| ስርዓት ቡንደስታግ፡ እታ ካልእ መልክዕ ናዚስት፡ ትንተና/Analysis ትግሪኛ | Bundestag, The Another Form of Nazism...! |

ስርዓት ቡንደስታግ፡ እታ ካልእ መልክዕ ናዚስት፡


"ንሕና ሓይሊ ጽዓት (Power House) ቁጠባ ኤዉረጳዊ ሕብረት ኢና!" ኢዮም ዝብልዋ ንነብሶም፡ ኢዮም ከኣ። ካብ 1949 ክሳብ 1963 ን14 ዓመታት ዝገዝአ ቀድማይ ቻንስለር ምዕራብ ጀርመን (መንደቅ በርሊን ቅድሚ ምፈራሱ) ዝነበረ ኮንራድ ኣዘናወር ኢዩ እቲ ሃንዳሲ (Master Mind) ኤዉረጳዊ ሕብረት (European Union) ተባሂሉ ዝጽዋዕ።ምናልባት ከም ቀዳሞት ኣቦታት 11 መራሕቲ ኤዉረጳ ከም መስረቲ ይፍለጡ ይኮኑ፡ ካብኡ ሓሊፉ ዉን ኣብ ካልኣይ ኪናት ዓለም ፍሉጥ መራሒ ዝነበረ ቀዳማይ ሚኒስተር ብርጣኒያ ዊስተን ቸርችር ዝርከቦም ቀንዲ 6 መስረቲ እዚ ሕብረት ተባሂሎም ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚ ዝጥቀሱ ዉን ይህልዉ፡ እቶም ሰለስተ መራሕቲ፡ ኣልቺደ ዲ'ጋስፔሪ ናይ ኢጣሊያ፡ ሮበርት ስቹማን ናይ ፈረንሳ፡ ከምኡ ዉን እዚ ንዛረበሉ ዘለና ኮንራድ ኣዘናወር ጀርመን፡ ግን እቶም ቀዳሞት መራሕቲ ንዉዕል ፓሪስን (Treaty of Paris - 1951) ከምኡ ዉን ዉዕል ሮማ (Treaty of Rome - 1957) እምነ መሰረት ዘንበሩ ኢዮም።ኤዉረጳዊ ሕብረት ብዉዕል ማስተሪክት (Maastricht Treaty) ደሓር ኣብ 1993 ወግዓዊ ክኸዉን ከሎ፡ ኣብዞም መንዳቅ ሕሉፋት ዉዕላት ብሓፈሻ፡ ኣብ ክለሰሓሳብ ሕልሚን ረቂቕ ሓሳባትን እዚ ዝተጠቅሰ ቀዳማይ ጀርመናዊ ቻንስለር ስርዓት ቡንደስታግን ዝተመርኮሰ'ዩ ኔሩ።


ንኣፍልጦና ዝኣክል እቲ ኣቀድሙ ዝተኣትወ ዉዕል፡ ዉዕል ፓሪስ -1951 ንኤዉረጳዊ ኮሚኒቲ ሓጺንን ከሰልን (European Coal and Steel Community - ECSC) ክወልድ ከሎ፡ ዉዕል ሮማ 1957 ድማ ንኤዉረጳዊ ቁጠባዊ ኮሚኒቲ (European Economic Community - EEC) ግብራዊ ጌሩ፡ ነዚ ናይ 1993 ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ሕብረት ኤዉረጳ (European Union - EU) ድማ መሰረት ኮይኑ ኣገልጊሉ።


ኣብ እዋን ምግምማዕ ኤዉረጳዊ ሕብረት ከም ዘለና መቸም ኣይንዝንግዖን። ብርጣኒያ ብመስርሕ ብሬክዝት (BREIXT) ዝፍለጥ ካብዚ ማሕበር ክትወጽእ ሸንኮለል ክትብል ከላ፡ ካልኦት ሃገራት ዉን ኣብ ተዳሎ ዘለዋ ይመስላ። እቲ ምኽኒያት፡ እቲ ሕብረት ቅዱስን ፍትሓዉን ክኸዉን፡ እዞም ኣቀዲምና ዝተዓዘብናዮም ዝተሓልፉ ናይ ፍርቂ ዘበን መስርሓት እኩላት ኣይኮኑን ማለት'ዩ። ጀርመን ትዕንድረሉን ቁጠባኣ ተተርንዓሉን ማሕበር፡ ዘይቅዱስ ተባሂሉ፡ ክበሃል ከኣ ትጽበዮ'ዩ። ኣብ መዳይ ትካላት ጥዕና እንተመጺና ጥራይ፡ ሕማም ኮሮናቫይረስ ዘስዓቦ ሰብኣዊ ዕንወት ካብ-ናብ ሃገራት እታ ኣህጉር ፍልልዩ፡ ጽቡቕ መምዘኒ ክኸዉን ይክእል'ዩ።


ጀርመን ድሕሪ እቲ ንምጉዝዛይ ኣፍሪቃ ወይ (Scramble for Africa, The Berlin Conference of 1884) ኣብ ገዛእ ሃገራ ዝተኻየደ ኮንፈረንስ፡ "ብርጣኒያን ፈረንሳን ዝርከብአን ሃገራት ኤዉረጳ ንዓይ ኣጓኒየናኒ!" ብዝብል ስምዒት፡ ኣብ ዘይቅዱስ ተግባራት ኢያ ተዋፊራ። ሂትለር ዝመርሖ ስርዓት ናዚ ናይዚ ዉጽኢት ኮይኑ'ዩ መጺኡ። ንጀርመናዉያን ኣብ ናይ ዓሌትነት ክቢ (Circle) ኣስኪርካ፡ ኣብ ዓለም ዝሓየለትን ዝዓበየትን ምግባራ'ዩ ሕልሙ። ካብዚ ወጻኢ፡ ነቲ ሕልሙ ንምትግባር ዝግበር ዝነበረ ኣዕናዊ ምንቅስቃሳት'ዩ።ስርዓት ናዚን ሂትለርን ምስተሳዕረ ግን፡ እቲ ኣዕናዊ ምንቅስቃስ'ዩ ተሪፉ ወይ ኣንፈቱ ቀይሩ እምበር፡ እቲ ሕልሚስ ኣብ ቦትኡ ከምዝነበረን፡ እዚ ጸግዒ ኣሜሪካን ብርጣኒያን ኮይኑ ዝመጽአ ቀድማይ ቻንስለር ምዕራብ ጀርመን ዉን ተኮነ ንትልምታት ጀርመንን ስርዓት ቡንደስታግን፡ እዚ መሰረት ኣንጺፉ ከምዝከደ ኢካ ትርዳእ። ፈረንሳ ካብዚ ምትእኽኻብ፡ ባህላዊ ትሕዝቶታት'ዩ ብቀዳማይ ደረጃ መኽሰባ። እዚ ማለት፡ መቦቆል ቋንቃ እንግሊዝ ፍሬንችን ላቲንን ክንሱ፡ ኣህጉራዊ ቋንቃ ብምኳኑ ሕኒንን ክትብል ክሳብ ትነብር ዝነበረት፡ ከም ወግዓዊ ቋንቃ ኣህጉር ኤዉረጳን ወግዓዊ ቋንቃ ኤዉረጳዊ ሕብረትን ኮይኑ ምእታዉ ጥራይ ዕግበታ ወሰን የብሉን። ቁጠባ መጺካ ዉን ብካልኣይ ደረጃ ተረባሒት'ያ


ስርዓት ቡንደስታግ ኣብ ክቢ ኣህጉር ኤዉረጳን ብደረጃ ዓለምን ዝተለሞ ሸቶ ሃሪሙ፡ ዳግማይ ብቁጠባ ኣብ ኤዉረጳ 1ይቲ፡ ኣብ ዓለም ድማ ክሳብ 4ይቲ ደረጃ ክትስራዕ ክኢላ። ተኾነ፡ ብሽርሕን ዘይቅርዑይ ጽምዶን ክሳብ ዝኮነስ፡ ኣብ ምግምማዕ እቲ ኤዉረጳዊ ሕብረትን፡ ጥፍሽና ኣባላት እቲ ማሕበርን ኣርኪብና። ናይ ናቶም'ሲ ባዕሎም ይፍለጡ፡ ስርዓት ቡንደስታግን ጽልዋታቱን ኣብ ከባቢና እንታይ ከምዝመስልን ምኽኒያታዊ መገልጺ ኢምባሲ ሃገረ ኤርትራ ኣብታ ሃገርን፡ ብሕጽር ዝበለ ዘሪዚርና ክንዓጽዎ።


ኣብ 1997 ስርዓት ቡንደስታግ ነቲ ብስርዓት ወያነ ዝወጸ ሓዲሽ ካርታ ዓባይ ትግራይ፡ ብፕሮጀክታት ልምዓት ጀርመን (Germany Developmental Program) ዝተመወለ ነበረ። ኣብዚ፡ ጀርመን ድሕሪ ካልኣይ ኪናት ዓለም ኣብቲ ቀንዲ ስትራተጂ ረብሓታት ሃገራት ምዕራብ ብምዝጥዕማ መንገዲ ርዒማ፡ ዓንዳሪ ሸዉያታታ ከተርዊ ተንቀሳቂሳያ።


ስለዚ፡ ኣብ ዞባታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ክፍጠርን ክመሓደርን ዘለዎ ግርጭታት (Wikileaks Info)፡ ንኣሜሪካ፡ እንግሊዝን ጀርመንን ብቀደም ተኸተል ኣርቢሑ፡ ዝተረፈ ንዝተረፋ ዝማቀል'ዩ። እዚ፡ ክሳብ ናይ ኢሚግረሽን ዛዕባታት (ስደትን ምምዝባል ኣህዛብ) ማለት'ዩ።


ኣብዚ ቀረባ እዋን፡ ኮሚተ ልምዓት ስርዓት ቡንደስታግ፡ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝኮነ ሓባራዊ ናይ ልምዓት ምትሕግጋዝ ንምክያድ ኣወንታዊ ድሌት ከምዘይረኣየ ኣብ ፓርላሚኡ ጸብጻብ ኣቅሪቡ። ንኣሉታዊ ኣበርክቶ ጠንቂ ዕንደራ ስርዓት ወያነን ዶባዊ ግርጭትን ከምቲ ኣቀድም ኣቢልና ኣብ ላዕሊ ዝተነክፍናዮ ንድሕሪት ገዲፍና፡ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ጥራይ ዉን ልቦም ኣብ ጽምዶ ልምዓት ምስ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ይመስል ንርአ።1. ጀርመን ኮነት ኤዉረጳዊ ሕብረት ሓደ ካብቶም ኣዉሓስቲ ዉዕል ኣልጀርስ ኢዪም። 20 ዓመታት ዕንደራ ከዳሚኦም ጃንዳ ተዓዚቦም ግን፡ ንዓ ብኣህጉራዊ ሕጊ ተገዛእ፡ ዉሳነ ብይን ዶብ ኣተግብር ኣይበልዎን፡ እኳ ደኣ መሊሶም ኣሻደንዎን፡ ንቀርኒ ኣፍሪቃ ናይ እምባጋሮ ዞባ ቀየርዎ። ተኮነ፡ ንካርታ ጃንዳ ገንዘባዊ ወፍሪ ብምስላዕ ንግርጭታት ሽርሓዊ ተርኦም ዝተጻወቱ፡ ነዚ ዝተጠቅሰ ከተግብሩ ዘይሕሰብ'ዩ።2. ብቀንዱ፡ ኣብ 2009 ንምብጋስ ወፍሪ ዕደና ብሻ ዝምልከት፡ ንፋይናንሳዊ ተማልኦ፡ መንግስቲ ኤርትራን ኩባኒያ ኔቭሰንን (NEVSUN) ምስ መንግስቲ ጀርመን ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ዝተበጽሐ ስምምዕ፡ ብጸቕጢ ኣሜሪካ ነቲ ዝተበጽሐ ሓባራዊ ስምምዕ ጽምዶ ልምዓት፡ ብተኣማንነታ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ብዘአቱ መንገዲ፡ ኣብ ናይ መወዳእታ ሰዓታት ካብቲ ስምምዕ ብምስሓብ፡ እቲ ፕሮጀክት ንክፈሽል ኣብ ሓደጋ ንክኣቱን ተባሂሉ ኣሉታዊ ኣበርክቶኣ ተጻወተት።ስለምንታይ ጀርመን ካብቲ ቁጠባዊ ስምምዕ ስሒባ ጊንጢ ዝኮኖ መንግስቲ ኤርትራ፡ እቲ ምስጢር ካብ መርበብ ሓበሬታ ዊኪሊክስ (Wikileaks) ደኣ ንእለቱ ኣረጋግጾ። ተኮነ፡ እቲ ገስጋስ ወፍሪ ዕደና ቢሻ'ስ ቀጸለን፡ ከምቲ ሓይሊ ጸዓት ቁጠባ (Power House) ዝብልዎ፡ ንኣብ ርእሰ-ምርኮሳ ዝተሰረተ ፕሮጀክትታት ልምዓት ሃገረ ኤርትራ፡ ሓይሊ ጸዓት ኮይኑ፡ ብዙሕ ኣሰጎመን፡ መድረኽ መኸተ ኣሳገረን።


3. እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ፡ ጀርመን ንስርዓተ መርበብ ዘይሕጋዊ ምስግጋርን ምሻጥን ደቂ-ሰባት፡ ካብቶም ዓርሞሽሻዊ ፋይናንሳዊ ወፍሪ ክትገብር ዝተራእየት፡ ናይ ትማል ተዘክሮ'ዩ። ኣብ 2016 (October 11, 2016) ጥራይ፡ ንስርዓት ጃንዳ ወያነ፡ ነቲ ሒዝዎ ዝነበረ ፕሮጀክት ስደተ ንከሐይሎ፡ ኣስታት €500 ሚሊዮን ኤሮ ክትስልዕ ዘይተዓዘብና ኣይነበርናን። ብወገን ሱዳን ዉን ንስርዓት ኣልበሽር ብተመሳሳሊ ስምምዓት ኣቲያ ኢያ። ጀርመንን ካናዳን፡ ንወፍሪ ስደት ካብተን ኣዚዩ ብዙሕ ወጻኢ ዝገብራ ኢየን።


እቲ ንእስ ዝበለ ዘይቁጸርን ዘይጽወርን ሽርሕታት ስርዓት ቡንደስታግ ወይ ካልእ መልክዕ እቲ ስርዓት ናዚስት፡ ጸብጺብካ ዉን ዝዉዳእ ኣይኮነን።


ካብዚ ተበጊስካ፡ ንቅሩብነት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሓባራዊ ልምዓት ክትዝንጥል ኮነ ክትኩንን ግን፡ ጽላለ'ዩ ኢልዎ ኣሎ ብወገን መንግስቲ ኣስመራ።


እዚ ወድሓንኩም...!!!

ዓወትንሓፋሽ...!!!


Read English Version of the Press Release of Eritrean Embassy in Germany Below, in the Site, www.nationalerinterest.com/dailynews


NationalEr Interest

897 views

©2019 Proudly created with NationalEr Interest.