ትካል ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ፡ Eritrea፡ National Intelligence Agency፡ ኣብ ባይታ ከም ንፋስ ዝሸብብ ዝሓየለ ትካል ኣብ ኣፍሪቃ፡

ትካል ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ፡

ኣብ ባይታ ከም ንፋስ ዝሸብብ ዝሓየለ ትካል ኣብ ኣፍሪቃ፡

Head of Eritrean National Intelligence Agency, General Abraha Kassa፡


ኣብ ዓለም እተን ዝሓየላ ዝበሃላ ሃገራት፡ እቶም ዝሓየሉ ዝበሃሉ ተፈራሕቲ ሕብረትሰብ፡ ሃሊዮም እንተኮይኖም፡ መጀመርታ ብትካል ሃገራዊ ድሕነቶም ይኩን ጸጥታ ጥራይዮ'ም ዝፍለጡ። ይፍለጡ ከኣ ኣይኮነን፡ ብኡ ይነብሩ።

ኣሜሪካ እንተኢልካ፡

ከም ቅጽበት ማዉስን ኤፍቢኣይን (CIA & FBI) ይመጹካ፡


ሩሲያ እንተኢልካ፡

ከይጂቢ (KGB) ተዘይዘኪርካ ተጋጊኻ።


ዓባይ ብርጣኒያ እንተጸዊዕካ ዉን፡

ኤምኣይ6 (MI6) ኣብ ኣእምሮኻ ኣሎ።


እስራኤል፡

ዛንታ ሞሳድ (Mossad) እንተገንጺልካ እሞ፡ ክሳብ ዓለም ምሉእ ልኡላዊ ግዝኣቱ ከይከዉን ትጠራጠር።


ወዘተ ወዘተ፡


ኣብ ታሪኽ ህዝባዊ ግንባር፡ 1991 ናጽነት ኮይኑ ክኣቱ ከሎ፡ ንዝኮነ ሓይሊ ኣቲየን ዓነዉነዉ ከብላ ዘይእገማ፡ ኣርባዕተ ክንዲ ጎቦ ዝኮና ፍሉያት ኣሃዱታት ኔረን ይብል (ባዕላዊ ትንታነ)።


1. ኣሃዱ ክፍሊ ኢምዳድ፡

2. ኣሃዱ ክፍሊ ኮማንዶ፡

3. ኣሃዱ ክፍሊ ሜካናይዝድ፡

4. ኣሃዱ ክፍሊ ስለያ፡


እዚአን ኣሃዱ፡ ምስ ቡዙሓት ካልኦት፡ ዓንዲ ሕቆ ናይቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጸሊም ኣፍሪቃ ዝወለዶ ጎብለል ወተሃደራዊ ስታፍ እዚ ህዝባዊ ግንባር ኢየን።


እተን ካልኦት ኣብዚ ሕጂ እዋን ከመይ ኣለዋ፡ ደሓር ምስ ሃገር ምኳን፡ እቲ ቅርጺ ክፈርስን፡ ብኻልእ ክትካእን ንቡር'ዩ፡ ስለዚ፡ ንካልእ እዋን ንዳህሳስ ንግደፎ፡ ኣሃዱ ክፍሊ ስለያ ዝወለዶ ትካል ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ግን ንሕጂ ንርአ።


ብ ጀነራል ኣብራሃ ካሳ ዝምራሕ ትካል ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ፡ ኣገባብ ኣመዓባብልኡን ምስረትኡን ካብ ሜዳ'ዩ ዝፍልም። ኣብዚ ትካል ዝሰርሑ ኣባላት፡ ካብ ሜዳ ዋላ ናጽነት ኮይኑ፡ ብወግዒ ስሞምን መንነቶም ፈጺምካ ዘይፍለጥ ምኳኑ ይንገር። በዚ ኣጋጣሚ፡ ክብርን ምስጋናን ንሓለቃ እዚ ትካል፡ ጀነራል ኣብራሃ ካሳ።


ኣብዚ ትካል ዘሎ ዛንታ ከኣ፡ ምናልባት ጽባሕ ንግሆ ከምዚ ናይ ሆሊዉድ (Hollywood) ናይ ትካላት ሞሳድ፡ ማዉስ፡ ኤምኣይ6 ወዘተ ዝተሰርሐ ፊልምታት፡ ምስ ተሰርሐ፡ ዓለም ምሉእ ከተንፈጥፍጥ'ያ።


ብዝኮነ፡ ንኣድማዕነትን ርቀትን እዚ ትካል፡ እዚ ዝሓለፈ ናይ 20 ዓመት ዉሽጣዊ ሓያል ቁርቁስ ምዕዛብ ጥራይ ኣካሊ'ዩ። ኣሜሪካ ትመርሖ ምዕራባዊ ቀጽሪ መቸም፡ ብፍላይ ካብ ድሕሪ ምክሳት እንኮ ቀጽራዊ ስርዓት፡ ኣብ ዓለም ምሉእ "ንረብሓታትና ኣየገልግሉን ኢዮም" ተባሂሎም፡ ኣብ ትሕቲ "ምቅያር ስርዓት ወይ Regime Change" ዝብል ሸቶ፡ ብዝተፈላለየ ናይ ምስይጣን ኣስማትን ብልሓትን፡ ብትካላት ስለያ ዘይተሳሃልዎም መንግስታት የለዉን ክበሃል ይከኣል፡ ንኩሉ መኪቶም ደዉ ዝበሉ እንተሊዮም ከኣ መንግስቲ ኤርትራ ዝርከቦም ኣዚዮም ዉሑዳት ጥራይዮ'ም።

እንበኣር ብቅዓትን ርቀትን እዚ ትካል፡ ኣብዚ'ዩ ዝምዘን። ንስለያ ብጸረ ስለያ፡ ንስርሒት ብጸረ ስርሒት፡ ንጭዊያ ብጸረ ጭዊያ፡ ንቅንጸላ ብጸረ ቅንጸላ፡ ን20 ዓመታት ኣብ ዉሽጥን ወጻእን፡ ነዞም ሓይልታት ስለያ ዓለምና ምስ "ብኣቅሑቶም ዝንቀሳቀሱ ተለኣእኽቶም ጎረባብቲ"፡ ዳር ትርኢት ዘርኣዮም፡ ግዙፍ ትካል ሃገራዊ ድሕነት ህዝቢ ኤርትራ'ዩ።


ትካል ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ እንታይ ዝመስል መሓዉራትን በዓል መንን ኣበይ ሃገርን ከባብን ክጥቀስ ዝከኣል ኣይኮነን። ምኽኒያቱ፡ ንፈልጦ ጉዳይ ኣይኮነን፡ ንፈልጦ ተኣምር ዉን የብልናን። እቶም ኣፍልጦ ኣለና እሞ፡ ኣስማቶም ክንጽዉዕ ኢሎም ኣብዝሓለፈ ዓመታት ዝዓንደሩ ዉን እኳ፡ ኣስማት በርጌሳዉያን ዜጋታት ኢዮም ዝጽዉዑ ኔሮም እንበር፡ እንተዝፈልጥዎም፡ ተዓዊቶም ማለት እንደኣሉ።


ሓንቲ ግን፡ እዚ ትካል ኣብ ዓለምና ዘሎ ቴክኖሎጂ ስርዓተ ጸጥታን ድሕነትን (Intelligence Technology Equipment) ዓጢቅዎ'ዩ። ሓንቲ ዉን ክንዉስኽ፡ ዝኮነ ይኩን ስርሒት ኣብ ዝኮነ ይኩን ቦታ፡ ጸሓይ ትበርቆን ዘይትበርቆን ክፋል እዛ ዓለም፡ ንዝኮነ ሃገራዊ ድሕነትን ረብሓን ኣብ ሓደጋ የአቱ'ዩ ተባሂሉ ዝተገምገመ፡ ከዕንዎን ክሳሃሎን ፈጺሙ ከምዘይእገም ንፈልጦ ጉዳይ'ዪ።


ሃገር ከነዐኑ ኢና ኢሎም ዝህዉትቱ ሰባት እንተረኣኩም፡ ወይ ኣብ ደረጃ ኣድማዓነት ዘይደየቡ፡ ወይ ድማ "ጠቀምቲ ዓያሹ" (Useful Idiots) ክኾኑ ጥራይ ኣለዎም።


ኣቀዲሙ ዝወጸ ጽሑፍ፡ ትካል ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ፡ ዓቅሙን ርቀቱን ምስ ንርኢ፡


🚦ኢትዮጲያ ምስ ንመጽእ፡ ንክልቲአን ትካላት ጸጥታ እታ ሃገር፡ ወኪል ድሕነት መርበባት ሓበሬታ (Information Network Security Agency (INSA)) ከምኡ ዉን ኣገልግሎት ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ኢትዮጲያ (Ethiopian National Intelligence and Security Service (NISS))፡ ኣብ ማእከል ቤ/ጽሕፈተን ብምእታዉ ካብ ስራሕ ወጻኢ ጌርወን። INSA፡ ብ"ሳክቲዝም- Sacttism" ክትዋጋእ፡ ናይ ትማል ተዘክሮ'ዩ።


ብሓጺሩ እዞም ኣብ ክልል ትግራይ ክነብሑ ዝዉዕሉ ዘለዉ፡ ሓደ. ጌታቸዉ ኣሰፋ ዝተባህለ፡ ሓለቃ እዛ ኣገልግሎት ሃገራዊ ድሕነት ዝነበረ'ዩ፡ ከምኡ ዉን ብ/ጀነራል ተክለብርሃን ወልደኣረጋይ ሓለቃ ወኪል ድሕነት መርበባት፡ ክልቲኦም (Imagine፡ Directors📌) ዝነበሩ ኢዮም ሕጂ ተጓሒፎም፡ ኣብ ህድማን ቅለቱንን ወዲቆም ዘለዉ።


🚦ኣብ ከባቢ 1998-2006 ዓመተ ምህረት፡ ዝነበረት ዋህዮ ማእከላይ ወኪል ስለያ ኣሜሪካ (ማዉስ-CIA)፡ ምሒዩ ጉሒፍዋ።


🚦ግንቦት 17፡ 2011፡ "Caught Red Handed; British Assassins in the Horn of Africa"፡ 6 ኣባላት ኤምኣይ6 "MI6" ኣብ ወደብ ባጽዕ ንፕረዚደንት ክቅንጽሉ፡ ኣቀዲሞም መደቦም ብትካል ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ተኸሽፈ እሞ፡ ኣብ ሰዓቱ 2 ምስ ዕጥቆብ ክማረኹ ከለዉ፡ ዝተረፉ 4 ተሰዊሮም። MI6 ክማረኽ፡ ኣብ ታሪኹ፡ ዉሑድ ኣጋጣሚ ጥራይ ክኸዉን ኣለዎ...!!!


🚦ድሒሩ ካብ ጎረቤትን ወጻእን ዝበገስ ዉሁድ ስለያዊ ስራሕ ማዉስን ሞሳድን ዉን፡ ንክልቲኦም ብጸረ ስለያ ኣዳኺሙ፡ ዝኾነ ስርሒት ንከይፍጽሙ፡ እንባ ኮይንዎም'ዩ።

ገለ ካብ'ቲ ብዙሕ ሓይልን ብቅዓትን እዚ ትካል'ዩ..!!! ትካል ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ፡ ንጸላእቱ ራዕዲ፡ ንህዝቡ ድማ ሓበን'ዩ።


🛅 ካልእ፡ እዞም ኣብ ወጻኢ ሃገራት ብናይ ዉልቆም ተበግሶታት ክኢላታት መርበብን ስርዓተ ሓበሬታን (Cyber Intelligence) ኮይኖም፡ ኣብ ምቅላዕን ምቕላዕን ገበነኛታት ሸየጢ ሃገራዊ ድሕነትን ረብሓን፡ ዝተሳተፉ ሞያዉያን መንእሰያትና፡ ብምልኦም ኣብዚ ስታፍ ትካል ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ከነእትዎም ኢና። ኣቃዉምኡን፡ ትሕዝትኡን፡ ወትሩ ብዘይምቁራጽ ክሕይል'ዩ።


ክልተ ኣገደስቲ ነጥብታት ኣለዋ፡


1. ዝኮነ ኤርትራዊ ዜጋ ምስ ዝከዉን፡ ፖለቲካዊ ኣረኣእይኡ ብዘየገድስ፡ ዋላ ተቋዋሚ መንግስቲ ኤርትራ'የ ዝብል፡ ድሕነትን ረብሓን ሓንቲ ሃገር ዓንዲ-ሕቆኣ፡ ትካል ሃገራዊ ድሕነታ ምኳኑ ክርዳእ ይግባእ። መንግስታት ይነብሩ እንዳተዛወሩ፡ ትካል ሃገራዊ ድሕነት ይነብሩ እንዳ ተተኺሉ....ዝዓይነቱ ምስላ'ያ ዓለም ትምራሓሉ ክሳብ ዘላ።

ምኽኒያቱ፡ ንሱ ዉን ጽባሕ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ምዃን ራኢ (Ambition) እንተሃሊዎ እሞ፡ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝመርሕ ዘሎ ዉድብ ጽባሕ ንግሆ ስዒሩ በትረስልጣን እንተጨቢጡ፡ እዚ ዓንዲ-ሕቆ ሃገር ኣፍሪሰ፡ ብዓንዲ ሕቆ ካልኦት ክኸይድ'የ እንተኢሉ፡ ንሃገራዊ ረብሓን ድሕነትን እዚ ህዝቢ ምሉእ ብምሉእ ሸይጡዎ ኣሎ ማለት'ዩ፡ ንገዛእ ርእሱ ዉን ስማዊ ናይ ስልጣን ዉክልናን ኣሰካፊ ድሕነት ገዛእ ርእሱን ጥራይ'ዩ ዝሽምት ዘሎ።


2. ኣብ መድረኽ መስራቲ ስርዓት ናይ ሓንቲ ሃገር (ንኣብነት ብህግደፍ ዝምራሕ መንግስቲ ኤርትራ ሓደ ኣብነት'ዩ)፡ ትካል ሃገራዊ ድሕነት ዝጥቀመሎም መዓቀኒታት ጸጥታ (Security Measures) ኣዚዮም ጸበብቲ፡ ንዝኮነ ንኳል ዝዓብሱ ዝተሓላለኹን ተረርትን (Staggered System) መሳርዕ ስርዓተ ጸጥታ ኢዮም።


እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ መሳርዕ ስርዓተ ጸጥታ ድማ፡ ዋላ ንዜጋታት ገዛእ ሃገሩ ብዓይኒ መርፍእ ከሕልፎም፡ እቲ ክለሰ-ሓሳብ (Theory) ጥራይ'ዩ ዘገድደካ። ድንጋጸ፡ ሸለልትነት፡ ሰብኣዉነት፡ ንዕቀት፡ ወዘተ ኣብዚ ቦታ የብሎምን። ንሱ'ዩ እቲ ኣብ እዋን መድረኽ ምምስራት ሃገር ክትሓልፎን ከተተግብሮን ዘለካ መዐቀኒታት።


ድሕሪ ናይ መስረቲ ስርዓታት ዘሎ መድረኽ ግን፡ እቲ ትካል ንባዕሉ ዓቅምታቱን ተመኩሩኡን ኣዚይዱ ክሳብ ዝኮነ፡ ዚያዳ ንጥፈታቱ ኣብ ናይ ተጻረርቲ ሓይልታት ዝበሎም ይሕይል፡ ብመንጽሩ ጸቕጢ ኣብ ዜጋታቱ ከኣ የጉድል።


መተሓሳሰቢ፡

ኣብዚ ትካል ተመዲቡ ብሞያዊ ሓላፍነት (Professional Service) ዘየገልግል፡ ንማለቱ ይሕግዝ ኣለኹ፡ ወይ ሰበ-ስልጣናት ከሐጉስ ኢሉ ንዜጋታቱ "ብከምዚ ዝኣመሰለ ጠርጢረዮ" ኢሉ ዘረባ ከዋቕዕ ከበጻጽሕ ዝዉዕል፡ ብዓይኒ ህዝቢ ኤርትራ "ሓሳዊ'ዩ" ቅጽሉ። እቲ ስራሕ ዝተመደቦ ሰብ ግን፡ ንኩሉ ዝገብሮ ዝሕተተሉ፡ ሞያዊ ሓላፍነቱ'ዩ። ፈላሊኻ ምርዳእ ኣገዳሲ'ዩ። ዝኮነ ዜጋ፡ ብናቱ ተበግሶ ንሃገራዊ ድሕነቱን ረብሕኡን ክሰርሕ የብሉን ማለት ግን ኣይኮነን።


ሓንቲ ኣደናቒት ስራሕ ኣባል ኣሃዱ ክፍሊ ስለያ ህዝባዊ ግንባር፡ ኣብ ግዜ ስርሒት ፈንቕል ዘኪርና፡ ንካልእ እዋን ብተመሳሳሊ ስራሕ ክንፍለየኩም።


•√ ንቐጣን ስጋለት ባጽዕ፡ ተጋደልቲ ከይሰግሩ እልቢ ዘይብሉ ዶሽካታትን ታንክታት ከቢድ ብረትን፡ ብሕጻን ሓመድን ዝመልአ ክሻታት ኣብታ ሓናቂት ጽርጊያ ድፋዕ ሰሪሖም ዝሕልዉ ዝነበሩ ወተሃደራት ደርጊ....፡


ካብኦም ናይ 7ሜትሮ ዘይርሕቅ ኣባል ኣሃዱ ስለያ ህግ፡ ንንጥፈታቶም ተኸታቲሉ የደብድቦም ኔሩ። እዚ ኣባል ደኣ ኣበይ ኔሩ "7m" ካብኦም ተሰዊሩ ኢልካ ክትግረም ንቡር እንድዩ፡ እዚ ሰብ ኣብ ጥቕኦም ዝነበረት ዓባይ ኦም ደይቡ'ዩ ለይትን መዓልትን ንንጥፈታቶም ዝከታተል ኔሩ። ብለይቲ ከኣ፡ ሰላሕ እንዳበለ ከም ተመን ወሪዱ፡ ካብ ስቃጥላታቶም ወሲዱ ተደሪሩ ይሓድር ኔሩ።


እዚ ሰብ እዚ ሕጂ መን'ዩ ኔሩ ንገሩና ኢልካዮም ትካል ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ፡ ኣይነግሩኻንዮ'ም። መን ይፈልጥ ኣብ በለፎን ደብረጬን ገብረሚካኤል ዉን ሕጂ ይድቕስ ይህሉ......!!!


VICTORY TO THE MASS...!!!

NationalEr Interest

2,876 views

©2019 Proudly created with NationalEr Interest.