"ንሕናን ዕላማናን!"፡ዉድቀት ንሃጸያዉያንን፡ ጺዮናዉያንን፡ መድሓርሓርትን!

ኣብ መዛዘሚ እታ ብተጋዳላይ ኢሰያስ ኣፈወርቂ ዝተቀለመት "ንሕናን ዕላማናን" ትብል ጀማሪት ማኒፌስቶ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ (ህ.ሓ.ሓ.ኤ) ከም ፖለቲካዊ ፍልስፍና፡ ከምዚ ዝብል መዛዘሚ ጽሑፍ ኣሎ፡


ዕላማና፡

ናብ ዕላማና ንምብጻሕ ዘሎና ናይ ስራሕ መደባት ብቐዳምነት ምስ ተጋዳልቲ ኤርትራዉያን ክንዛተየሉ'ኳ እንተኾና፡ ናይ ዕላማና ዝርዝር መግለጺ ኣብ ካልኣይ ጽሑፍና ክሳብ እንገልጾ፡ ዕላማና ብሓጺሩ፡


ንሰብ ብሰብ ዝግበር ናይ ኢኮኖምን ፖለቲካን ጭኮና ዘይብሉ ሕብረትሰብ ንምፍጣርን፡ ብሕርሻ፡ ብኢኮኖሚን፡ ብትምህርቲን፡ ምዕብልትን ሃብታምን ንምቋም፡ ናይ ሃይማኖትን፡ ወገንን፡ ዓሌትን፡ ጾታ ፍልልይን፡ ወጊድ ኢልካ፡ ሕቡር ኤርትራዊ ሰልፊ ሃኒጽካ፡ ምስ ህዝቢ ዓለም ብሓፈሻ፡ ብፍላይ ድማ ምስ ኣብ ኣፍሪቃን፡ ኤስያን፡ ላቲን ኣሜሪካን፡ ዘለዉ ገስገስቲ ህዝብታት፡ መንግስታት፡ ተጋድሎታትን ተሓጋጊዝካ...፡


ብመጀመሪያ፡ ካብ ጭኮና ኢትዮጲያ ብዕጥቂ ሓይሊ ብረት ተጋዲልካ፡ ሓራ ብምዉጻእ፡ ቀጺልካ ድማ ነቲ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ዓለማዊ ሃጸይነት ምዉዳቕን ንእስራኤል ምድምሳስን'ዩ።


ዓወት ንህዝቢ ኤርትራ!

ዓወት ንተጋደልቲ ህዝቢ ዓለም!

ዕድመ ንተጋደልቲ ኤርትራዉያን!

ጭኮና ኢትዮጲያ ይደምሰስ!

ዉድቀት ንሃጸያዉያንን፡ ጺዮናዉያንን፡ መድሓርሓርትን!


ሕዳር 1971 ዓ/ም፡

ክታም ም/ዋና ጸሓፊ፡

ተጋዳላይ ኢሰያስ ኣፈዎርቂ (ዕድመ 25ዓመት)፡

-----------------------------+--------------------------------

ለቲካዊ ልክዕነት/Political Correctness፡


ኣብዚ፡ እታ ንጽዮናዊት እስራኤል ምድምሳስ ትብል ከም "ሓረግ" ኣካል ዕላማ ህዝባዊ ግንባር ኮይና ዝተሰነደት፡ ምስ ግዜ ምትዕርራይ ክግበረሉ ቅቡል ይኸዉን፡ ከይ-ከዉን ዉን ይኽእል።


እንተዘይኮነ፡ ዉዕዉዕ ፖለቲካዊ መድረኽ ህዝቢ ኤርትራ ምንባሩ ዝዝረበሉ ታሪኽ 40ታት-50ታት፡ ብመሪሕነት ሃጸያዉያን ኣሜሪካን እንግሊዝን፡ ህዝቢ ጁዳ (ኣይሁዳዉያን) ንመሬት ፍልስጤም ብሓይሊ ስለዝገበቱ ወይ ዉን ጽልዋ ዓረባዉነት ኣሕዲርና ዘይኮና ተጻራሪ መርገጺ ንሕዝ'ሲ (ክኸዉን ዉን ይኽእል'ዩ፡ ምምስራት እስራኤል ክሳብ ናይቲ እዋን ዝዓበየ ኣጀንዳ ዓለምና ዝኮነ፡ ንዲፕሎማሲያዊ መኽሰብ ክንብል)፡ ብቀንዱ ግን ታሪኻዊ ክኸዉብ ስለዝክእል ዉን'ዩ።


እቲ ዝገርም ኣሰላልፋ ሓይልታት ኣብ ቀይሕ-ባሕሪ (Great Powers in Red Sea) ንዘበናት ተመሊስካ ከምዚ ዝስዕብ ኔሩ፡


ኣይህዳዉያን ምስ ፐርሻዉያን (ጥንታዊት ኢራን) ከምዚ ሎሚ ኣንጭዋን ድሙን ከይኮኑ፡ ብጉዳይ የመንን (ንግስነት ሂመሪያ)፡ ክምኡ ዉን ንምቁጽጻር ንግዲ "ናይ ሃሪ በርን" (Silk Road፡ Ref. #01)፡ ዝምልከት ኣንጻር እዚ ኣብ ቀይሕ-ባሕሪ ዝነበረ ሓይሊ (ኣዱሊስ-ኣክሱም)፡ ኣብ ቀጻሊ ህልኽ'ዩ ተኣቲዩ ኔሩ። ደሓር ግዝኣት ምብራቕ ሮማን (ባዛንታይንን) (ኣዱሊስ - ኣክሱም)፡ ንምምጻእ ኢየሱስ ኩሩስቶስ ቀልጢፈን ተቀቢለን፡ ኣንጻር ኣይሁዳዉያንን ፐርሺያዉያንን ስነ-ኣእምራዊ ኪናት ወሊዐን ዝተዓወታሉ ታሪኽ ዉን ኔሩ'ዩ።


ኣይሁዳዉያን ዉን ኣይሓመቁን፡ ሰሎሙናዊ ንግስነት (Solomonic Dynasty) ታሪኽ 3000ዓመት ዝበሃል ጽዉጽዋይ፡ በየን ኣቢሎም ኣብ ሞንጎ ከባቢና ከም ዝዘርእዎ ኣይርዳኣናን'ዩ።


ማኒፌስቶ ህዝባዊ ሓይልታት፡ ታሪኽ ኣብ ግምት ዘእተወ ኮይኑ ተሃኒጹ እንተኮይኑ፡ ምምዕርራት ፖለቲካዊ ልክዕነት ( Political Correctness) ኣየድሊዮን ኢዩ። ምኽኒያቱ፡ ኣይሁዳዉያን ዋላ ምስ ፐርሽያዉያን ኣብዚ ሰዓት ይባተኹ፡ ኣብ ዞባ ቀይሕ-ባሕሪ ግን ቅዋሞም ቀይሮም ኣይፈልጡን። "ኣጋኣዚያን" ዝበሃል ፍልስፍና ኦሪት ዘፍጥረት ዝበሃል እኳ፡ ብቀረባ እስራኤላዉያን ክምዉልዎ ናይ ታሪኽ ኣጋጣሚ ኣይኮነን። ብዝሓለፈ 2000ዓመት ዝሓሰብ ሰብ ይኩን ፖለቲካዊ ሰልፊ፡ ንመጻኢ 2000ዓመት ከምዝትልም ዉን ምፍላጥ ኣገዳሲ'ዩ።


ኣብዚ ታሪኽ ዘይምርኮስ፡ ብቀንዱ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቅሰ፡ ንዲፕሎማሲያዊ መኽሰብ ምብራቕ ደንበ ተባሂሉ፡ እስራኤል ናይ ምድምሳስ ኣጀንዳ እንተኔሩ ግን፡ ፖለቲካዊ ልክዕነትካ ምምዕርራይ'ዩ ኔሩ፡ ከም ዝመስለኒ

ተዓሪዪ ከኣ።


ምስ ሃጸይነት ኣሜሪካ ዘለና ጉዳይ ግን፡ እዚ ዝሓለፈ 20ዓመታት ዉን ቀጺሉ'ስ ተማሂርናሉ ሓሊፍና ኢና። ኣሜሪካዉያን፡ ነቲ ንረብሓታትና ኣየገልግልን'ዩ ዝብልዎ ደፋር ኢሰያስ ኣፈዎርቂ ንምእላይ፡ ኣብ ዉሽጣዊ መርበባቶም ብዛዕብኡ ሓበሬታ ክቀባበሉ ዝዉዕልዎ ዝነበሩ ብምርዳእ፡ መርበብ ዊኪሊክስ (Wikileaks) ምዉካስ ጥራይ ኣኻሊ'ዩ።


ኣብ ወርሒ ሕዳር 01፡ 2010 "Foreign Policy" ዝተባህለ ማዕከን ዓለምና፡ "Who's Who in Wikileaks" (Ref. #02)፡ ኣብ ትሕቲ ዝብል ነዊሕ ትንታነ፡ ኣብ ጸሊም መርበብ (CIA Cable) ማእከላይ ወኪል ስለያ ኣሜሪካን (CIA - ማዉስ)፡ ከምኡ ዉን ትካላት ጸጥታ ሃገራት ምዕራብ፡ ብብዝሒ ዝተደጋገሙ ኣስማት 20 ጸለዉቲ ሰባት ዓለምና፡ መጽናዕትታት ጌሩ ኣብ ዝዘርግሖ፡ ፕረዚደንት ኢሰያስ ኣፈዎርቂ ኣብ መበል 3ይ ደረጃ ተሰሪዑ ኣሎ።


ስለዚ፡ ትካላት ጸጥታ ዓለምና፡ በዚ ተጋዳላይ ኢሰያስ ኣፈዎርቅን ኣተሓሳስብኡን፡ ጭንቀቶም እንታይ ይመስል ኔሩ፡ ንምግማቱ ኣየጠራጥርን።


ሰለስተ ነጥቢ ክድምና ንተዓዘብ፡


1. ስርዓት ሃጸይ ሃይለስላሴ፡ ናይ ጂሚ ካርተር ፕረዚደንት ኣሜሪካ ነበርን ማዉስን፡ ምብራቕ ደንበ፡ ነዊሕ ኢድ (Extension Anchor) ኮይኑ ኣብ ዞባና ዓዩ፡ ሓያል ዕንወት ኣኸቲሉ ድማ ሓሊፉ። እዚ ስርዓት ሃደሽደሽ ኢሉ ክሓልፍ ከሎ፡ በዚ ማኒፌስቶ ህዝባዊ ሓይልታት፡ ንጸረ ሃጸያዉያንን፡ ጺዮናዉያንን፡ መድሓርሓርትን ኢዩ ሃደሽደሽ ኢሉ።


2. ስርዓት ደርጊ፡ መንግስቱ ሃይለማሪያም፡ ሽሕ ግዜ ኣድሓርሓሪ ማሕበረነታዊ ፖለቲካዊ ፍልስፍና ምብራቕ ደንበ፡ ነዊሕ ኢድ (Extention Anchor) ኮይኑ ኣብ ዞባና ይምጻእ፡ ህዝባዊ ሓይልታት ብዘቐመጦ ንጹር ማኒፌስቶ፡ ጽልዋታት ምብራቓዊ ደንበ ሓዲርኒ ከይበለ፡ ሃደሽደሽ ኣቢሉ፡ ካብ ሱሩ ነቒሉ ጉሒፍዎ'ዩ።


3. ብህዉሓት ዝዝወር ዝነበረ ስርዓት ኢህወደግ፡ መለስ ዜናዊ ዉን እንተኮነ፡ ኩሉ ሰብ ከምዝፈልጦ፡ ብቃልስን ደምን ረሃጽን ዜጋታት ኤርትራን ኢትዮጲያን ኣብ ስልጣንን ምምጽኡ ከይዓጠጦ፡ ልክዕ ከምቶም ዝሓለፉ ከደምቲ ስርዓታት ኢትዮጲያ፡ ተመሊሱ ኣባል ማዉስ (Extension Anchor) ኮይኑ መጺኡ (Ref. #03)፡ ብፍልስፍና "ንሕናን ዕላማናን" ህዝባዊ ሓይልታት ድማ፡ ተጓሒፉ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣልጊሱ።


እዚ ኩሉ ክበሃል ዝጸንሐ፡ ኣብጻር ግዳማዉያን ሓይልታት ጥራይ ዘይኮነ፡ ኣንጻር መድሓርሓርቲ ናይዚ ክድምና ሃጸይነት፡ ጺዮናዉነት ኣገልገልቲ ኮይኖም ኣብ ዉሽጢ ሃገርና ክሰርሑ ዝፈተኑ ዜጋታት ዉን፡ ካብ ምዉላዕ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ብብረታዊ ቃልሲ ንሓርነት ሓሊፍካ፡ ክሳብ መድረኽ መኸተ ስዉር ኪናት፡ ተማሒዮምን ተቐቢሮምን ኢዮም።


ናይ ትማል ንፈልጦ ታሪኽ፡ ምስ ጃንዳ ህዉሓትን CIA-ማዉስን ወሽለኽለኽ ክብሉ ዝኣተዉዎ ጉድጓድ፡ ሕጂ ኣማላኺዕካ ሕብሪ ለኺኻ ክጽብቕ ዝኽእል ዛንታ የለን። እቲ መጀመርታ ዘይበርሃሉ ኣካል ምስ ዝህሉ ዉን፡ መፈጸምትኡ እንታይ ከም ዝመስል ክርኢ፡ ይዳሎ።


ስለዚ፡ ካብዚ ወጻኢ ካልእ ፖለቲካ የለን። እቲ ናተን'ሲ እንዳሓማተን ከም ዝበሃል፡ ንተጋዳላይ ኢሰያስ ኣፈዎርቂ ያኢ ክኢልናዮ ኢልካ፡ ፈሊኻ ከተጥቅዖን ከተሰይጥኖን፡ ልኡኽ እዞም ንዕድመ-ልክዑ ዝተቓለሶምን ዝመከቶምን፡ ሓይልታት ሃጸያዉነትን ጺዮናዉነትን ንድሕሪት ሓቢእካ፡ ን70ዓመታት ብ"CIA-ማዉስን MOSSAD-እስራኤልን" ተላኢኹ፡ ሕልሚ ሃጸይ ሃይለስላሴ ንምትግባር ኢልካ መህደሚ "ክድምናኻን ዉሽልኽናኻን" ከተናዲ ምፍታን፡ ንባዕሉ ብሓንጎል፡ ሓሞት፡ ጅግንነት፡ ተበላሓትነት፡ ሃገራዉነት፡ ቆራጽነት፡ ንቅሓትን ሓይልን ህዝቢ ኤርትራ ክትጻወት፡ ወይ ህዝቢ ኤርትራ ትርጉም ከም ዘይብሉ፡ ክታለል እንበር ክሓስብ ከምዘይክእል ኣምሲልካ፡ ኣብ ዋጋ-ዕዳጋ (Compromise) ክትገብሮ ምፍታን'ዩ።


ዘልኣለማዊ ዝኽሪ ንስዋኣትና፡

ዓወትንሓፋሽ...!!!


References and Link, Here is Below፡


Ref. #00፡

*The Solomonic dynasty, also known as the House of Solomon, is the former ruling dynasty of the Ethiopian Empire. Its members claim lineal descent from the biblical King Solomon and the Queen of Sheba. Tradition asserts that the queen gave birth to Menelik I after her biblically described visit to Solomon in Jerusalem.


Ref. #01፡

*The Silk Road was a network of trade routes which connected the East and West, and was central to the economic, cultural, political, and religious interactions between these regions from the 2nd century BCE to the 18th century.


Ref. #02፡ *https://foreignpolicy.com/2010/12/01/whos-who-in-wikileaks/


Ref. #03፡

https://wikileaks.org/plusd/cables/09ADDISABABA729_a.html


NationalEr Interest

321 views

©2019 Proudly created with NationalEr Interest.