ኢጣላዉያን፡ ንኣስመራ ሃኒጾማ፡ ኤርትራዉያን ድማ ንጁባ ሃኒጾም...!!!

Updated: Jun 15

ትማል ኣማስኡ ብወግዓዊ መርበብ ሚኒስትሪ ዜና ዝተዘርግሐ ኣገዳሲ ጉዳይ ኔሩ። ሰራሕተኛታት ኣስታት 80 ዝኣኽላ ኩባኒያታት፡ ቤ/ዕዮ፡ ሆቴላት፡ ብሓፈሻ ትካላት ኤርትራዉያን ኣብ ደቡብ ሱዳን፡ ንመኸተ ኮቪድ-19 ዝዉዕል፡ ንወነንቲ ትካላቶም ስዒቦም ብጠቅላላ ኣስታት $530,000 (530 ሺሕ ዶላር)፡ ኣበርኪቶም ኢዩ ዝብል።


እዚ መጠን ገንዘብ፡ ብሰራሕተኛታት እዘን 80 ትካላት ዝተዋጽአ ደኣ እንበር፡ ወነንቲ እተን ትካላትን ሽመን ክጥቀስ ዘይደለያ ሓዊስካ፡ በብዉልቂ ዘበርከትኦ መጠን ገንዘብ ዉን፡ ብዓይነቱ ኣዚዩ ብዝሕ ዝበለ'ዩ።

30 ዓመታት መሪር ብረታዊ ቃልሲ ተደመሮ 20 ዓመታት ስዉር ኪናት፡ ንዘጋጠሞ ህዝቢ፡ ማሕበረ-ቁጠባዊ ትሕዝትኡ ተመናኒሁ፡ ፖለቲካዊ ጉዕዝኡ ደዉታ ኣርኢዩ፡ ከም ህላዌ ዉን ኣብዛ ዓለም ፋሕ-ፋሕ ኢሉ ፍጹም ክጠፍእን ክበርስን፡ ብዝኮነ ቅማረ "ስነ-ምብራስ ሕብረትሰብ" (Entity Annihilation of Population) ተግባራዊ ክኸዉን ትጽበዮ ዉጽኢት'ዩ።


ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ፡ እዚ ንብሎ ዘለና ን50ዓመታት ዝቀጸለ ብሓጺነ-መጺን ምብራቓዊ ደምበ ሓያላን ዓለምና ዝተሰነየ "ግሁድ ኪናትን"፡ ብረቒቕ መርበባት ስለያን መራኸቢ ብዙሃንን እንኮ ቀጽራዊ-ስርዓት ምዕራባዉን ዝተደገፈ "ስዉር ኪናትን"፡ ኣብ ርእሲ ህዝብና ተኻይዱ፡ እቲ በዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቅሰ ቅማረ ትጽበዮ ዉጽኢት ድማ፡ በንጻሩ ኮይኑ፡ ኣብ ሓዊን ዘይርግኣትን ረጊኡ፡ ኣብ ዉሽጥን ወጻእን ዉሂዱ፡ ኣብ መሬትን ሰማይን ተዘርጊሑ፡ ኣብ መራኸቢ ብዙሃንን መርበባትን ጎልቢቱ፡ ኣብ ቀትርን ጸልማትን ነጊሱ፡ ቁስሉ ኣሕዊዩ መሊሱ ሰዊዱ ዝወጽእ ሕብረትሰብ ኣሎ እንተኮይኑ፡ "ኤርትራዊ ዝበሃል" ኣሎ።


ታሪኽና፡ ብዝኸፍአ ታሪኽ ፍልስጤም፡ ታሪኽ ኩርዳዉያን፡ ታሪኽ ምዕራብ ሳህራ፡ ታሪኽ ታይሚል ታይገርስ-ስሪላንካ፡ ታሪኽ ሃዋይ-ኣሜሪካ፡ ብዝበኣሰ ዉን፡ ታሪኽ ፓናማ፡ ኒኳራጓ፡ ሆንድራስ፡ ኣፍጋኒስታን፡ ዒራቕ፡ ሊብያ፡ ሶሪያ፡ የመን፡ ክኸዉን ኣይከኣለን።


ስለምንታይ'ዩ እዚ ዉጽኢት ንጎኒ ገዲፍና፡ ወይ ዉን ብጥቅሉሉ፡ ኣብዚ ዘይበጻሕና፡ እቲ ከም ዉርሻ ንወለዶታት ብያታን ትዉፊትን ዝወረስናዮ፡ ድሒርና ዉን ብእኩም ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ዘንጸባረቅናዮን መሊስና ዝደራዕናዮን "ስንቂ ስርዓተ ክብርታትና" ኢዩ፡ ኣናቢርና፡ ምስጢር ህላዌናን ዉን ኢልና ንሕለፎ።


ብጥቅልል ዝበለ እታ ሕጂ ዘለናያ ህሞት፡ ኩነታት ኣብ ደገ ብደይ መደይ ጥጁእ ዕላማ ዝተበተነ ህዝብና እንተተዓዚብና፡ ኪኖ ንህላዊኡን ድሕነቱን፡ ቦትኡ ኣጣጢሑ፡ ቁጠባዊ ዓቕምታቱ ኣጎልቢቱ፡ ንኣብ ዉሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝብና ብጥርኑፍን ብዉልቅን ክድግፍ ምኽኣሉ፡ እንታይ'ዩ ዘሎ እቲ ኩነታት ምርድኡ ቀሊል'ዩ፡ ከም ኣብነት ድማ እዚ ናይ ተቐማጦ ኤርትራዉያን ኣብ ጁባ ነልዕል ኣለና።


እቲ ኣብ ኣስመራ ዘሎ መንግስቲ'ከ እንተሪኢኻ፡ ንሱ ዉን ዘለዎ ጸጋታትን ዓቕሚ ሰብን ኣዋሃሂዱ፡ ንነዊሕ ጠሚቱ፡ ብትዕግስን ጽንዓትን፡ ካብ ወሽለኽለን ሎቅመጽመጽን ወጊድ ኢሉ ክብርታቱ ሓሊዩ፡ ኣብ ፖለቲካዊ መድረኽ ዞባና፡ መሰስ ኢሉ ተዓዊቱ ወጺኡ። በዚ ከኣ፡ ዋላ እቲ ብጸላእቲ ያኢ ክግዳዕ "ዜጋ ከም ዘግደዖ" ኣምሲሎም ዝሃንደስዎ ኩነተ-ድራማ፡ ህዝቢ እትረፍ ከግድዖ፡ በዚ ኣብ ላዕሊ ዝጠቀስናዮ መንገዲ፡ ናይ ቀጻሊ ኣብታ ሃገር ንዝህሉ ቁጠባዊ ዕላማ/ሸቶ ዘሰጉም፡ ዕዮ-ገዛ ሰሪሑ ጸኒሑ፡ ይሰርሕ ዉን ኣሎ።


መዓስ ዓ/ም ኢዩ ብልክዕ ኣይዝክሮን፡ ሓደ እዋን ግን ቀ/ሚኒስተር ኢትዮጲያ ነበር መለስ ዜናዊ ኣብ ደቡብ ሱዳን ምብጻሕ ኣብ ዝፈጸመሉ፡ በቲ ኩነታት ኣተሓሕዛ ስራሕን ቁጠባዊ ምንቅስቃስ ኤርትራዉያንን ኣዚዩ ሰንበደ እሞ፡ ንተቐማጦ ኢትዮጲያዉያን ኣብታ ሃገር ኣኪቡ፡ "ንስኹም ከብድኹም ተግፍሑ፡ ኤርትራዉያን ድማ ገዛዉቲ የግፍሑ፡ ሰነፋት" ምስ በለና፡ እዘን ቤ/መግብን መስተን (Restaurant and Bar) ክንከፍት ጀሚርና፡ ክብል ሓደ ተወላዲ ትግራይ፡ ዝኮነ ኢትዮጲያዊ፡ ኣብዚ ከባቢ ኣጥላዕ-ባራ ዝበሃል ከባቢ ከተማ ጁባ ዝሰርሕ፡ ኣብ ደቡብ ሱዳን ብስራሕ ኣብ ዝገሽክሉ እዋን ከዕልለኒ ይዝከረኒ።


ኣብ ደቡስ ሱዳን፡ ገንዘብ ዝምንዛዕን፡ ስቅ ኢልካ ኣጠፋፊእካ/ኣዋቒዕካ (Speculations) ገንዘብ ዝዉህለልን ዝመስሎ ኣዚዩ ብዙሕ ምስሉይን መረዳእታ ዘይብሉን ኣሎ።


ኤርትራዉያን ዜጋታት፡ ዘለዎም ናይ ተመኩሮ፡ ደረጃ ትምህርቲ፡ ሞያን ተመላላእንተን (Competency)፡ ገለ ካብ ሃገር ይኩን ካብ ወጻኢ ዉን ዘጠራቀምወን ገንዘብ፡ ከም ብልጫ ተጠቂሞም፡ ሓመድ-ድፋጭኦም ሰቲዮም፡ ካዕቦ ረሃጽ ኣንጠብጢቦም፡ ንሂወቶም ንሕማምን ጠያይትን ኣብ ሓደጋ ኣእቲዮም፡ ክሳብ ናይ ሂወት መስዋእቲ ከፊሎም ኢዮም፡ እዚ ተመኩሮን፡ ስምን-ጸጋታትን ኣኻዕቢቶሞ።


እቲ ንሶም ዝሰርሕዎ፡ ዝኮነ ኬንያዊ፡ ኡጋንዳዊ ዋላ ዉን ወዲቲ ዓዲ ክሰርሖ ኣይደልን'ዩ። ንኣብነት ኣብ ማላካል/Malakal ዝበሃል ርሕቕ ከተማ ዝስራሕ ፕሮጀክት እንተሎ፡ "ሓደጋ-Risk" ኢዩ ዝብለካ። ኤርትራዊ ግን፡ በቲ እንዳተዋግአ፡ በቲ ድማ ነቲ ስራሕ ይሰርሖ።


ኩለን ዳርጋ ዕዉታት ዝበሃላ ትካላት፡ ናይ ህንጻ ኩባኒያታት፡ ትካላት ምህንድስና፡ ዕደና ነዳዲ፡ ጸዓት ሓይሊ ኤለክትሪክ፡ ተተካኢ ጸዓት፡ ሓፈሻዊ ንግዲ፡ ቀረብ መድሃኒት ሕክምናን መሳርሒ ሕክምናን፡ ሆቴልን ቱሪዝምን፡ መጓዓዚያ፡ ማሽነሪ፡ ወዘተ ኮይነን ዝሰርሓ፡ ኣብ ግሎባላዊ ዕዳጋ ሕቡራት ሃገራት (UNGM) ምዝጉባትን፡ መሻርኽቲ ኩለን ጨናፍር ማሕበራት፡ ዘይመንግስታዉያን ትካላት፡ ወዘት ኮይነን፡ ብዘዋህለልኦ ጽቡቕ ስምን ተሞኩሮን (Work Profile) ንዓበይቲ ፕሮጀክትታት ምስ ዓለምለኻዉያን ኩባኒያታት ተወዳዲረን፡ ክስዕራን ክሰርሓን ዘይእግመን ኤርትራዉያን ትካላት ኢየን።


እዘን ትካላት ብሰፊሑ ካብ ዜጋታት ክሳብ ደቂ እታ ሃገር፡ ህዝቢ እቲ ከባቢ፡ ቻይናዉያንን ህንዳዉያንን ከይተረፈ ዝፈጠርኦ ናይ ስራሕ ዕድላት ቀሊል ኣይኮነን። ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርስቲን፡ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራን (EIT) ቀዳማይ ዲግሪ ዝወድኡ መሃንድሳት፡ ልክዕ ከም መሃንድሳትን ቀረጽትን ኢጣላዉያን ንኣስመራ፡ ንጁባ ተሃኖም ዘዉጽኡላ፡ ከተማ ኢያ። ኣብ ካልኦት ኮለጃት ዝወድኡ ዜጋታት ዉን በብሞይኦም ስራሕ ረኺቦም ጸሞም ኣይሓድሩን።


ዝኮነ ኤርትራዊ ሰራሕተኛ ከኣ፡ ዋላ ብዓሬብያ ይጀምር፡ ወይ ዉን ተቆጺሩ ይስራሕ፡ ጽባሕ ሓደ ትካል ክኸዉን ተስፋ ኣለዉ፡ ሓደ መዓልቲ ከምናይ ብጾቱ ክገሃድ ምኳኑ ኣሚኑ ከይተሓለሉ ይሰርሑ። ሓደ-ሕድ ምትሕግጋዝን ምድግጋፍን ዉን ዝምስገን ተርእዮ ኢዮ። ብረብሓ ኮነ ናይ ሓባር ስራሕ ምስ ዝፈሽል፡ ምስሕሓብ ዉን ኣብ ስራሕ ዘጋጥም ንቡር ተርእዮ ኢዩ። ኣብ ጁባ ስራሕ ምልማድ ስኢኑ ዘዕለብጥ ዜጋ፡ ን"ኤዉረጳ እንዶ ጓሓፍዎ" ዝበሃል ብሂል ከኣ ኣሎ፡ ኣብ ኤዉረጳ ዘለዉ ከይኩሪዩልና ደኣ እንበር።


በዚ ኢልካ በቲ፡ እዞም ከም ኣብነት ወሲድና ናይ ደቡብ ሱዳን ዜጋታትና ንዛረበሉ ዘለና ጉዳይ፡ ኣብ ኤርትራ ድሕሪ እዚ ምዝዛም መኸተ ንኣትዎ መድረኽ ቑጠባዊ ሸቶ፡ ኣብ ፍልስፍና ማሕበራዊ ፍትሒ ዝተሞርከሰ መሰረታዊ ትሕተ ቅርጺ ቁጠባ ተደሚርዎ፡ ካብ መላእ ዓለም ማእለያ ዘይብለን ናይ ዜጋታት ኩባኒያት፡ ትካላት፡ ኣብ ሃገር ምስ ዝኣትዋ፡ ንእግሪ ምትካል ነጥፍኦ ግዜ የለን፡ ግዜ "Boom" ጥራይ ከምዝኸዉን ኣየጠራጥርን።


ብኩሉ ተዓዊትና ኢና እሞ፡ ዜጋታት ኣጆና....፡ ንተበግሶ ዜጋታት ኣብ መኸተ ኮቪድ-19 ሓደ መኣዝን መጻኢና ሓቢርና ይሓልፍ ኣሎ፡ ንሰንከልከል ዝብል ዘሎ ዜጋና ንደግፍ፡ ጉዳይ ኣብ ጎረባብቲ ዘይጠዓሞም ነኣሽቱ ኣሕዋትና ንግበር፡ መንግስቲ ብግዲኡ ንዝገብሮ ዘሎ ምዉዳድ መሰረታዊ ትሕተ ቅርጽን፡ ራኢ ፕሮጀክታት ልምዓት ብዕምቆት ክንርድኦ ንጽዓር።

🛅 #ከነብስላ፡ ንርኢቶታትኩምን፡ 🛅


✅ ኣብ ሃገሮም እንተዘዉፍርዎ'ዶ ኣይምሓሸን፡ ሃገሮም ከተምኦም እንተዝሃንጹ'ዶ ኣይምሓሸን ንዝብል ሕቶ፡


📌 እወ፡ ብቅኑዕ ልቢ ትሓቱ ዘለኩም ሓቅኹም፡ ዜጋታት ከም ኣብ ሃገሮም ሰሪሖም፡ ሃኒጾም፡ ረብሓታት ዉን ረኺቦም፡ ዝጽብቕ ነገር ክህሉ ኣይክእልን። ናይ ኩልና ረብሓን፡ ኪንኡ ዝኸይድ ምስጢር ህላዌና ዉን ክሳብ ዝኾነ። እንተኮነ እዚ ዝተሓልፈ 20ዓመታት ናይ መኸተ መድረኽ፡ ነዚ ጽቡቕ ድሌት ዘፍቅድ ኣይኮነን።


እቶም ኣብ ዳሳት ሓረድትና ተዉደኽድኹ ዝነበርኩም፡ ከምይ ኣቢሉ ክርዳኣኩም፡ ክርዳኣኩም ዉን ፍቃደኛታት ኣይኮንኩምን፡ እንተኮነ ንዝኾነ ዜጋ ሎሚ ዝተጋህደን ዝገሃድን ሓቂ እንተሎ፡ ኣብዚ ዝሓለፈ 20ዓመታት፡ ካብ'ቲ ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ 30ዓመታት ዘሕለፍናዮ ግሁድ ኪናት፡ ብዝኸፍአ መልክዑ፡ "ስዉር ኪናት" ኢና ኣሕሊፍና፡ ክሳብ ከም ህዝቢ ዉን ኣብ ናይ ህላወ ሓደጋ ኣቲና። እቲ ትማል ብቀሊሉ ትርኢዮን ትሓስቦን ጸገም ኮይኑ ዝስማዓካ፡ ማዕረ ክንድኡ ቀሊል እንተዝከዉን ብቀሊሉ ምተፈትሐ። ሕጂ ግን፡ ብዝኮነ ኣብ መፈጸምታ ኢና በጺሕና።


ኣብ እዋን ስዉር ኪናት ከኣ፡ ንሓደ ዜጋ ድፋዕ ክሕሉ ኣብ ጎዳጉዲ ፈሪድካ፡ ንሓደ ድማ ኣብ ገዛእ ረብሓታቱ ከም ድሌቱ ክሰርሕ ክትገድፎ ኣጸጋሚ'ዩ። ካልእ ዉን፡ ስራሕ ተመላላእነት'ዩ። ቀረባት የድሊ፡ ናይ ወጻኢ ባጤራ የድሊ፡ ኣህጉራዉያን ትካላት፡ ፋይናንሳዉያን ትካላት፡ መሻርኽቲ ኣካላት እንተላይ ማሕበራት ሕቡራት ሃገራት፡ ቀረብ ጸዓትን መሰረታዊ ትሕተ-ቅርጺ ልምዓትን፡ ወዘተ ወዘተ፡ ምስ መድረኽ መኸተ እሞ ኣብ ኩነተ ኣይሰላም ኣይኪናትን፡ ተደመሮ እገዳን ምትህልላኽን፡ ፈጺሙ ክኸይድ ኣይክእልን'ዩ። ነዛ ነዳድን፡ መድሃኒትን ከነአቱ ንዋጠረሉ ዝነበርናሉ ግዜ እኳ'ዩ ተሓሊፉ።


ሕጂ'ስ ንገለ ገሌኹም፡ "UNSC Must Sanction Eritrea" ኢልኩም ኣብ ቅርዓት ሕቡራት ሃገራት ፍጭም ትብሉ ዝነበርኩም፡ ብዛዕባ ዕድላትን ባይታን ዜጋታትና ክትዛረቡ የምሕረልኩም'ዶ..?? እምበሺ፡ መፈልፈሊ ስደትን ከርተትን ዝኮና መዓስከራት ክትምስርቱን ክትኣልዩን፡ ምስ ከደምቲ ዝከደምኩሞ፡ ኣብ ዝባንኩም ኣሎ።


ካልእ፡ ዝኮነ ዜጋ ይኩን ኤርትራዊ ትካል ኣብ ወጻኢ፡ ናይ ግብረሰናይ ማሕበር ኣይኮነን። ርሂጹ ድዩ ከቢድ መስዋእቲ ከፊሉ፡ ንገዛእ ርእሱን ህዝቡን ረብሓታት ዝሰርሕ ትካል'ዩ። ንጁባ ይህነጻ ንካልእ፡ ኣየነይቲ ከተማ ኣብ ኣፍሪቃ ብኣፍሪቃዉያን ዝተሃንጸት ኣላ፡ ትማል ብኢጣላዉያን፡ ጀርመናዉያን ኣሜሪካዉያን፡ ሎሚ ብቻይናዉያን...ወዘተ ኣይኮናን ዝህነጻ ዘለዋ..?


ኣብዛ ብትካላት ምዕራባዉያን ተጎቢኣ ዘላ ኣፍሪቃ ከኣ፡ ኤርትራዉያን ብንኡስ ዓቕሚ፡ ብዘለዎም ኣዚዩ ጸቢብ ባይታ ፎግፊጎም፡ ተወዳደርቲ እንተኮኑ፡ እቲ ንገሊኦም ካብ ኣዲስ ኣበባ ንብረቶም ዘሪፉ ዝሰጎጎም እሞ ደሓር ዉን ኣብ ጁባን ኣንጎላን ምስ መጸ ዓይኑ ደም ዝመልኦ ነፍሲሄር መለስ ዜናዉን ጭፍርኡን እንተዘይኮይኑ፡ ካልእ ከብዱ ክቅረጽ ዝኽእል ኣካል የለን።


ብተግባር ንሕና ንፈልጦ ክፍኣት ኣብ ርእሲ እዞም ዜጋታትና ዉን ተፈጺሙ'ዩ። ነዚ ኩሉ ኣብ ጁባ ዘጋጠመ ኪናት ሕድሕድን ገልጠምጠምን መዝሚዙ፡ ስርዓት ኢህወደግ ብቐጥታ ዓቃብ-ሰላም (UNMISS) ኣቒሙ፡ ንደቡብ ሱዳን ብኻልእ መልኽዕ ክጃመላ፡ ዘይርግኣት ከርግእ ዘይፈተነ ኣይኮነን። ትዝክርዎም ኢኩም፡ ደቡብ ሱዳን ብኣግላይ ዝመስሉ ብወተሃደራት ኢትዮጲያ ተጎቢኣ ከላ። ኩሉ ቤ/ጽሕፈታት ሕቡራት ሃገራት ንሶምን ኬንያዉያንን ሒዞሞ ከብቅዑ ግን፡ ካብ ምልእኣኽ ሓሊፎም ንገዛእ ርእሶም ይኩን ህዝቦም ዝረብሑ ኮይኖም ኣይፈልጡን።


ኣብዚ ቀረባ ዓመታት፡ ብከም #ሳክቲዝም ዝኣመሰሉ ናይ ጃንዳ መርበባትን ተዓሰብቶምን፡ ብደይ መደይ ኣብ ርእሲ እዞም ዜጋታትናን ደም ርሂጾም ዘጥረይዎ ትካላቶምን ናይ ምስይጣን ዘመተታት ዉን ዘይሰማዕና ኣይኮናን፡ ከም ኤርትራዉያን ኣብ ኩሉ ኩርናዓትና/ሸነኻትና ዘለና (መንግስቲ ብዓቢኡ መሪሕነት፡ ዉድብ ህግደፍ፡ ትካላት ምክልኻል ሰራዊት፡ ትካላት ሃገራዊ ድሕነት፡ ትካላት ሃይማኖት፡ ትካላት ስነ-ጥበብን ጥበባዉያንን፡ ስፖርተኛታት፡ ጸለዉቲ መንእሰያት፡ ታሪኽን ስዉእን ተጋዳላይን ከይተረፈ፡ ዋላ ዉን እዞም ነኣሽቱ ናይ ሕማመይ ዝበሃሉ ወለዶ)፡ ከም ኩሎም ትካላትና ዝወረደ ጸለመን ምስይጣንን ስለዝኮነ፡ ሓፈሻዊ'ዩ ኢልና ንሕለፎ።


✅ ሓንቲ መስሓቕ ነጥቢ ከኣ ኣጓኒፋትኒ ኣላ (ከም ኣሳናዳኢ እዛ ገጽ)፡ ኤርትራ ናይ ዉሑዳን ሰብ ረብሓ ኣይኮነትን፡ ንረብሕኦም ኢዮም ዝሰርሑ ዘለዉ..?


📌 እወ፡ ንናይ መን ረብሓ ደኣ ይሰርሑ። ንስኻ ንረብሓኻ ኣይኮንካን ትሰርሕ ዘለኻ..? ኣብ ድፋዕ ኮይኑ ከኣ ከይከዉን'ሲ፡ ኣብ ወጻኢ ኮይኑ'ዩ ከምኡ ዝብለካ...? ዝኾነ ዜጋ፡ ዋላ "ሃገርን ሃገራዉነትን" ክብል ከሎ፡ እቲ ምስጢር ኬድካ ኬድካ ናይ ንናይ "ሓባር ህላወን ረብሓን ክብረትን" ሕቶ'ዩ ተጠርኒፉ ዝቃለስ። ዝኮነ ክፋል ሕብረተሰብ ዓለምና፡ ንረብሕኡ'ዩ ዝጨፋጨፍ። "Conflict of Interests!" ይብሉኻ'ኖ ጸዓዱ..!!!


ስለዚ፡ ንስኻ ዉን ንረብሓኻ ስራሕ። ብሓፈሻ ዜጋታትና ኣብ ዉሽጢ ይኩን ኣብ መላእ ዓለም፡ ስለዝሰርሑ እዮም እኳ፡ ሃገሮም ዉን ዝድግፉ። ንነብስኻ፡ ስድራቤትካ፡ ሕብረተሰብካ፡ ሃገርካ ከተርብሕ እንተኬንካ፡ ተማሃር፡ ሞያ ግበር፡ ገንዘብ ጌርካ ድማ ንረብሓኻ ስራሕ። ብዉሕዱ፡ $50ሺሕ ዶላር ሒዝኩም ተመለሱ ኢልኩም'ዩ ወዲ ኣፈዎርቂ።


እቲ ሕማቕ፡ ብዋጋን ዕድላትን ካልኦት፡ ብምዉቓዕን ሸፈጥን፡ ልኡም ሓረጣ፡ ብልሽዉናን ምግባትን፡ ኮታ ብኢ-ፍትሓዊ ኣገባባት ሃብቲ ከተኻዕብት (ዝላ ከተማ ኢልዎ ዓምና)፡ እሞ ምስ ምትሕግጋዝን ሰብኣዊ ርህራሄ፡ ማሕበራዊ እምነት ሕብረተሰብና ዘይቃዶ ምስ ዝኸዉንን ምስ ትፍትንን፡ እዚ ገበን ጥራይ ዘይኮነ ሓደጋ ኩልና'ዩ።


ናይዞም ኣብ "ደምበ ተቋመርቲ" ዝኽተልዎ ገለ ገለ ኣገባባት ተዓዚብካ ምምሃር ጽቡቕ'ዩ። ብስም፡ ስደተኛታት፡ ፍትሒ፡ ዲሞክራሲ፡ ናጽነት ፕረስ...ወዘተ ዝጋሓጥዎ ገንዘብ ማእለያ የብሉን። እቲ ናይ ሞት፡ ሞት ከኣ፡ ብስም ሓደ ህዝቢ ሸቂጦም ኣጸሊሞም ዝኣከብዎ ገንዘብ'ሲ፡ ሓንቲ ቁምነገር ከይገበርሉ ኣብ መስተን ቁማርን ብምሉእ ብምጥፋኦም'ዩ። ክልተ ክሳራ ዘልኣለም!!!


✅ ኣብ ቀጻሊ ኣብዚ ነምጽኣ ኣርእስቲ ኣላ፡ "ርእሰ-ማል ዘይኮነ፡ ርእሰ-ማላዉያን ዓለምና ኢዮም ዝወድቁ ዘለዉ ትብል..!!!"


📌 ስለምንታይ፡ ንሕና ዉን ክንጥንቀቀሉ ዘለና ጉዳይ፡ ካብ ኣፍራይነትን ምዕሩይ ምቅረሐ ጸጋታትን ርሒቑ፡ ኣብ ስስዐን ምዉቓዕን ዉሑዳንን ዝተሞርከሰ ስርዓተ ቁጠባ ዓለምና፡ ክወድቕ ንሪኦ ኣለና። ጽባሕ ኣብ ሃገርና ቁጠባዊ ሃብቲ (Wealthy Creations) ክንፈጥር ምስ ጀመርና፡ ነዚ ዝተጠቕሰ ጸገማት ዝቅይድን ዘማእክልን ሕግን ድልዱል ፖለቲካዊን ቁጠባዉን ስርዓት የድሌካ። ናይ ርሑቕ ምብራቕ ኤሽያ ከም ኣብነታት ክዉሰድ ይከኣል'ዩ።


✅ ኣብ መወዳእታ ሓደ ኣገዳሲ ነጥቢ ሕጂ ዉን ደጊምና ኣልዒልና ክንዉድእ፡


📌 ኩሉ ዜጋ ኣብ ዉሽጢ ዘሎ ይኩን ወጻኢ፡ ጁባ ደቡብ ሱዳን ይኩን ኣንጎላ፡ ዋላ ዱባይ ቱርኪ፡ ናይ ኩልና ሕልሚ ኣለና። ሕልምና ድማ፡ ኣብ መኸተን ኪናታትን ተሓጺርካ ምንባር ጥራይ ኣይኮነን፡ እዚ ሂወት ዘላኣለም'ዩ፡ ናተይ ሂወተይ ኢልና ክንሕዞ ኣለና፡ ፐር'ከ ኣብ ዓለም ኩሉ ግዜ ብድሆ ኣሎ፡ መኸተ ኣሎ። እቲ ደረት ትርኢትና ግን፡ ብቁጠባን ኢንዱስትርን ዝሓየለት፡ ዝበልጸገት፡ ዝማዕበለት ሃገር ምምስራት'ዩ። ቁጠባ ዘይብላ ሃገር፡ ሃገር ኣይኮነትን፡ ቀጻልነት ዉን የብላን። ታሪኽና ዉን ዳርጋ ከምዘይነበረ'ዩ ክኸዉን።


ስለዚ፡ ንሕና ዕድለኛታት ኬና ዲና ዋላ፡ ዉርሻ ስርዓተ ክብርታት ዘበናት ኣናቢርና፡ ከም ዝተሓስበልና ተበቲና ኣይተረፍናን ጥራይ ኣይኮነን፡ ዝበዛሕና ካብ ሃገር ዝወጻእና ቁምነገር ንገብር ኣለና ጥራይ ማለት ዉን ኣይኮነን...፡


....ንምዕራባዊ ረብሓታት ኣየገልግልን'ዩ፡ እኳ ደኣ ዓንቃፊ ዝተባህለ መንግስትና መንግስቲ ኤርትራ ዉን፡ ንኩሉ ምስ ህዝብን ሰራዊትን በዲቡ መኪቱ፡ ፖለቲካ ዞባና "Upside-down" ግምጥልጥል ኣቢሉ፡ ደዉ ዝበለ፡ ሓያል ፖለቲካዊ ማእክል ስሕበት ዞባና ዝፈጠረ፡ ንዝኾነ ይኩን ሓይሊ ኣብዛ ዓለም ዘይምብርከኽ፡ ክብርታቱን ታሪኹን ኣሕሊፉ ዘይህብ፡ ከፊኢና ጃጂየ ኢሉ፡ ኣብ ናይ ሎቕመጽመጽ ጸወታታት ዘይኣቱ፡ በዓል ምሉእ ሓርነት፡ ፖለቲካዊ ስርዓት ኮይኑ ወጺኡ'ዩ። መጀመሪያ ነዚ መሊስካ ምሕያል የድሌና።


ጉዳይ ልኡላዉነት፡ ሕጂ ዉን መልሓሰይ ቀይረ'የ፡ ዶባና-ባድመና ይመለስ...ወዘተ ኢሉ ዝዛረብ እንተሎ፡ ሸቐጥ ኣይኮነን እዚ፡ ንስካ ኢኻ ነቲ ጉዳይ ጠንጢንካዮ ንኢትዮጲያ ሰጊርካ እንበር፡ ኣድሃ'ስ ኣብ ቦትኡ ከምዘሎ ጥራይ ምፍላጥ ኣገዳሲ'ዩ። ብዝጥዕሞ ከኣ፡ "The End Justified the Means" ዲዮም ዝብሉ፡ ኣብ መዛዘሚ የራኽበና ጥራይ።


እቲ ፖለቲካዊ ኣቃዉማና ከመይ ንቀጻሊ ድልዱል ኮይኑ ክቅጽል መታን ክህነጽ ኣለዎ (ቅዋም ድዩ፡ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ድዩ፡ ሕጊ-መንግስቲ-ባይቶ...ወዘተ)፡ ንበሎ፡ ክሳብ ኣብዚ ንሕና ዝተወሰነ መረዳእታ ዘለና.....፡ ነቶም ዋናታቱን ሰብ ሞያን ገዲፍና....፡


.....ኣብዚ ዝመጽእ ዘሎ መድረኽ ግን፡ ንዝሰፍሐ ክፋል ሕብረትሰብና ዘርብሕ፡ ንኩሉ ዘማእክል፡ ጸጋታት ሃገር ብኣግባቡ ዘመቃርሕ፡ ቁጠባዊ ስርዓት ተተኺሉ፡ ኩሉ ዜጋ ሰብኣዉን ንዋታዉን ጸጋታቱ ኣብ ሃገሩ ክድኩኖ (Headquartered)፡ ኣፍራይነት ኣዛይዱ ኢንዱስትርታት ከማዕብል፡ ተመላላኢ ምምስራሕ ምህርቲ ሕርሻ፡ ዕደና፡ ዓሳ፡ ወዘተ (Assembled ProductionsLine) ክዝርግሕ፡ ዓበይትን ስትራተጂካዉያንን ሓደስቲ ከተማታት ክሃንጽ፡ ንዝነበራ ከተማታት ብከፊል ከማሓይሽ፡ ኣብ ኩሉ ጽላታታት ብምዕሩይን ዉዱብን ኣገባብ ክወፍር፡ ኣብኡ ከይተሓጽረ ዉን ኣብ መሰረታዉያን ትሕተ-ቅርጺ ልምዓት ምስ መንግስቲ ዋላ ብክሳራ ክጸምድን ከበርክትን፡ ናይ ኩልና ሕልሚ'ዩ።


እዚ ከኣ፡ እዛ ናይ መኸተ መድረኽ (99% Loading) ሞጅኣ ምስ ሃረመት፡ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ጸሚዱ ዝሕዞ ጉዳይ'ዩ።


✅ ብምጥቅላል፡


📌 ኤርትራዉያን ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘልዓልዎ ኣርእስቲ በዚ ዝተጠቅሰ ክንዛዝሞ፡ ብሓፈሻ ግን ዘጥረይዎ ተሞክሮ፡ ሞያ፡ ይንኣስ ይዕበ ፋይናንሳዊ ዓቅሚ ቀሊል ኣይኮነን። "ኣዉፈርቲ ዘይኮኑ ኣፍረይቲ" ከኣዮ'ም ዝበሃሉ። ደም ርሂጾም፡ ክንደይ ሰብ ሂወቱ ተኸፊሉ፡ ንፋስን ጸሓይ ዓዲ-ሃገር ተሃሪሞም ከኣዮ'ም ጌሮሞ። ክንደይ ከሲሮም ዝወጽኡ፡ እቲ ተሞክሮ ግን ዝወስደሎም የለን። ናይ ህላዌ ዘይገብርካ ናይ ዕድላት ኣብ ሃገርና ክርከብ ዝግብኦ ዝነበሮ ክትዛረብ ኣይከኣልን፡ ከም ጽቡቕ ድሌት ግን እዚ ኩሉ ኣብ ሃገርና ክህሉ ጽቡቕ ምንዮት'ዩ ኔሩ። ሕጂ ግን፡ እቲ ኩነታት እዚ'ዩ ዘሎ። ዘለና ግዜ ከመይ ኩሉ ዜጋ ኣፍራዩ ኮይኑ፡ ሕልምና ጋህዲ ይከዉን ክንሓስብ ጥራይ'ዩ ዕድላት ዘለና ከኣ።


ንንጡፍ ተራ ኢምባሲ ሃገረ ኤርትራ ኣብታ ሃገር ዉን ዝለዓለ ቦታ ዝዋሃቦ'ዩ።


ንዘይበርሀ፡ ከነብርህን ክንካታዕን ክፉት'ዩ እቲ መድረኽ...!!! ከምቲ ኣብ ዘይምልከቶ ከም ሃመማ ናብ ጸባ፡ ጠብሎቅሎቅ ዝብል ጎረቤት እንተረኣኩም፡ ኣብዚ ኣይትመልስሎም፡ ክብረት ኣይትሃብዎም።


ዘልኣለማዊ ዝኽሪ ንስዋኣትና...!!! ዓወትንሓፋስ...!!! NationalEr Interest

299 views

©2019 Proudly created with NationalEr Interest.