ሕንጻያት ንቅድሚት፣ ቶዃሉ ብድሕሪት •|• ኤሪ-ሳትን(ERISAT TV) - ብርዒ-ኤርትራን( Pen Eritrea) •|•

About Mr. Jenay Gebregherghish G/mariam

MSc. in MSEA at

Maritime World University

BSc. in Mechanical Engineering at

Asmara University

More Article from the Author:ኣብ'ቲ "ከመይ'ዩ ነገሩ...ከምኡኢታት'ዩ" ዝብል ዛዕባ ወትሩ ብጀናይ ገ/ገርጊሽ (Jenay Ghebregherghish) ዝቐርብ ጽሑፋት፡ ሎሚ ከምዚ ኣብ ላዕሊ ትዕዘብዎ ኣርእስቲ፡ ን"ኤሪ-ሳትን ብርዒ-ኤርትራን" ዝምልከት ኣገዳሲ ጽሑፍ ወጺኡ ኣሎ።


ናይ ኤሪ-ሳት ገዲፍና፡ እታ ሓንቲ ከም ዋህዮ (Element) ኮይና ብመንገዲ ገበርታን ሓደግታን ዉልቀሰባት ኣብ ምስንዳእ ጽሑፋት መርበብ #ሳክቲዝም ኣበርክቶ ዝነበራ "PEN-Eritrea (ባዕላቶም ዉን ሓደ እዋን ከይተረድኦም ከም ዝመስከርዎ)፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን እቲ ሸተኽበተኽ ዉን ስለዘይኣኸሎም፡ ናብ "ፔን-ትግሪኛ" ዝብል ስያመ ክሸጥዋ፡ ይንቀሳቀሱ ከም ዘለዎ ኢዪ ዝሕብር እዚ ጽሑፍ፡ ናብ'ቲ ፈፍሩዪ ከብለኩም ንኩሉኩም ሰናይ ንባብ....!!!

ናይ ብርዒ-ኤርትራ(Pen Eritrea) ዳይረክተር Abraham Tesfalul ኣብርሃም ተስፋልኡል ከምኡ’ውን ናይ ኤሪ-ሳት(Eri-Sat Tv) ዳይረክተር Zecarias Gerrima ዛኪ ገሪማ፣ ድሕሪ ክንደይ ጫው-ጫው ስልጣኖም ኣረኪቦም ኣለዉ። ...ክክክክ......ናይ ብሓቂ ከይመስለኩም ስልጣኖም ዝገደፉ፣ ናቶም ፓፓጋሎታት(ሕንጻያት) ኣብ ቅድሚት ኣቀሚጦም፣ ባዕሎም ብድሕሪት ኮይኖም ንኽዝውሩ እዮም ንከምስሉ ወሪዶም ዘለው።


📌 ሽርሕታት ኤሪ-ሳት(ERISAT TV)፡


’’ገሪሙኒስ ገሪማ እኳ ኣውጺአሉ’’ ትብል ምስላ ትግርኛ ካብ ቀደም ዝነበረት’ያ፣ ግና ከኣ ስምን ተግባራትን ዘካርያስ ገሪማ እንክዝክር፣ ኮነ ኢልካ ንዕኡ ኢልካ ዝተማህዘት ኮይና’ንካ ተሰምዐትኒ።


ገሪሙኒስ፣ ገሪማ እኳ ኣውጺአሉ......ክክክክክ

እዚ ኩሉ ሽርሕታት ኤሪ-ሳት ዝተገብረ፣ ንዘካርያስ ዘይፈልጥ ሓቂ ይመስሎ ይኸውን። እምበር እቶም ንወዲ-ገሪማ ኩሉ ሂወቱ ድራማ ምዃኑ ዝፈልጥዎ፣ ክስሕቁ ጥራይ እዮም ዝኽእሉ። እዚ ልሒኹ ወጽዩ ዝበሃል ዘሎ ቪድዮ ናይ ኤሪ-ሳት፣ ደይ-መደይ ኢሎም ባዕሎም ክዝርጋሕ ዝሰደድዎ እዩ። ናይዚ ድራማ ሃንዳሳይ ድማ ወዲ-ገሪማ ባዕሉ እዩ።

’’ጂጂጂጂ....ንቸላኢካ ብቻንኪ ጀርካ ኢቻ ትየግጮ’’...(ንጸላኢኻ ብታንኪ ጌርካ ኢኻ ትረግጾ) ......ክክክክክክክ፣ ወዲ-ገሪማ ድምጺ የሕፍስ ኣቢሉ ካብ ዝበሎ እዩ።

ሓቂ ንምዝራብ ኣብ ኤሪ-ቲቪ ከም ናይ ዘካርያስ ገሪማ ብሉጽ ድምጺ ዘለዎ ወላሓደ ኣይነበረን እንተበልና ምግናን ኣይኮነን።


ኣብ ኣስመራ፣ ቀደም ከምዚ ሎሚ ፍልጠት ፍቆዶ መናድቅ ናይ ፈይስ-ቡክ ከይተጓሕፈ እንከሎ፣ ዘካርያስ ገሪማ ካብ ፍግራታት ብዝኣከቦም ኣረግቶት መጽሓፍቲ ብዘንበቦ መዓልቱ ዝሓለፎ ውዱቅ ፍልስፍናታት ናይ ህንዲ፣ ኣብ ባራት ኣስመራ ምስ ኣረቂ እናቋሰየ ከዕልል እንከሎ፣ ክንደይ ሰብ ሃነን ዘበለ ሰብ ምንባሩ ዝከሓድ ኣይኮነን።


ወዲ-ገሪማ ብዛዕባ ኣድማስን ከዋኽብትን ክዛረብ እንከሎ፣ ቅድሚ ሕጂ ናብ ገለ ፕላነታት ከም በዓል ማርስ ወይ ጁፒተር ብመገሻ በጺሑ ዝተመልሰ መሲሉ’ዩ ዘዕልል....ክክክክክ።


ወርሓዊ ደሞዙ ንመስተ ስለ ዘይኣኽሎ፣ ብጭርቃን እዩ ዝናበር ነይሩ፣ ’’ጨሪቀ-በላዕ’’ ማለት’ዩ ዝኸውን ዘሎ። ካብ ኡጋንዳ ንካናዳ ሰሊጥዎ ምስ ከደ፣ መንበሪ ፍቃዱ ምስሓዘ፣ ከይጸንሐ ግልብጥ ኢሉ ናብ ኡጋንዳ ተመሊሱ። ክክክክ.... ኣብ ኡጋንዳ ድማ ነዞም ኩሎም ኤርትራውያን ኣኪቡ ጨሪቁ ይበልዕ ነይሩ።


ኤሪ-ሳት ተኸፊታ ኣብ ሓደ ግዜ ልዕሊ 40 ሽሕ ዶላር ኣዋጺኦም ነዓ ዳይረክተር ኮንካ ኣካይደና ኢሎሞ፣ ሕጂ’ውን እቲ ብጭርቃን ህይወትካ ምምራሕ ይቅጽሎ ኣሎ።

ወዲ ገሪማ ዓርከይ፣ ቮድካኻን ናይ ኩዩባ ሽጋራኻን እናተዓጠንካ ሸነን ትብል ከምዘለኻ ነጊሮምኒ ተሓጒሰልካ’የ ዘለኹ፣ ጀናይ ሓሲዱኒ ኣይትበል፣ ናይዞም ደምበ-ዕንክሊል ገንዘብ ደኣ በሎ ሓመድ ግበሮ፣ ሽፋ ይግበረልካ !!!


📌 ሽርሕታት ብርዒ ኤርትራ (Pen Eritrea):


እዛ ብርዒ-ኤርትራ(Pen Eritrea) እትበሃል፣ ስግሬቶ ናይ ኣብርሃም ተስፋልኡል ምዃና ቅድሚ ሕጂን ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን’ውን ደጊመ ጽሒፈ ነይረ። እሞ ኣብርሃም ደኣ ነዛ ልዕሊ ሓሙሽተ ዓመት ካብ ኣመሪካ ናብ ኡጋንዳ ናብ ኣውሮፓ ኮለል እናበለ፣ እስካፋለ ናይ ዱኳኑ መምልኢ ዝኾንዎ፣ ኣለው ዝበሃሉ ኤርትራውያን ስነ-ጥበበኛታት ሰኣልቲ፣ ገጠምቲ፣ ጸሓፍቲ ገፊፉ/ዘሪዑ ዘቆማ ጉጅለ፣ ብሓቂ ድዩ ገዲፍዋ?

ኖ ! ኣብርሃም ሓሲብዎ ዝነበረ ነዛ ጉጅለ ክሸጣ’ዩ ነይሩ። ደላላይ ድማ Dessale Berekhet Abraham ደሳለ በረኸት (gigolo)። እቲ ዘገርም ፣ ደሳለ ጂጎሎ ’’ኤርትራ ትበሃል ሃገር የላን፣ ስውኣት ሸፋቱ እዮም’’ ዝብል ክነሱ፣ ንኤርትራ ከም ሃገር ዘይኣምን ሰብ፣ ኣብ ፐን-ኤርትራ ክህሉ ኣይግባእን ኢሎም ብዙሓት ኣባላቶም እናተቋወሙዎ እንከለዉ፣ ንገለ ስዉር መደባት ብሰናይ ድሌት ኣብርሃም’ዩ ኣባል ፐን ከምዝኸውን ተገይሩ።


ናብ ጉዳይ መሸጣ ንቀጽል። እቶም ኣብ ፐን-ኤርትራ ዘለዉ ተጎተቲ ስነ-ጥበበኛታት ዘይፈልጥዎ ምስጢር፣ በዓል ኣብርሃምን ደሳለ ጂጎሎን ነዛ ’’ፐን-ኤርትራ’’ እትብል ዘላ ናብ ’’ፐን-ትግርኛ’’ ንኽቅይርዋ ውሽጠ-ውሽጢ ብዙሕ ሰሪሖም እዮም። እቲ ዕላማ ድማ፣ ስም እታ ስግሬቶ ናብ ’’ፐን-ትግርኛ’’ ብምቅያር፣ ስነ-ጽሑፍን ቋንቋን ትግርኛ ንክምዕብል ብዝብል ጉልባብ፣ ነቶም ትግራዎት ስነ-ጥበበኛታት ተዛረብቲ ትግርኛ ኣብቲ ማሕበር ከምዝሕወሱ ገይርካ፣ ንስነ-ሓሳብ ትግራይ-ትግርኚ ወይ ኣግኣዝያን ንምስሳይ እዩ።


ዝኣክል ገንዘብ እንተሂብኩምና ’’ነዛ ፐን-ኤርትራ ትብል ዘላ ጉጅለ ናብ ፐን-ትግርኛ ክንቅይራ

ንኽእል ኢና’’ ኢሉ ነቲ መደብ ምስቶም ብድሕሪት ኮይኖም ዝጸናተዉ ኣካላት ዝድልል ዝነበረ ደሳለ ጂጎሎ እዩ።


ኣብርሃም ነዚ መደብ ተሰማሚዕሉ፣ ደሳለ ጂጎሎ ድማ ኣዲስ-ኣበባ ከይዱ ምስቶም ን’’ሳክቲዝም’’ ዝበሃል ፈይስቡክ-ገጽ ዘዳልዉ ዘነበሩ(ቅድሚ ምእሳሩ በዓል ትግራዋይ ኮሎነል ቢንያም ተወልደ ዝርከብዎም ኣባላት INSA (ኢ.መ.ደ.ኤ)) ዝርርብ ጀሚሩ። ቅድሚ ቅሩብ እዋን፣ ኣብርሃም ባዕሉ ኣብ ፈይስቡክ ናቱ ከምዝጸሓፎ፣ ’’ምስ መርበብ ሳክቲዝም ሓበሬታ ኣብ ምድላው ይተሓባበር ነይረ’የ ግና ብዙሕ ኣይኮንኩን’’ ኢሉ ኣሚንሉ እዩ።

ደሳለ ኣብ ሞንጎ ከም ኣውሓሲ ውዕል ስለዝነበረ ’’ንኣብርሃም ዝረብሕ ገንዘብ ንሃቦ እሞ፣ ነቲ ፐን-ኤርትራ ዝብል ስም ናብ ፐን-ትግርኛ ክቅየር ዝኽእል እንተኾይኑ ምስ ፐን-ኢንተርናሽናል ምይይጥ ጀምር ክንብሎ’’ ኢሉ ንኢንሳ ሓቲትዎም።


ዓቅሚ ሰብኩም ኣፍልጡና ባጀት ከነጽድቀልኩም ምስተባህሉ፣ ኣብርሃም ’’130 ሓያላት ጸለውቲ ናይ ኤርትራ ስነ-ጥበበኛታት ኣብ ትሕተይ ኣለውኒ’’ ኢሉ። ዝርዝር ኣስማት ስደድ ምስተባህለ ግና ናይ 40 ሰባት ጥራይ ኣቅሪቡ። ስለምንታይ ስም ናይ 90 ሰባት ጎዲሉ ምስተባህለ፣ ’’እቶም ዝተረፉ ስዉራት እዮም፣ ገሊኣቶም ኣብ ውሽጢ ሃገር ስለዘለዉ፣ ገሊኣቶም ኣብ ወጻኢ ኮይኖም ደገፍቲ ህግደፍ ስለዝኾኑ፣ ንውሕስነቶም ስሞም ኣየረክብን’’ ኢሉ። ክክክክ....... ሽጣራ እዩ 130 ኣለዉኒ ኢሉ እምበር፣ ብዘይካ እቶም ጽሒፉ ዘረከቦም 40፣ ካልኦት ኣባላት ኣይነበርዎን።

ኩሉ ዝርርብ ኣብ መፈጸምትኡ ከየብጽሕዎ፣ እንዳ ሳኪትዝም ፋሕ ኣትይዎም፣ ትግራዋይ ኮሎኔል ቢንያም ተኣሲሩ፣ ነገራት ተቀያይሮም።


ሕጂ ድማ ከም ብሕድሽ ነዛ ሓሳብ ንምትግባር ካልኣይ ገጽ ሓድሽ ዘተ ምስ ኣብ መቀለ ዩኒቨስቲ ዘለዉ ናይ ትግራይ ኤሊት ’’ፐን ትግርኛ’’ ንምቋም ዝርርብ ጀሚሮም ኣለዉ።

ብሕጽር ዝበለ፣ ናይ በዓል ኣብርሃም ናይ መወዳእታ ሕቡእ ዕላማ፣ ነዛ ሕጂ ’’ፐን-ኤርትራ’’ ትበሃል ዘላ፣ ናብ’’ ፐን-ትግርኛ’’ ብምቅያር፣ ንኤርትራውያንን ትግራዎትን ጸለውቲ ስነ-ጥበበኛታት ኣብ ሓደ ኣኪብካ፣ ንስነ-ሓሳብ ኣግኣዝያን ተግባራዊ ንምግባር እዩ።


ብዛዕባ ምርጫ መሪሕነት ፐን-ኤርትራ እንተኾይኑ፣ ኣብርሃም ጠመተ ስለዝበዝሖ ንግዜኡ ትሕት ኢሉ ክጸንሕ ብምውሳን፣ ነቶም ክሰማምዕዎ ዝኽእሉ ቦታ ኣትሒዝዎም ኣሎ። እቲ ምርጫ ንስሙ እዩ እምበር፣ ኣቀዲሙ ምስቶም ናቱ ውሽጣዊ ሰልፊ ተሰማሚዖም መን እንታይ ቦታ ይሕዝ ዝተወሰነ እዩ።


ሰክረታሪ ንኽትከውን ብውሽጢ ውሽጢ ንይርጋኣለም’ዶ ክንጉስጉሰላ ምስበልዎ፣ ኣብርሃም ሓራይ ጽቡቅ ኢልዎም። ደሓር ኣብርሃም ተመሊሱ ንደሳለ ጂጎሎን ሓንቲ ጓል ባረንቱን ልኢኹ፣ ንትምኒት ምረጽዋ፣ ምኽንያቱ ይርጋኣለም ቋንቋ ኢንግሊዝ ስለዘይትኽእል ኢ-መይል ክትጽሕፍ ከላ ከተሕፍረና እያ፣ እንተላይ ወገንነት’ውን የጥቅዓ እዩ ብምባል ስዉር መጥቃዕቲ ፈንዩላ፣ ኣብ መረጻ ድማ ተሳዒራ ..... ኣብርሃም ከኣ ጸባ ሰትዩ....ክክክክክ!

ካልእ እቲ ኣኼባ ኦን-ላይን ብዙም እዩ ነይሩ፣ ዶክተር ግርማይ ነጋሽ ናይ ኣብርሃም ዓላማይ ብምዃኑ፣ ኣብቲ እኼባ ኣብ ጎኒ ኣብርሃም፣ ርእሶም ተላጊቡ ብሓንቲ ላፕ-ቶፕ ኣብ ሓንቲ ስክሪን እዮም ቀሪቦም፣ ዘገርም ኣይኮነን። እቲ ከገርም ዝግብኦ፣ ኣብ እንዳ ሻሂ ከይዶም፣ ሓንቲ ቢከሪ ንክልቲኦም ኣዚዞም ፣ በብተራ ካብ ሓንቲ ብኬሪ ፊት እናበሉ ክሰትዩ ክትሪኦም እንከሎኻ እዩ። ሊተራሊ፣ ኣብርሃም ኢዝ ነጋሽ’ስ በይበ። ሂ ኢዝ ሂስ በይበ !!! መጠኑ ዝሓለፈ ቅርበት ኣለዎም።


ኣብ መደምደምታ፣ እቲ ኣብ በዓል ኣመሪካን ኣውሮጳን ዘሎ ዲሞክራሲ፣ ልክዕ ከምዚ’ዞም ኤሪ-ሳትን ፣ ፐን-ኤርትራን ዝገብርዎ ዘለዉ...........!!! NationalEr Interest

94 views

©2019 Proudly created with NationalEr Interest.