ተጋዳላይ ኢሰያስ ኣፈዎርቂ ብመንጽር ዕድሚኡ

Updated: Aug 25


•√ ኢሰያስ፡ ብዕለት 02 ለካትቲ፡ 1946 ተወሊዱ፡
•√ ኢሰያስ 16፡ ኣብ መጀመርታ 1960ታት ኣባል ምንቅስቃስ ሃገራዉያን ኤርትራዉያን ተማሃሮ (Nationalist Eritrean Student Movement) ኣብ ቤ/ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ልኡል መኮንን ኮይኑ፡
•√ ኢሰያስ 19፡ ኣብ 1965 ኣብዚ ሎሚ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርስቲ ዝበሃል ዘሎ፡ ናይ ሽዑ ዩኒቨርስቲ ሃይለስላሴ ቀዳማይ፡ ኮሌጅ ኢንጂነሪንግ፡ ተጸንቢሩ፡
•√ ኢሰያስ 20፡ ኣብ መስከረም 1966 ናብ ገድሊ ወፊሩ፡ ምስ ጀበል ኣል'ታሕሪር አለትሪያቱ (ተሓኤ - ጀብሃ) ተጸንቢሩ፡

•√ ኢሰያስ 20፡ ድሕሪ ታዕሊም ባርካ፡ ኣብ 5ይቲ ክፍሊ ተዋጋኢ ሰራዊት ተጋድሎ ሓርነት ተመዲቡ፡
•√ ኢሰያስ 21፡ ኣብ 1967 ምስ 5ይ ርእሱ ሓርበኛ ተጋዳላይ ሮሞዳን መሓመድ ኑር ዝርከቦም፡ ናይ መጀመሪያ ጉጅለ ኮይኖም፡ ናብ ቻይና ወተሃደራዉን ፖለቲካዉን ስልጠና ክወስድ ተላኢኹ፡

•√ ኢሰያስ 22፡ 1968 ድሕሪ ምምላስ ካብ ቻይና፡ ናይ 5ይቲ ክፍሊ ኮምሽነር ፖለቲካ ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ወልዳይ ካሕሳይን ዓብደላ እድሪስን ተመዲቡ፡

•√ ኢሰያስ 23፡ ኣብ 1969 ጉባኤ ኣዶብሓ፡ ኣባል ቅያድ ኣል'ዓማ ኮይኑ ተመሪጹ፡
•√ ኢሰያስ 23፡ ነታ ከቢድ ናይ መሪሒነት ቅልዉላዉ ዘጋጠማ ተጋድሎ፡ ንሰለስተ ዝተፈንጨላ ሓይልታት (መጅለሳ ኣል'ላዕላ/Superme Council Cairo, መሪሒነት ተሓኤ/ELF's Leadership፡ ከምኡ ዉን ቂያድ ኣል'ዓማ/Revolutionary Command Kassala) ኣብ ምስማረን፡ ምስ ብጾቱ ኮይኑ ገለ ተራ ተጻዊቱ ኣይኮነሉን፡

•√ ኢሰያስ 24፡ 1970 ቅያድ ኣል'ዓማ ዕረፍቲ ዘይህብ ቃጻ መጥቃዕትን ቅንጸላን ኣብ ርእሲ ንለዉጢ (Reform) ዝጠለቡ ወገናታ ምስ ጀመረት፡ ተጋዳላይ ኢሰያስ ካብ ተሓኤ ተፈንጭሉ፡ ዓላ ተዓቆበ፡

•√ ኢሰያስ 25፡ ካብ ተሓኤ ዝተፈንጨሉ መንእሰያት ዝርከብዎም ኣብ 1971 ዋዕላ ተኽሊ ኣብ ሰሜናዊ ባሕሪ ተጋብአ፡ ብመሪሒነት መንእሰይ ኢሰያስ ኣፈዎርቂ ድሒራ "2ይ ወገን ህዝባዊ ሓይልታት" ዝተሰየመት "ሰልፊ ናጽነት" ድማ ተመስረተት፡


•√ ኢሰያስ 25፡ ነቲ ዝርግር ዝኣተዎ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ እተማእዝን፡ ናይ መጀመርታ መርሓ ጎደና (ማኒፌስቶ) "ንሕናን ዕላማናን" (“Nihnan Elamanan” (“We and Our Goals”))፡ ተነድፈት፡

•√ ኢሰያስ 27፡ 1973 ቀዳማይን ካልኣይን ወገን ህዝባዊ ሓይልታት (PLF) ብወግዒ ኣብ ሳሕል ዉህደት ፈጸማ፡

•√ ኢሰያስ 31፡ 1977 ኣብ ቀዳማይን መርሓን ዉድባዊ ጉባኤ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ (EPLF)፡ ምክትል ዋና ጻሓፊ እቲ ግንባር ኮይኑ ተመርጸ፡ ሓርበኛ ሮሞዳን መሓመድ ኑር ከኣ ዋና ጻሓፊ፡

•√ ኢሰያስ 41፡ ኣብ 1987 ዝተቃንዐ ካልኣይ ዉድባዊ ጉባኤ ህዝባዊ ግንባር (EPLF)፡ ጠቅላሊ ዋና ጻሓፊ እቲ ዉድብ ኮይኑ ተመርጸ፡


•√ ኢሰያስ 45፡ ኣብ 24 ግንቦት 1991 ኤርትራ ብመሪሒነት ህዝባዊ ግንባርን 100% ተሳትፎ ህዝብን መሬታ ሓራ ምስ ወጸ፡ ዋና ጻሓፊ ግዚያዊ መንግስቲ ኤርትራ (Provisional Government of Eritrea) ኮይኑ ተመዚዙ፡

•√ ኢሰያስ 47፡ 27 ግምቦት 1993፡ መስርሕ ሪፈረንዱም ብእወ ንናጽነት ምስ ተዓወተ፡ ፕረዚደንት ግዚያዊ መንግስቲ ኤርትራን ሃገራዊ ባይቶን (National Assembly) ኮይኑ ተመርጸ፡


•√ ኢሰያስ 48፡ ለካቲት 1994 ናቕፋ፡ ሳልሳይ ዉድባዊ ጉባኤ ተኻየደ፡ ብዝበዝሐ ድምጺ ድማ ኣቦወምበር ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራስን ፍትሕን - ህግደፍ (PFDJ) ኮይኑ ተመርጸ፡

•√ ኢሰያስ 51፡ 1997 ወራር ወያነን ደግሲ ስዉር ኪናትን ምስ ተጋህደ፡ ፕረዚደንት ኢሰያስ ምስ ጀነራል ስፍሓት ኤፍሬም ዝመርሖ ዳግማይ ኪናት ምስ ኢትዮጲያ ተኣቲዩ፡


•√ ኢሰያስ 56፡ ክሳብ 2002፡ ፕረዚደንት ኢሰያስ ኣፈዎርቂ፡ ኣቦወንበር ሃገራዊ ባይቶ ኔሩ፡ ብዙሓት ካብ ኣባላት ህግደፍ ዝርከብዎም፡ ብምስምስ ትግባረ ቅዋምን ዲሞክራስን ምስ ናይ ደገ ኣጀንዳታት ተጣሚሮም ንፕረዚደንት ከወግድዎ ክሳብ ዝጸዓሩን ዝፈሸሉን፡ ባይቶ ዉን ክቅጽል ኣይከኣለን፡ ፈሪሱ፡ ኤርትራ ድማ ደጊማ ኣብ ዲቕ ዝበለ ናይ 20 ዓመታት ተጻብኦ ኣቲያስ፡ እቲ ብድሆ እኳ ብኸቢድ ዋጋ ዜጋታትና፡ መንእሰያትና ብፍላይ፡ ኣብ ምዝዛሙ በቒዕና፡

እንበኣር፡ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ከተዕንዎ፡ "ብቐሊሉ" ንታሪኽ ተጋዳላይ ኢሰያስ ኣፈዎርቂ ክትብልሎ የድሌካ። ታሪኽ ተጋዳላይ ኢሰያስ ኣፈዎርቂ ክትሓኮ ድማ፡ "ብኸቢዱ" ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ከተዕንዎ ኣይከኣልን።

ዓወትንሓፋሽ....!!!

NationalEr Interest

1,640 views

©2019 Proudly created with NationalEr Interest.