"ምስ ሓያል ዉሽማ ኣዴኻ፡ ተመሳሲልካ ሕደር!" .....ፈላስፋታት ወያነ፡

"መለስ፡ ኣብ መቃብሩ ኮይኑ ንኢሰያስ ኣፈዎርቂ ናፊቕዎ" ዘምስል ዛንታ ቢቢሲ፡ ናይ ሓንቲ ጥዑም ፍቕሪ ዘሕለፈት ሄዋን እሞ ብሰንኪ ሓደ ካልእ ዘጋይጽ ሰብ ብ'ዘብለጭልጭ ኣቁሑ ዕዳጋ ዝተደናገረት፡ ደሓር ዘሕለፈቶ ክትዝክር ክትቅዝን ትነብር" ዓይነት ኮይኑ'ዩ ዝስማዓካ።


ወዲ ኣፈዎርቂ፡ ንህዉሓትን መሪሒነታን፡ ከምዚ ከማና "ጃንዳ እንታይ ኔርኪ ብቀደምኪ ተማሃሪት!" ክንብላ ንዉዕል፡ ኢልዋ ዉን ኣይፈልጥን'ዩ።


"እቲ ክጥምዘዝ ዝሕሰብ ዘሎ ታሪኽ፡ ስኑድ'ዩ፡ በዚ ኣይንሻቀልን ኢና። እንተኮነ መቃልስትኻ ህዝቢ ኤርትራ፡ እዚ ኩሉ ሰጊርካ ብሓባር ኣዲስ ኣበባ ኣቲኻ፡ ደሓር እንታይ ስለዝተራኣየካ ኢኻ፡ ከዳሚ ክትከዉን ጎይኻ...? ንዓይ ኣይርዳኣንን'ዩ...?" ክብል ኢዩ ዝዛረብ።

ባጤራ ናቕፋ ምስ ተሓትመ ዝዓበደት ጉጅለ፡ ኣግህድ ኣቢላ "ኢሰያስ ናይዚ ዞባ መራሒ፡ ገባርን ሓዳግን ክኸዉን'ዩ ዝደሊ!" ክትብል ዉን ዘይንፈልጣ ኣይኮናን፡ ተኾነ ድሕሪ ዉዕል ሰላም ኤርትራ ኢትዮጲያ፡ ብጻይ ኢሰያስ ንዶ/ር ኣቢየ ኣሕመድ "ንስኻ ምርሓና!" ምስ በሎ ከኣ በንጻሩ ካብ'ቲ "ኢሰያስ ሃጸይ ዞባና ክኸዉን'ዩ ዝሕልን" ትብሎ ዝነበረት ንላዕሊ፡ ብዝከፍአ መሊሳ ሸቂጣትሉ፡ ኤርትራ ሸይጥዋ ኢላ ብዋጦት ዋጢያትልና።


ሓደ መዓልቲ ዉን ኣላ ኩሉ ግዜ ዝደጋግምዋ ቃል፡ እዚ ጌታቸዉ ረዳ ዝበሃል ኣብዛ ተለቪዥኖም ኣሰና መጺኡ ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝደገማ፡ "ኢሰያስ ዓበይቲ ናይ ኤዉሮጳ ኣሜሪካ ሓይልታት'ዩ ጸላእቲ ዝደሊ!"


ካብ ሕጂ ንኔዉ ዝኾነ ሰብ ክፈልጦ፡ እቲ ንስግረ ባሕራዊ ስትራተጂካዊ ረብሓታትና ኣየገልግልን'ዩ ዝተባህለ፡ ፕረዚደንት ኢሰያስ ኣፈዎርቂ፡ ካብ ሰብ ፍሉይ ረብሓ ኣሜሪካ (Non Elected Society ዝበሃሉ) ክሳብ ናይ ኤዉረጳን ካልኦት ሰብ ጸጋ ዓለምናን፡ ብመንገዲ ትካላት ጸጥታን መንግስታዉያን ዘይመንግስታዉያን ማሕበራቶምን፡ ምስ መራሕቲ መንግስታት ጎረባብቲ፡ መሪሕነት ተቋጻጺሩ ዝነበረ ህዉሓት፡ ዳርጋ ፍርቂ ኣባላት ህዝባዊ ግንባራ ነበር ዉን፡ ነዚ ክንዲ እንባ ዝኾኖም ሰብ ክኣሊዩ ዘይፈንቀልዎ ኣካዉሕን ዘየፍረስዎ ጎቦን የለን።


ነዚ ንምርግጋጽ፡ እዚ ብመንገዲ ዊኪሊክስ ልሒኹ ዝወጸ ናይ CIA መርበባት (CIA Cable) ምዉካስ ኣኻሊ'ዩ፡ ኣብኡ እቲ "ኢሰያስ" ዝብል ስም ካብቶም 20 ሰባት ዝለዓለ ግዜ ኣስማቶም ኣብዚ መርበብ ዝተዳጋገመ፡ መበል ሳልሳይ ኣሎ፡ ብመሰረት ጸብጻብ ፎሬን ኣፌርስ (Foreign Affairs) ዝተባህለ ማዕከን ማለት'ዩ።


ብዝኾነ፡ ትርጉም ምዕቡል ጊልያነት እንታይ ከም ዝመስል ኣብ ዘመና ርኢና ሰሚዕና፡ ሓደ ምዕራፍ ኣብ ምዕጻዉ ኣርኪብና።


ጃንዳን መሪሒነታን፡ ኢድ ምስ ነስኣ፡ ኣብ ኩሉ ዓይነት ኣህጉራዊ መድረኽ G20, G8, (Global Exposure) "ንስእልን ምስልን" ክድይባ/ክረኽባ፡ ታቱላታት ማዕከናት ዜና ዓለም መዉጽኢ ኣፈን ክገብርኦም፡. ...ኤእ ኣገልጋሊ ህዝብኻን ሃገርካን እንተኼንካ ደኣ እንታይ ኣምሲሎም....እዚ ኩሉ፡


ኣገልጋሊ ገዛእ ረብሓታቶም ብዉሑድ ጥቅምን ምጽወታን ንሱ ከማን ንገዛእ ህዝብኻ ፕሮጆክታት ጻዕዳ ሓርማዝ ሃኒጽካ መታለሊ፡ እንተጌርካ ጥራይ ክርከብ ዝኽእል ናይ ጻዕዳ በርበረ ሂወት'ዩ።


ፕረዚደንት ኢሰያስ ኣፈዎርቂ ንፍልስፍና ወያነ ኣመልኪቱ ከም ዘብርሆ.....፡


"ምስ ሓያል ዉሽማ ኣዴኻ ተመሳሲልካ ሕደር ማለት ኣስኳላ'ዩ፡ ምስ ናይ ደገ ሓይልታት ተመሻጢርካ፡ እቲ ዝኸፍአ ንህዝቢ ኢትዮጲያ ንምቁጽጻርን ኣብዚ ከባቢ ጎብለል ምኳንን ዘይኮነ፡ መቃልስትኻ ህዝቢ ኤርትራ፡ ንህዝቢ ኤርትራ ጠሊምካ፡ ንህዝቢ ኤርትራ ግዳይ ጌርካ፡ ምስ ናይ ደገ ሓይልታት ተሰማሚዕካ፡ ንህዝቢ ኢትዮጲያ ዉን መቃቂልካ/በዲልካ፡ ክሳብ መዓስ ከምኡ ክትከይድ ትኽእል...?


ኣብ'ቲ ፈለማ ምናልባት ንወያነ፡ ከም ሓደ ዓቢ ዲፕሎማሲያዊ መኽሰብ ዝረኣዮ ዝነበረ፡ ስትራተጂካዊ ዕድል፡ ናይ በላሕቲ! በሊሕ ሓንጎል ዘለዎም ተራቐቕቲ! ካልእ ነገር ዝፈልጡ! ከምዚ ዝኣመሰለ ዲፕሎማሲ የለን፡ ከምዚ ዝኣመሰለ ልቦና የለን፡ ሎቢ (Lobby) ትቖጽር፡ በዚ ተብል......ኣብ መወዳእታ ግን ሸቃላይ ናይ ደገ ኣጀንዳታት ኢኻ ትኸዉን....!!!"


NationalEr Interest

37 views

©2019 Proudly created with NationalEr Interest.