ክልል ትግራይ፡ 25-መዓልታት ብዘይ-ሕጋዊ ዉክልና፡እዞም ዝስዕቡ ምዕባሌታት ተረጋጊጾም ኣለዉ፡

•√ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጲያ፡

ወተሃደራዊ ታዕሊም ዝጸገቡን፡ ደሓን ደረጃ ንቅሓት ብዘለዎምን ሰራዊት፡ 2-ሓደስቲ እዝታት ኣቂሙ ኣሎ። እዚ ሰሜን፡ ከምኡ ዉን እዚ ምብራቕ፡


•√ ኩሎም ኣካላት ፈደራላዊ መንግስቲ፡

ርክቦም ምስቲ ዘይሕጋዊ ጉጅለ በቲኾም ኣለዉ። ስለዝኮነ፡ ኣብ ኩሎም ቤ/ጽሕፈታት እታ ክልል ጃላነት ተፈጢሩ ኣሎ፡


•√ ናይ ባጀት ኣገልግሎት ዉን ተኣጊዱ፡

ህዝቢ ትግራይ ነዚ ዘሎ ኩነታት ምርዳእ ክኣቢዮ ከም ንቡር ወሲድካ፡ እታ "ዘይሓጋዊት ክንሳ፡ ዘይሕጋዊ!" ትብል ዝነበረት ጃንዳ ግን ብዛዕባ እቲ ዘየናሕሲ ሕጋዊ ስጉምቲ፡ ኣርሚምዋ ኣጀንዳኣ ጌራቶ ትዉዕል ኣላ። ከመይ ኢያ ተጸቢያ፡ እንድዒ?


•√ ረዲኤት "ሴፍት ኔት"፡

ንልዕሊ 1.6ሚሊዮን ተጠዋሪ ረዲኤት ክልል ትግራይ የገልግል ኔሩ ዝተባህለ፡ ብ"ሴፍት ኔት" ዝፍለጥ ፕሮጀክት ዉን፡ ንግዚኡ ክሳብ ብ"ጽፍርኻ" ዝመሃሩ፡ ደዉ ኢሉ ኣሎ።


•√ ጉዳይ ግድብ ተሃድሶን ዘረባ ፕረዚደንት ኣመሪካን፡

ብዙሓት ካድራት ወያነ፡ በቲ ትራምፕ ዝሃቦ ርኢቶ ሓጎሶም ይገልጹ ኣለዉ።


•√ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎል ኣቲዩ፡

ብልክዕ በዚ ዘሎ ኩነታት፡ እቲ ዚያዳ ኣብ ጸገም ዝኣተወ፡ ህዝቢ ትግራይ ኢዩ። እንተኮነ፡ ኣብ ዉሽጢ ክልል ትግራይ ዉን ዓበይቲ ምዕባሌታት ኣለዉ። ብዉሕዱ፡ ዓቅምን ስንፍናን ናይታ ጉጅለ ክመዝን ዕድል ረኺቡ።


•√ ዘይሕጋዊ ንግዲ ኣጽዋርን፡ ገበናት ቅትለትን፡

ፍልይ ዝበለ ተርእዮ፡ ከም መጠን እታ ጃንዳ ንነፍሲ ወከፍ መንእሰይ ብረት ክስከም ተገድድ ምህላዋ፡ ህዝቢ ኣብ ራዕዲ ስለዝኣተወ፡ ዝሓሸ ብረት ክገዝእን ክሸይጥን፡ ኣብ ዲቅ ዝበለ ዘይሕጋዊ ንግዲ ኣጽዋር ኣቲዩ ኣሎ።


እዚ፡ ብጀካ እታ ጃንዳ ባዕላ ካብ ጎረባብቲ፡ መቅተሊኣ ዝኸዉን ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ትጎርቶ ዘላ ኣጽዋር ኢዩ።


•√ ሰልፊ ብልጽግና፡ ቤ/ጽሕፈት ክልል ትግራይ፡

ካብ-ናብ ግዜ፡ ሓይሉን ዉዳቤታቱን እንዳኣሓየለ ይመጽእ ኣሎ፡ ኣብ ሓደ-መዓልቲ ጥራይ ንግዳያት ወራር ኣምበጣ ምድረበዳ ዝኮኑ ሓረስቶት፡ ልዕሊ 10ሚሊዮን ዶላር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክእክቡ ይዝከር።

ካልእ፡

•√ ማሕበረ-ቁጠባዊ ኩነታት ብኢሱ፡

•√ ከቢድ ደበና ኪናት ኣንጻላሊዩ፡

•√ ዘይሕጋዊ ፍልሰት ደቂኣዳም፡

•√ ካብ ቁጽጽር ወጻኢ ባህሪያዊ ሓደጋ፡

• ኮቪድ-19፡

• ኣንበጣ ምድረበዳ፡


ተወሳኺ፡

ጃንዳ፡ ኣብ ቀረባ ግዜ "ሽበራዊት ጉጅለ" ተባሂላ ክትህደን ኢያ። ንሳ፡ እዚ ኩነታት ምስ ተፈጥረ "ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ" ሓደራኻ ኣብ ጎነይ ተሰለፍ ኽትብል ዉን ቅድሚ ገለ-ሰዓታት መግለጺ ኣዉጺኣ ጸኒሓ። እቲ መልሲ ግን፡ ኣብዚ ንገዛእ ርእስና ዘለና ዉን፡ "ንጡፋት ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ" ብምኳና መጠን ክንብሎ ንደሊ፡


"ጃንዳ ኣብ ርእሴና ንዘጥፋእክዮ ግዜን ዕድላትን፡ ሰብን ንብረትን፡ ባህልን ክብርታትን፡ እቲ ዝበለጸ ካሕሳ ህዝቢ ኤርትራ ካባኺ ንደሊዮ፡ ፈጺምኪ ካብ ገጽ መሬት ምሕቃቕኪ ጥራይ'ዩ!"። ነዚ ከኣ፡ ከም ወትሩ ትማል፡ ሎምን ጽባሕን ተዓጢቅና ኣለና።


NationalEr Interest

68 views

©2019 Proudly created with NationalEr Interest.