ምዕራባዊ ዞባ ልምዓትን መኸተን፡ Hydroponic Fodder Machine፡ መብቆሊት ሳዕሪ/መግቢ እንስሳ ማሺን፡

Updated: Jul 28

ኣርባዕተ ዞባታት ልምዓትን መኸተን ዝበሃሉ ከምዘለዉ ኩሉና ንፈልጦ ጉዳይ'ዩ። ኣብዚ ብ 3ይ ዞባ፡ ምዕራባዊ ዞባ ዝፍለጥ፡ ንጂኦግራፊካዊ ዝርግሐ ዞባታት ዓንሰባን ጋሽ-ባርካን ዘጠቃልል፡ ካብ ዝካየድ ልምዓታዊ ፕሮጀክትታት፡ ኣዚዩ ኣዚዩ ሰፊሕ'ዩ።


ነዚ ልምዓታዊ ንጥፍርታት፡ ካብ ሕርሻ ክሳብ ኢንዱስትሪ ዕደና፡ ምምስራሕ፡ ምዕሻግ፡ ወዘተ ከማልእ ተባሂሉ፡ ኣብ ሓዊሲ ከተማ ኣለቡ፡ ብመንግስታዊ ጋራጅን ሚኒስትሪ ጸዓትን ማዕድንን፡ ኣብ 2014-15 ብልዕሊ $10ሚሊዮን ዶላር (በቲ ናይ ሽዑ እዋን ኣስታት 500 ሚሊዮን ናቕፋ ዝግመት) ኣቢሉ ሓደ ብዘበናዊ ማሺነሪ ዝቆመ "80ሜ × 40ሜ" ዝስፍሓቱ ዓብን ምዕቡልን ቤት-ዕዮ (Machine Shop) ተደጊኑ ትረኽቦ።

ምዱኳን ናይዚ ቤ/ዕዮ፡ እቲ መንግስታዊ ጋራጅ ብዉሽጣዊ ዓቅሙ፡ ሓደ ምሉእ ናይ ዕደና ወርቂ መጻረዪ ትካል (Mining Processing Plant) ኣብ ፋንኮ ጽሙእ ክተክል ምስ ከኣለ'ዩ፡ እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ዓቢ ፕሮጀክት ክትከል ተጌሩ።


ንዝርዝራቱ ንካልእ እዋን ገዲፍና፡ ብሓፈሻ ኣብዚ ሕጂ እዋን፡ ዝተፈላለዩ ኣርባሕቲ ዝበሃሉ ቴክኖሎጂካዊ መሳርሒ፡ እንዳሰነዐን እንዳፈተነን፡ ኣብ ኩለን ጽላታት ልምዓት ዓቢ ኣበርክቶ ዝገብር ዘሎ። ዓበይቲ መዕቆሪ ማይ (Water & Fule Tanker)፡ ርኢና እንተኬና ዉን፡ እቲ ቀዳማይ ዉጽኢት ስርሓት፡ ኣብዚ ቤ/ዕዮ'ዩ ተሰሪሑ።

ኣብ ከባቢ ኣለቡን ፋንኮ-ራዊ/ጽሙእ ዝካየድ ንጥፈታት፡ ሓደ ካልእ ብኮርፖረሽን ጥሪትን ዘራእትን ዝእለ፡ ዝተፈላለዩ ምዕቡል ፈተነታት ንምስሳን ዉጽኢት ስጋን ጸባን ዉን ይካየድ።


እዛ ኣብ መእተዊ ኣርእስቲ ሂብናያ ዘለና ዘበናዊት መብቆሊ ሳዕሪ/መግቢ እንስሳ ማሽን (Hydroponic Fodder Machine) ንምርኣይ ዝኣክል፡ ኣብ ዉሽጢ ዝተወሰነ መዓልታት፡ ዝሃብካያ ዘርኢ በቲ ንሳ ትጥቀመሉ ቀመማዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ሰለስተ ማዕድን ማይ (Regular Fetilizer, Mixture of Calcium nitrate, Epsom salt (magnesium sulfate))፡ ኣብቂላ፡ ንናይ ጸባ ከቢቲ ዝኸዉን ሳዕሪ ተብቁለልካ።

እዚ ድማ፡ ጥሪት ክህልወካ መጋሃጫ ግድነት ክትቅርብ ዘሸግር ዝነበረ ኩነታት፡ በዚ ዘበናዊ መሳርሒ ይፍታሕ። ነዚ ማዕድማዊ ሳዕሪ ዝበልዐት ከብቲ ከኣ፡ ብርኩት ጸባ ትሕለብ።


መብዛሕትአን እተን ብቤተ-ፈተነ ናብ ዉሽጢ ሃገር ኣቀዲመን ዝኣተዋ ዘበናዉያን ማሽናት፡ ናይ ግሪኽን ቱርክን ኢየን።

ብዝኾነ፡ እዚ ዝግበር ዘሎ ስርሓት ቴክኖሎጅን ምስሳን ኣፍራይነትን፡ ከም ባህሊ ኣብ ሕብረተሰብና ንክሰርጽ፡ ናብ ጎደና ብልጽግናን ልምዓትን ክንመጽእ፡ ስለዝኮነ ከኣ ህዝብና ኣብ ዉሽጥን ኣብ ደገን ርዒምዎ ብሰፊሑ ክሳተፈሉ ደኣ እንበር፡ መንግስታዉያን ትካላት መዋእለን ዝፍትንኦን ዝገድፍኦን፡ በይነን ከካይድኦ ዝነብራ ዕዮ ኣይኮነን።


ወይ ዉን ኣብ ናይ መንግስቲ ዕዮ ዝተቆጽሩ ይኩኑ ሃገራዊ ኣገልግሎት፡ ልክዕ'ዩ ሞያዊ ዓቅሞም ዘዕቢይሉ ኣጋጣሚ'ዩ፡ እንተኮነ ጻዕሮምን ምርምሮምን ኣብ ኤርትራዊ ኢንዱስትሪያዊ ዕቤትን ባህልን ንምዉሳኽን ንምኹስኳስን ከቢድ ዋጋ ይኸፍሉ ከምዘለዉ ጌርካ ምርዳእን፡ በዓል ሞያን ዓቅምን ዜጋታትና ድማ ነዚ ተረዲኦም፡ ተመሳሳሊ ድዩ ተመላላኢ እንታይ ዓይነት ስራሕ ይሰርሑ፡ ካብ ሕጂ ክወፍሩን ክድህስሱን ይግባእ።


እቲ ሞጅል ባህሊ ናይ ልምዓት ኣተሓሳስባ ኢዩ ዝቅየርን ክሰርጽን ዝስራሕ ዘሎ። ቁጠባዊ ምዕባለ ሓደ ሕብረተሰብ ይኩን ሃገር፡ ብቀንዱ ኣብዞም መሰርርታዊያን ጽላታት ክህሉ ዝክእል ስርዓተ-መፍረን ምፍጣር ሃብቲን (Production & Wealthy Creation)፡ ከም ዝምርኮስ ጌርካ፡ ትሕተ ቅርጺ ልምዓት ንምንጻፍ'ዩ ዝስራሕ ዘሎ።


እንበር ልምዓት ንኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት (Developing Countries) ማለት፡ ንሓደ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ብስነ-ቁጠባ ዝተመረቀ፡ ናይ ባንኪ-ሓረጣን ምዉቃዕን (Loan Interest & Speculation) ክመስሎ፡ ሓደ ናይ "ዓለማዊ ቁጠባዊ ስርዓት" ስብከት ስለዝኮነ፡ ኣይትሕዘሉን ኢኻ።


እዚ ወድሓንኩም!

NationalEr Interest

48 views

©2019 Proudly created with NationalEr Interest.