መድረኹ፡ ምህናጽ ቅርጥዉ፡ ጽሩይ፡ ከምኡ ዉን ዉጽኢታዊ ትካላት መንግስቲ (Building Lean, Clean and Effective GoV Institutions)

Updated: Jun 5

ክፋል #01

ሚኒስትሪ ሕርሻ

ሚኒስትሪ ምክልኻል

ሚኒስትሪ ትምህርቲን

ሚኒስትሪ ጸዓትን ማዕድንን

ሚኒስትሪ ፋይናንስ

ሚኒስትሪ ምግፋፍ ዓሳን ሃብቲ ባሕሪን

ሚኒስትሪ ጉዳያይ ወጻኢ

ሚኒስትሪ ጥዕና

ሚኒስትሪ ዜና

ሚኒስትሪ ፍትሒ

ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን

ሚኒስትሪ መሬት፡ ማይን ኣካባብን

ሚኒስትሪ ሃገራዊ ልምዓት

ሚኒስትሪ ህንጻ

ሚኒስትሪ ቱሩዚም

ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዱስትርን

ሚኒስትሪ መጓዓዚያን መራኸቢታትን

ሚኒስትሪ ዞባዊ ምምሕዳር

•√ ሚኒስትሪ ዜና ገዲፍካ፡ ንጥፈታተን ስርሐን ምስ ህዝቢ ዘላልን ዘራኽብን፡ ዘቤታዊ ይኹን ዓለምለኻዊ ዝርግሐ ዘለዎ (Either LAN, MAN or WAN Network) ናተይ ዝብልኦ መርበብ (Website) የብለንን። ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት እሞ ንግደፎ...፡ ጥዑይ ታቤላ እኳ ዘይብለን!

•√ ገለ ሚኒስትርታት፡ ብዘለወን ዓቅሚ ሰብን ተወፋይነትን፡ ይሕመቅ ይጸብቅ ስርሐን፡ ብመንገዲ እዘን ዘለዋ ዉሱናት መራኸቢ መርበባትን ማዕከናት ዜና ዉሽጢ ሃገርን፡ ማዓልታዊ ዝተፈላለየ ዛዕባታት ናብ ህዝቢ ይቅርባ፡ ግብረመልሰን ድማ ይወስዳ። ገሊኤን እሞ፡ ድምጸን ካብዘይትሰምዖ፡ ኣዋርሕ ይኸዉን። (ቤ/ጽሕፈት ዝዕጸወሉ ወቅቲ ኣሎ ድዩ...????)።

•√ ገለ ሚኒስትርታት፡ ነቲ ብቤ/ጽሕፈት ፕረዚደንትን ግንባርን ዝወጽእን ዝቅለስን ፕሮጀክትታት ልምዓት፡ ዞባታት መኸተ፡ ብዝግባእ የንብብኦን ይሳተፋሉን። ገሊኤን እሞ፡ መምርሒ ስራሕ (Circular) ከም ሰበን የንብባ ይኾና፡ ዝርደአን ኮይኑ ግን ኣይስማዓካን። ካርታን ሓበሬታን (EMIC) ክምስረት ከሎ፡ ሓደ ኣብነት ናይቲ ብዙሕ'ዩ። እቲ ኣብ ዓዲ-ሃሎ ዘሎ ራኢ ዉን፡ ካብዞም ኣብ ደገ ምስ ዘበነ ሓበሬታን ቴክኖሎጅን እንዳነበሩ ናይ ሓበሬታ ዓጸቦ ግን ዘለዎም፡ ብዘይፈሊ መጠን፡ ኣብ ኣስመራ ከለዉ ዲጋን ማይን ጥራይ ዝመስለን ሚኒስትርታት ዉን ኣይሰኣናን ኢየን።

•√ ኣብ መብዛሕትአን ሚኒስትርታት፡ ኣብ ቁልፊ ቦታ (Key Position) ኣብ መንጎ ዝሰፍሐ ዉዳቢኤንን (ወይ ዓማዊለን ህዝበን ውን)፡ ላዕለዋይ ቤ/ጽሕፈት እቲ ሚኒስትርን ዘሎ ዝምድና፡ ብደረጃ ሓላፍነት ዝሰርሑ፡ ኣብ ክንዲ ክፉታት ዕጹዋት፡ ኣብ ክንዲ ብቁዓት ዓንቀፍቲ፡ ኣብ ክንዲ ናይ ተግባር ቢሮክራሲያዉያን፡ ኣብ ክንዲ ኣተባባዕቲ ደሃልቲ፡ ኮታ ገለ መጠን ብልሽዉና ዉን ወሲኽካ፡ ነቲ ንኡስ ወለዶ ክሰርሕ ኢሉ ምስ ተሃኑ ዝመጸ፡ ዘባህርራ ኢየን።

•√ Power Hungry፡ ኣብ ብዙሓት ሚኒስትርታት፡ ስልጣን ከም ሓለፋ ናይ ነዊሕ ዓመታት ሴዳ ዘማመቅዎ ኢዮም ዝደሊዎ። እዋ፡ ሕጂ ኣብ መኸተ ስዒርና ወጺና ኣለና፡ ስለዚ ስልጣን ዉን ክንዉስኽ...ግቡእና'ዩ እቲ ኩነተ ኣእምሮ። እወ፡ ኣብ ኩሉ ሚኒስትርታት ብፍላይ ሚኒስትሪ ምክልኻል ብመጠን ብቅዓትካን ስራሕካን ናይ ማዕርግ (Rank) "Promotion" ክህሉ ግድን'ዩ። ስልጣን ግን ሓለፋ ኣይኮነን፡ ሓላፍነት'ዩ። ጥዑይን ብቁዕን ሰብ፡ ካብ ስልጣን ይሃድም፡ ከወጻጻኣና ይኽእል'ዩ ስለትብሎ ግን፡ ስሒብካ ነዓ ደኣ ሓላፍነት ተሰከም ትብሎ።

•√ ስልጣን ንብቁዕ ሰብ ጥራይ፡ ኣብ ዝነበረ ይንበር። ቀሊል ኣብነት ናይ ኣምባሳድር ሶፊያ ተስፋማሪያም ምግንዛብ ኣኻሊ'ዩ። ኣምባሳድር ሶፊያ፡ ኣብዚ እዋን መኸተ 20 ዓመታት ብዘርኣየቶ ብቅዓት ስራሕን ኣድማዕነትን፡ ዘበርከተቶ ሓንጎልን፡ ኣምባሳድር ኣብ ሕ/ሃገራት ክትከዉን ክኢላ። ሕጂ ኣብዚ ሴዳ ዘማሙቅ ዝነበረ፡ ብግድምና ዘይኮነ "ካብ ዝተጋደለ ዘዉደልደለ ኢሉ"፡ ሕኒን ክብል ቅቡል ኣይኮነን። ኣንታ ኩቡር ኣያና፡ ሓዉና መዓርና፡ ንስኻ እኳ ቅድሚ ሰብካ ንበረኻ ዝወፈርካ፡ ብቁዓት ኣሕዋትን ደቅን ዉን ንክትርኢ፡ ተረከብቲ ሃገር ከተፍሪ'ዩ...? ዕላማኻ ኣይተርስዕ!

•√ ተበግሶ፡ መብዛሕትአን ሚኒስትርታት'ሲ፡ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቅሰ፡ ነቲ ኩነታት ዞባ መኸተን ፕሮጀክትታት ልምዓትን፡ ብዙሕ ስለዘይርድአን፡ ናይ ባዕለን ተበጉሶታት ክወስዳ ተራእየን ኣይፈልጣን። እቲ ዘሐፍር፡ ምስ ህዝበን ኣብ ዲጋታትን ናይ ሕርሻ፡ ዕደና፡ ካልእ ንጥፈታት ኣብ ዓመተን ዑደት ክገብራ ይኸዳ። ንኩሉ ዝዉክል ኣይኮነን።

•√ ሓባራዊ መደብ ስራሕ፡ ሚኒስትሪ ሃገራዊ ልምዓት ካብ መሻርኽቱ ገንዘብ እንተጣራቂሙ፡ ሚኒስትሪ ህንጻ ዲጋ እንተሰሪሑ፡ ሚኒስትሪ ሕርሻ ዉን ኣይሓመቀን ሓረስቶት ኣምጺኡ ኣሰልጢኑ፡ ኣብ ትሕቲ ዲጋ እንተኣልሚዑ፡ ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዱስትርን መጺኡ፡ ነቲ ዝፈሪ ምህርቲ ከመስርሕ ዝኽእል ፋብሪካ ይኩን ዝኮነ ሜካናይዘሽን ክተክል....ወዘተ ከምዚ ዓይነት ሃዋህዉ ሓባራዊ ጽምዶ ኣሎ ኢልና ከይንሓስብ። እንተሎ፡ ንገሩና፡ ዲጋታትና ረሃጽን ደምን ተኸፊልወን፡ ብድበት ከም ዝመልኣ ኣይትዘንግዑ።

•√ ኣብ መብዛሕትእን ሚኒስትርታት፡ ብምሩቃት ተማሃሮን፡ ዓቅሚ ሰብን ኣዚየን ኣዚየን ሃብታማት ኢየን። እንተኮነ፡ ሓደ ተማሃራይ ምስ ኩሉ ሸዉሃቱን ጸዓቱን ንክሰርሕ፡ ዋላ ዉን ነታ ኣብ ዝተመረቀላ መጽናዕታዊት ወረቀት Senior Paper ዉን ከተግብራ፡ እቲ ቴክኒካዊ ብድሆታት ኣይኮነን ዘዳኽሞ፡ እቲ ቢሮክራሲያዊ ኢዪ ተስፋ ኣቁሪጹ፡ ኣብቲ ትካል ልኡም ኮይኑ ክቅጽል ዝገብሮ። እረ ኣብ ገሊኡስ፡ ብተበጉሶኻ ክትሰርሕ ለመና'ዩ..!!! ከም ዘስተዉዓልክዎ፡ ኤርትራዊ ጥራይ ከይኮነ ኣይተርፍን ኣብዛ ዓለም ከኣ፡ "ፍሉይ ሃረርታን ሕልምን" ገለ ነገር ንሃገሩን ህዝቡን ከበርክትን ክሰርሕን ዝህንደድ፡ ዝሓስብ፡ ዝሓልም፡ ዝሕልን።

•√ ገለ ሚኒስስትርታት ኣለዋ ዝነኣዳ፡ ንመንእሰያተን ይኩኑ ተማሃሮ፡ ጽቡቕ ናይ ትምህርትን ስራሕን ዕድላት (Exposure) ይህብኦም። ንኣብነት፡ ሚ/ጸዓትን ማዕድንን፡ ንመብዛሕትኦም ኣባላቱ ፓስፖርት ኣዉጺኦም፡ ኪዲ ዱባይ ተዛዊርኩም ምጹ ኢልዎም። ደገ ከይዱ ክመሃር ዝሓለነ ዉን፡ ዓቢ ኣይኮነን እቲ ጸገም። ገሊኤን ሚኒስትርታት ግን፡ "ዳስ ሓዊያ!"። መእተዊ እንበር መዉጽኢ ዘይብለን..!!!! ማዕረ ዘይኮናን ኩልና መንእሰያት....???

•√ ኣብ መወዳእታ፡ እቲ ክበሃል ዝኽእል ኣዚዩ ብዙሕ'ዩ። ሚኒስትርታት ከም ትካላት መንግስቲ መጠን ክሕይላን፡ ዓቅሚ ሰበንን ጸጋታተንን ወዲበን፡ ካብ ብኽነት ነጻ ዝኾነ ብቁዕ፡ ጽሩይ፡ ከምኡ ዉን ዉጽኢታዊ (Lean, Clean, and Effective GoV Institutions)፡ ስራሕ ክሰርሓ፡ ወጻኢታተንን ኣታዊኤንን ክፈልጣ፡ ግዴታ ስለዘለወን፡ ብትዕዝብተይ (ጸሓፊ)፡ መብዛሕትአን Totally ክዕረያ (Reform) ክኾና ኣለወን።

#መተሓሳሰቢ

ኣብ ደገ፡ 4ይ ዞባ ዘሎ ዓቅሚ ሰብን፡ ናይ ምስራሕ ጓህሪ ዝኾነ ረስኒን ወንን ዉን፡ ንኹሉ ሃጓፋት ክዓብስ ይኽእል'ዩ። ቀሊል ኣብነት፡ ዝኮነት ሚኒስትሪ እዚ ንብሎ ዘለና ንኣብነት፡ መርበብ ሓበሬታ ይኹን ካልእ፡ ብቀሊሉ ብዜጋታት ክትከፍት ትኽእል'ያ። ከስርሕ ዝኽእል ኣካል...???


#መድረኽ'ዩ!

እዚ ንምህናጽ ቅርጥዉ፡ ጽሩይ፡ ከምኡ ዉን ዉጽኢታዊ ትካላት መንግስቲ (Building Lean, Clean and Effective GoV Institutions) ንምህላዉ ዝዓለመ'ዩ፡ እቲ መረዳእታታት ከነዐቢ (Level of Undrtstanding) ዉን ብቀጻሊ ናብተን ካልኦት ትካላት፡ ቀስብቀስ ዉን ክንዘዉር ኢና።


ንነብስና ከም ኣካል እቲ ዘሎ ጸገማትን መፍትሒታትን ኢና ንርኢያ፡ ክንፈርድ ኣይኮናን መጺና፡ ንኩሉ ከኣ ከም መንእሰያት መጠን ኣካል እቲ ዝድለ ዘሎ ደፋእታ፡ ፍታሕ፡ ኬና ንኩሉ በቦትኡ ከነእትዎን ፈረቃን ኢና። ሕጂ ነፍሲ-ወከፍ ዜጋ፡ ዓቅሙ ዝሃንጸሉን፡ ብዘላቶ ዓቅሚ ዉን ኣብ ባይታ ኣብ ስራሕ ዝኣትወሉን ግዜ እንበር፡ ምስ ዝጠፈሹ ጉጅለታት ይኩን ሓይልታት ግዜኻ ምጥፋእ፡ ኣገዳሲ ኣይኮነን።

ክፋል #02

ከነብስላ

ኣብ ሚኒስትርታት ብዙሕ ጸገማት ኣሎ፡ ኣዚየን ልኡማት ኮይነን፡ ብኽነት ንዋታዉን ሰብኣዉን ጸጋታት መዐየሪ የብሉን፡ ቢሮክራሲያዊ ምምሕዳር፡ ነጻ ካብ ስርዓተ መርበብ፡ ናይ ወረቀት/Hardcopy ስራሕ፡ ትሑት ተበግሶ፡ ኣዚዩ ትሑት ሓባራዊ ጽምዶ ምስ መሻርኽቲ ኣካላት፡ ዉሑድ ዓቀን ብልሽዉና፡ ብዓቢኡ ከኣ ወጻኢታተን እንበር ኣታዊታተን ክግምግማን ከዕቢያን ዝጽገማ፡ ስለዚ ክህደሳ (Reform) ክኾና፡ ወይ ድማ ሓደ ሰፊሕ ወፍሪ ጽገና ክካየድ ኣለዎ ክንብል ከለና፡ እቲ ቅኑዕ መረዳእታ ንምፍጣር'ዩ።


ኩሎም እዞም ሽግራት ኣለዉ ንብሎም እንተኮይኖም፡ ብመንጽር እቲ ኣብ እዋን መኸተ ብግዳማዊ ከቢድ ጸቕጢ ዝተፈጥሩ ሽግራት፡ ናይ ኣተሓሳስባ ዘርጊ/Disorientation ደኣ እንበር፡ ሓደ በዓል ስልጣን ስለዘይከኣሎ ወይ ዘእከለ፡ ዝተፈጥሩ ኣይኮኑን።

ሓደ መንግስቲ ንህላዊኡ ዝፈታተን ሓደጋ ምስ ዝመጽእ፡ ብመንጽሩ ዉሽጣዊ ምምሕዳሩ (From Civil to Martial Law) ይኩን ናይ ጸጥታ ኣቃዉምኡ/መዐቀኒኡ (Security Measures) ከጽብቦም/Size ክገብሮም፡ ባህሪያዊ'ዩ። ዝኮነ ኣነ "ሓያል ሃገር'የ" ትብል ሃገር ኣብዛ ዓለም እንተላ ከኣ፡ በዚ ጥራይ ክትሓልፍ ኣለዋ።

መኸተ ክንዛዝም ኢና። ኣብዚ ቀረባ እዋን። ኣብ መድረኽ መኸተ፡ ብናታትና ኣጠማምታ፡ ኣብ ሓሙሽተ (5) ዝጠቃለሉ ቀንዲ ሸቶታት ሃርሚና።


1. ልኡላዉነትና (ምዉሓስ መሬታዊ ልኡላዉነትና)፡ 2. ፖለቲካዊ ሓርነትና (Political Liberty)፡ 3. መሰረታዊ ቁጠባዊ ትሕተቅርጺ,ል፡ 4. ተዛማዲ ርጉእ ዞባ፡ 5. ሃገራዉነትና (ኤርትራዉነትና-ማሕበራዊ ሸቶና)፡

ናይዚኦም ቀንዲ ሸቶታት መኸተ መዛዘሚ ከኣ፡


1. ልኡላዉነትና፡ ብምርካብ ምምሕዳር ባድመን ከባቢኣን፡ 2. ፖለቲካዊ ሓርነትና፡ ብነጻ ኬና ምትካል ፖለቲካዊ ስርዓትና፡ 3. መሰረታዊ ቁጠባዊ ትሕተቅርጺ፡ ምዝዛም ኣብ ሰለስተ ዞባታት ልምዓት ተታሒዞም ዘለዉ መደባት፡ 4. Healthy and Cooperative Region 5. ሃገራዉነትና፡ ብጽንብል ናይ ኩሎም ድምር ዓወትና፡

ክንዛዝሞም፡ ኣኽተመ፡ ተሰጋገርና፡ ቁራዕ ሓምሊ ዉጻእ፡ ገዓት ጠስሚ እቶ፡ ዝበሃለሉ ግዜ ክኸዉን'ዩ።

እቲ ቀጺሉ ዝመጽእ መድረኽ፡ ቁጠባዊ ሸቶ ምህራም'ዩ።


ሓደ ዓቢ ትካል መንግስቲ ኣይኮነን፡ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ድፍኢት/Initiative ወሲዱ፡ ናይ ገዛእ ርእሱ ዕዮ ወይ ሸቶ ዝወስደሉ መድረኽ፡ ሰብ ብወንን ሞራልን፡ በታ ሞይኡ፡ በታ ዓቅሙ፡ በታ ዝኽእላ፡ ክወፍርን፡ ኣብ ዝሃለወ ይሃሉ መደባቱ ምስ ሃገራዊ መደባት/ፕሮጀክትታት ከተኣሳስሮ፡ ከም ዉጽኢቱ ብጃምላ/Cumulative፡ ሓደ ሓያል ዓያዪ ሓይሊ ክፍጠር፡ ቁጠባን ፍርያት ኢንዱስትርን ክዓቢ፡ ክስራሕ ናይ ግድን'ዩ።


ካብዛ ዘለናያ ሰዓት ጀሚርካ፡ እዚ ኩሉ ክህሉ እንተኮይኑ ግን፡ ንሎሚ ኩነታት ሚኒስትርታት ኣልዒልና ኣለና፡ ብሓፈሻ ኩሉ ኣብዛ ሃገር ዝተወልደ ዜጋ፡ ብዘይተጉላባዉነት ኣወንታዊ ኣበርክትኡን፡ ድፊኢቱን ዝጻወተሉ መንገድታት ብሓቂ ብሓቂ ከነናዲ'ዩ ዘለና። ዉልቀሰብ ይኩን ትካል መንግስቲ፡ ነዚ ክሽትቶ/Oriented ክኸዉን ኣለዎ።


እዚ ኣበሃህላ የለናን፡ ፈሪስና፡ ሃገር ጠፊኣ፡ ገለ ንግበር፡ ኮይኑ ዝስማዓኩም ዜጋታት ከኣ ኣለኩም። ኤርትራ ንህላዊኣ፡ ካብዚ ዝሓለፈ 50-70 ዓመታት ጥራይ ዘይኮነት፡ ካብ ጥብታዊት ምድረ-ባሕሪ ዝነበረትሉ ኣትሒዛ፡ ዝሓለፉ 600-800ዓመታት፡ ሎሚ እታ ዝሓየለትን ዝዓበየትን (Strongest and Greatest) ኮይና ኣላ። ኣብ ኤርትራ፡ ዚያዳ ካልእ እዋን፡ ንህላዌ ሃገር ዉዱብን ረቂቕን ሓይሊ ኣሎ። ኣብ ሃገር ጥራይ ዘይኮነ ዉን፡ እዚ ሓይሊ እዚ ማእከል ስሕበት ዞባና ኢዩ።


ንብሎ ዘለናስ፡ ብዚያዳ ክንሃርሞ ንደሊ ሸቶታት ኣለዉ። ብደረጃ ሃገር፡ ዞባ፡ ዓለምና። ምትዕርራያት/Arrangment ወይ ዳግመ ምዉድዳብ ንበሎ፡ ንግበር። ብምሉእ/ሰፊሕ ተሳትፎ ህዝቢ፡ ምሉእ ሰብኣዊ ዓቅምና ኣብ ምምዝማዝ ነረጋግጽ።


ኣብዞም ኣብ መእተዊ ሓብ ሚኒስትርታት ከም ጸገማት ተወሲዶም ዘለዉ፡ ትካላት ክሰርሓ፡ ከስርሓ፡ ክግደዳየን። እቲ ሓላፍነትን ተበግሶን ምዉሳድ'ሲ፡ ዝኮነ ዓይነት ሰብ ክኸዉን ይክእል'ዩ። ኣባል ናይቲ ሚኒስትሪ፡ ባዕሉ ቤ/ጽሕፈት ሚኒስተር፡ ኣብ ካልእ ዉልቃዊ ትካሉ ዝዓዪ ዜጋ፡ ወይ ደገ ዘሎ ዜጋና፡ ሓደ መደብ ሓንጺጹ፡ በታ ሞይኡ ይኩን ዝክእላ፡ ሚኒስትርታት ከይዱ ክደፍእ፡ ክሰርሕ ንላቦ ኣለና።


"ሃገር ባዕሎም ኣለዉዋ...!" ምባል ወረጃ ማዕዶ ምኳን፡ ትነድቆ ገዛ ይኩን ተልዕላ ሓንቲ እምኒ የለን። ንፈልጥ ኢና፡ዓመት ምሉእ ፕረዚደንትን መሳርሕቱን ኣብዘን ናይ ልምዓታዉያን ፖሮጀክትታት/ዲጋታት ክጀርቡ ከለዉ፡ ዓርከኒ ከኣ ኣብ ዓመትካ ተሳኢልካ/ስእሊ ወሲድካ ትመጽእ። ኣብ ድሕረገጽ Live ጠቂዕካ ከኣ፡ ዓመት ምሉእ "ሃገር ትህነጽ ኣላ" ክትብል ትሓጊ።


ከምኡ ምግባር ነዉሪ ኣይኮነን። እኳ ድኣ፡ ምስልና ምስሊ እዛ ሃገር ተደዊኑ ኔሩ፡ ተማሓዪሹ። ተኾነ፡ ንዚያዳ ጭቡጥነትን ኣፍራይነትን ዉሽጣዊ ዓቅምና፡ "ባይታ" ንዉረድ፡ ንስራሕ፡ ነራኽብ፡ ንብል ኣለና።

ዘበነ Live ኣይኮነን ሕጂ፡ ሰብ ተበግሶ፡ ተበግሶ፡ ተበግሶ....ክወስድ ኣለዎ። ዝኽእሎ፡ ዋላ ንሚኒስትሪ ቱሪዝም፡ ንምንታይ ምስ ጸጋታት ሃገርና ዘላሊ "Website" ሰሪሕና "Admin" ዉን ክንገብረልኩም ኢልካ ዘይሕሰብ...???


ሚኒስትሪ ዜና፡ ዓመታዊ ወጻኢታቱ/ባጀቱ ጥራይ ዘይኮነ ዝጽብጽብ፡ ከም ሓደ ቁጠባዊ ትካል ከመይ ኣቢሉ ናይ ሓበሬታ/ስእሊ/ተንቀሳቀሲ ስእሊ ኮነ ካልእ ትሕዝቶ/Contents፡ ፍርያቱ የዐቢ፡ እሞ እቲ ቀዳምይ ዕላምኡ ህዝባዊ ኣገልግሎት ሓበሬታ'ዩ ብርግጽ፡ ካልኣይ ግን ነዞም ዝፈረዩ ብሉጻት ትሕዝትኡ/Contents፡ ከመይ ኣቢሉ ኣብ ዕዳጋታት መርበባት ሓበሬታ ይኩን ሳተላይት ብቁዕ፡ ተወዳዳሪ ይከዉን/Commercialize ይገብሮ ይሓስብ፡ ይሰርሕ ከኣ። ኣባላቱ ከኣ፡ ብመንጽር ፍርያቶምን ዕቢት ኣበርክቶ እትዋትን፡ የተባብዕ፡ ይምህር፡ ይኸፍል ከኣ።


እቲ መረዳእታ ብዙሕ'ዩ፡ በዚ ንጠምቶ። 100% ዓያዪ ዓቅሚ ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣብ ዉሽጢ ይሃሉ ኣብ ደገ፡ ከመይ ኣቢሉ ኣብ ቁጠባዊ ሸቶታት ተሳቲፉ/ኣሳቲፉ፡ ዉጽኢታዊ ይከዉን ክንሓስብን፡ ክንመራመርን ይግባእ። መንእሰያት ኬና፡ ሃገር ካብዛ ዘላታ ሓፍ ኣቢልና ከነሰጉማ፡ ክንሰርሖን ከነተግብሮን ዘለና ሓላፍነት ቀሊል ኣይኮነን። እዚ መንፈስ ንብሎ ዘለና ዝሸተተ ከኣ፡ ከቶ ካብ ጉዕዝኡ ኣይክዕንቀጽን'ዩ። ንጽቡቕ ነገር፡ ብዙሕ ዋጋ ከምትኸፍለሉ፡ ከም ትቃለሰሉ ዉን ምእማን ጽቡቕ'ዩ።


በዚ ኣጋጣሚ፡ NationalEr Interest፡ "ኢዱ ዊጥ" ዘብል ዘሎ ከይመስለኩም፡ ይሕመቅ ይጸብቅ፡ ኣብ ኩለን ልምዓታዊ ፕሮጀክትታት ክህልዎ ዝኽእል ኣበርክቶን፡ ተበግሶን ድሮ፡ ካብ 2014 ኣትሒዙ፡ ኣብ መጽናዕታት ተዋፊሩ፡ 2015-16 ኣብ ዓዲ-ሃሎ ሓደ ቤ/ት ዕዮ ደኪኑ፡ ኣብ ዉሽጥን ወጻእን፡ ብዓቅሙ ይንቀሳቀስ ኣሎ። ናበይ ትጓዓዝ ኣለኻ እንተፈሊጥካ፡ ናይ ዝኮነ ይኩን ኣካል መምርሒ ስራሕን፡ ትእዛዝን ኣየድሌካን'ዩ። ብቁጠባ ምሕሳብ ኣሎ፡ ተበግሶ ኣሎ።


ሓሳብኩምን ርኢቶኹምን ክንቅበል ድልዋት ኢና።


#መድረኽ'ዩ! እዚ ንምህናጽ ቅርጥዉ፡ ጽሩይ፡ ከምኡ ዉን ዉጽኢታዊ ትካላት መንግስቲ (Building Lean, Clean and Effective GoV Institutions) ንምህላዉ ዝዓለመ'ዩ፡ እቲ መረዳእታታት ከነዐቢ (Level of Undertstanding) ዉን ብቀጻሊ ናብተን ካልኦት ትካላት፡ ቀስብቀስ ዉን ክንዘዉር ክንፍትን ኢና።


ዘልኣለማዊ ዝኽሪ ንስዋኣትና! ዓወትንሓፋሽ....!!! NationalEr Interest

449 views

©2019 Proudly created with NationalEr Interest.