድኢት (ጸሓፊ)፡ ካብዚ ኩነተ ኣእምሮ ኢዮም ዝጅምሩ። ኣብ 50ታት፡ ኢትዮጲያ ብፈደረሽን ክትጽጋዓና ከላ፡ ብሞያዊ ኣስተዋጽኦ ናይ ሽዑ ወጻኢ ጉዳያት ኢትዮጲያ ኮይኑ ዝዓዪ ዝነበረ ኤርትራዊ "ለሬንዞ ታእዛዝ" ዝለዓለ ነበረ፡ ተፈጸመን፡ ነዚ ክንክሕድ የብልናን፡ እንታይ ደኣ ክንመሃረሉ።


እቲ ናታቶም ኩነተ-ኣእምሮ ከኣ፡ ኮነ ኢሎም ንህዝቢ ኤርትራ ክብድሉ፡ ሃገር ክሸጡ ኢሎም ዘይኮኑ፡ ግርህነት ተዓጢቆም ብፍልጠቶም ዓባይ ጸላም ኣፍሪቃዊት ሃገረ ኢትዮጲያ ኣብ ዓለም ንክመርሑ ኢዮም። ደራስን ተመራማርን ታሪኽ፡ ኩቡር ኣቶ ኣለምሰገድ ተስፋይ፡ ኣብ "መጽሓፍ ኣይንፈላለ" ይኩን ካብ "ፈደረሽን ናብ ምቁራን"፡ እዚ ኩነተ ኣእምሮ ጽቡቕ ጌሩ ገሊጽዎ ኣሎ።


ስለዚ፡ ኩነተ ኣእምሮና ከነማሓይሽ ኣለና። ብዝሒ ህዝቢ ጸገም የብሉን.........፡

•√ ህዝብና ዉጻእ መዓት'ዩ፡

•√ ህዝብና ኣብ ታሪኹ ክሳብ 80ዝበጽሑ ጥንታዊያን ባሕሪ ነገስታት ዝረኣየ'ዩ፡

•√ ህዝብና እንኮ ኣብ ከባቢኡ፡ ብስርዓተ ሕጊ-እንዳባ ዝምራሕ ዝነበረ ስልጡን ህዝቢ'ዩ።

•√ ህዝብና ብቁጽሪ ዘይቁጸር፡ ብዋጋ ዘይትሚየን ናይ "ስርዓተ ክብርታትን" "ማሕበራዊ እምነትን" ዉርሻ ኣለዎ። ርስቲ ኣለዎ።

•√ ህዝብና እዚ ዉን ካብ ከባቢና ፍሉይ ዝገብሮ፡ ዓዱን ዓዉዱን ብዝግባእ ዝፈልጥ ህዝቢ'ዩ። ካበይ መጺኡ፡ ወለድኡ ዝጠፍኦ ዜጋ የለን።

•√ ህዝብና ናይ ገዛእ ርእሱ ቋንቃን ባህልን ኣለዎ።


እዚ ናይ ስልጣኔ ሕላገት ዘለዎ ህዝቢ፡ ዕላማ ኮይኑ ክሳብ ትማል ብሽርሒ ስደት ክነፊዎ ተዓዚብና ኢና እሞ፡ ንኩሉ ተጻያት ክቃለስ ቁጽሩ ዉሒዱ፡ እንበር ኣብዘን ናይ ሰላም ዓመታት ይኩን ብሕጂ፡ ብዕጽፍታት ክዉስኽ'ዩ።


ጃንዳ ንሓንቲ ክንዲ ቃጽዖ ትኸዉን "ክልል - ዓባይ ትግራይ" ክትብላ ዘይሓፈረት፡ ኤርትራ ግዳ....!!

NationalEr Interest

82 views

©2019 Proudly created with NationalEr Interest.