ሓበሬታ፡ ኣብ ኣሜሪካ ትነብሩ ዜጋታትና ምስዚ ዘሎ ኩነታት፡ Embassy The State of Eritrea in USA, Statement

ሓበሬታ፡ ኣብ ኣሜሪካ ትነብሩ ዜጋታትና ምስዚ ዘሎ ኩነታት፡


መግለጺ ኢምባሲ ሃገረ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ፡ ነቲ Credit ዝግብኦ ሞጎስ ንሃቦ፡ Embassy is Doing Great Job...!


ኢምባሲ ሃገረ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ፡ ብመሰረት ዘዉጽኦ መግለጺ፡ ንኣብ ዉሽጢ ሃገር ዘሎ ህዝብና ዝዉዕል ሓገዝ፡ ኣብ ዉሽጢ 2 ሰሙን፡ ኣስታት $3.8ሚሊዮን ዶላር ገንዘብ ከምዝተዋጽአ ኣፍሊጡ ኣሎ።


ካብቲ መግለጺ፡ እቲ ዚይዳ ኣገዳሲ ኮይኑ ዝረከብናዮ ግን፡ ኢምባሲ ሃገረ ኤርትራ፡ ነቲ ንጽጉማት ዜጋታትና ኣብ ኣሜሪካ ካብዚ ሕማም ንምክልኻል ብዘይስሩዕ መንገዲ ከካይዶ ዝጸንሐ ወፈራ፡ ዚያዳ ዉሕስነትን ምክትታልን ዜጋታቱ፡ ብስሩዕን ዉዱብን ኣገባብ ተታሓሒዝዎ ምህላዉ ከፍልጥ ምክኣሉ'ዩ።


በዚ መሰረት፡ ኩሉም ሕክምናዊ ምኽሪ ይኩን ኣገልግሎት ብቀጥታ ክረክቡ ዝተጸገሙ፡ ቁጠባዊ ሽግር ዘጓመፎም፡ ካብ ስራሕ ዝተሰጉ፡ ንሕጋዊ መስርሓት ሓገዝ ዝሰኣኑ፡ ኣላዪ ዘይብሎም ድኑሳት፡ ስንኩላን፡ ስድራቤታት...ወዘተ፡ እዞም ዝስዕቡ 5 ቻነላት ንዝተፈላለየ ኣገልግሎት ከፊቱ ንዜጋታቱ የፍልጥ።ዓይነታት ሓገዝን መራኸቢ መስመራትን


እዚ ተቀሪብልኩም ዘሎ ሓገዛት፡ ንጥዕናዊ፡ ማሕበራዊ፡ ሕጋዊን፡ ዘቤታዉን ቀረባት ዝምልከት ኮይኑ፡ መተካእታ ህጹጽ ረዲኤት ከምዘይኮነ ግን ነፍልጥ፡ ንህጹጽ ረዲኤት ናብ 911 ጥራይ ምድዋል ይከኣል።


1. ጥዕናዊ ምኽርን ሓገዝን ካብ ኤርትራዉያን ሓካይም ንምርካብ፡


ወለንታዉያን ኤርትራዉያን ሓካይም፡ ኢልካ፡ ብ 804-365-5322 ክድዉል ይከኣል፡ ወይ Ncea.health@gmail.com መልእክቲ ክትሰድድ ይከኣል፡


2. ማሕበራዊ ድሕነት (ካብ ስራሕ ምስጓግን ካልእ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ወጽዓታትን) ንዘጋጥሞም ዜጋታትና ንምሕጋዝ፡


ብጻይ ኢብራሂም ዓብደልኑር ኢልኩም፡ ቴለ 202-670-2029, ወይ e-Mail፡ NCEAcovid19Help@gmail.com ኢልኩም፡ መልእክትኩም ተሕልፉ፡


3. ሕጋዊ ኣገልግሎት ምኽሪ ጥብቅና ምስ ትደሊዩ፡


ብጻይ ኣምባሳጅር ብርሃነ ኢልኩም፡ ቴለ 202-270-1861, e-Mail፡ covid19NCEAHelp@gmail.com, ብምባል መልእክትኩም ተሕልፉ፡


4. ቀረብ መግብን መድሃኒትን ካልእን ምስ ትደሊዩ፡


በቲ ልሙድ ቁጽሪ ተሌፎን ሃገራዊ ሽማግለ ወይ ወከልቲ ቆንስላዊ ጉዳያት ከተማኹም ደዉሉ፡


5. ኣባላት ኢምባሲ ሃገረ ኤርትራ ኣብ ሕ/መ/ኣሜሪካ ንምዝርራብ፡


ብጸይቲ ፍረወይኒ ኣብራሃም ኢልካ፡ ቴለ 888-808-4892፡ e-Mail፡ embassyeritrea@embassyeritrea.org ብምልኣክ፡ ክትረክብዎም ትክእሉ፡


ንምሉእ ትሕዝቶ፡ ኣብዚ ታሕቲ ዘሎ image ምንባብ ይከኣል፡


ዓወትንሓፋሽ...!!!

NationalEr Inተreset

23 views

©2019 Proudly created with NationalEr Interest.