ሌባ ንሌባ ይፈልጦ፡ "ሃገር ኣብ ትሕቲ ሓቀኛታት ዲክተተርሺብ ከይትወድቕ፡ ዓቢ ስክፍታ ምሃለወና...!"

ሌባ ንሌባ ይፈልጦ፡ "ሃገር ኣብ ትሕቲ ሓቀኛታት ዲክተተርሺብ ከይትወድቕ፡ ዓቢ ስክፍታ ምሃለወና...!"


ውሽጣዊ ቪድዮ ኣኼባ ቦርድ ERISAT ዘግሃዶ ሓቂ፡


ጉርፍጥ ልሳን ነዳያት ኣሰናን ኤሪሳትን ደገ ከምዝወጽአ ርኢኹሞስ፡ ብዙሕ መዛረቢ ኮይኑ ኣሎ። ምስጢራዊ ኣኼባ ኣባላት ቦርድ ኤሪሳት ዘርኢ ቪድዮ ተዘርጊሑ፡ ERISAT ብልሳን ዓንደረቦ ‘ጋዜጠኛ’ ሄኖክ (ቢጫ) ኣቢላ ይቕሬታ ክትሓትት እንከላ፡ ዕሉል ከዳዕ ኣሜኑኤል ኣሰና’ውን መልሲ ሂቡሉ።


ኣብቲ ኣብ ምዉት ዛዕባታት ንልዕሊ ሰለስተ ስዓት ዘካይድዎ ኣኼባ፡ ኣባላት ቦርድ ኤሪሳት ኣሰና ዝነደዩ ሽማግለታት ልኢኻ ንምጽንባርን ብሓባር ድማ "ጸጋታት" ከምዝበልዎ ንሳቶም፡ ገንዘብ ንምምቓልን ከም ዝሓተተቶም ይገልጹ።


ሓደ ድሕሪ ሓደ ነቶም ሽማግለታት ብሕሱር ቃላት ይዝልፉ፡ የናሽዉን የዋርዱን፡ ናይ ኣጋጣሚ ኣስማቶም ደኣ ኮይኑ እንበር። ነቶም ገዳይም ከድዓት ከም ዶክተር በረኸት፡ ኤልሳ ጭሩም፡ ኣማኑኤልን ከም መወዳድርቶም ከም ዝርእይዎምን፡ እምበረ መጠን ከም ዝጸልእዎምን እናሓንሓኑ ይገልጹ። ገዳይም ተጋደልቲ እንበር፡ ገዳይም ከዳዓት ክብሪ ክረኽቡ ኢልካ ምሕሳብ፡ ገመል ብዓይኒ መርፍእ ሓሲብና፡ ደሓን እዚ እዉን ንንፋስ ንሃቦ።


መን’ዩ ናይ "ህዝቢ" ዝመስል ዛዕባ ኣልዒሎም’ውን ሓኾት ክብሉ ከለዉ፡ ዕንክይክይ ምምስሳል ኣዚዩ ከም ዘጨንቖም፡ ካብ'ቲ ንሓድሕዶም ለያቡ ክንሶም ዝጸያየኑዎ የረዳኣካ።


ንሶም ‘ኣሰና’ ናይ ውልቂ’ምበር ናይ ህዝቢ ከም ዘይኮነት ይሕብሩ። ወሲኾም ዉን ሕቡእ ኣጀንዳ ምስ ጉጅለ ዓድዋ ዘለዋ ደኣ እንበር፡ ንሳን መልሕቃታን፡ "ተቛወምቲ ድዮም'ከ?" ኢሎም ይጠራጠሩ። ብዛዕባ ኣሰና ዘቕረብዎ ገምጋም ግጉይ ኣይኮነን።


ብተመሳሳሊ፡ ውልቃዊ ወናኒ ኣሰና ብዛዕብኦም መብርሂ ክህብ እንከሎ፡ ERISAT ብተመሳሳሊ ናይ ህዝቢ ከምዘይኮነት፡ በቲ "ብሽሙ ጸዊዖም ሓባል" ምባሎም፡ ጓሂኡ ይገልጽን፡ ተወሳኺ መፋኾሲ ጭንቀት ውን መብርሂ ይሓትት። ክልተ ሰረቕቲ ብሓድሕዶም ክዛረቡ ከለዉ ክትኣምኖም ጥራይ ኢኻ ትኽእል። ስለ ዝኾነ ነቲ ብዛዕባ ሓድሕዶም ዝተዛረብዎ ተቐቢልና "ኣስሚርናሉ" ኣለና።


ጥቓ ህዝቢ ድማ የለዉን።

ናብ ውሽጣዊ ጉዳዮም ኣትዮም ኣብ ዘካይድዎ ኮሸምሸም ድማ፡ ናብ ኣባላት ቦርድ ሕቶታት ንዘለዎም ኣባላቶም የናሽዉ፡ የቆናጽቡ፡ ብዘዕበዮም ቃላት ይገልጹ።


ገንዘብ ብኸመይ የመሓድሩ? ዕድመ ኣባላነት ቦርድ ክንደይ ይኸዉን? ኣገባብ ኣሰራርሓ፡ ዉሽጣዊ ዓንዲ ሕጊ? ወዘተን ዝኣመሰሉ ሕቶታት ንዘልዕሉ መሳርሕቶም ከም ጸላእቲ ኣቐሚጦም ሓንሳብ “ጎሓፋት” “ዓንጃላት” “ደናቑር” “ኣውቲስታታት” ወዘተ እናበሉ ይገልጽዎምን፡ እስሕቁን።


ካብኡ ሓሊፎም ብኸመይ ይኣልይዎም ውዲት ይህንድሱ፡ ዕሉላት "ዓለወኛታት" ምዃኖም ብዘይሕፍረት የርእዩ። ቪድዮ ውሽጣዊ ርክብ ቦርዶም ንደቂ ገርሂ ልባ ቶኽላ ካብ በጊዕ ፈልዩሎም ይኸውን።


ERISAT ብዛዕባ’ቲ ኣብ ኲናት እናሀለወ’ውን ምርጫታት ዘካየደ፣ ህዝባዊ ምርጫ ክሳብ ናብ ዓዲ ዘውረደ፣ ምርጫ ደያኑ ኮማዊ ኣብያተ-ፍርዲ ዝተኣታተወ፡ "ውድብ ህዝባዊ ግንባር" ብላኻታታ ገይራ ትዋጢ፡ ብጥሩምብኣ ጌራ ድማ ትነፍሕ’ያ።


መዓልቱ ኣኺሉ ቪድዮ ውሽጣዊ ኣባላት ቦርዳ ኣብ መርበብ ምስ ወጸ ግን መዝገበ ቃላት ERISAT "ምርጫ-Election" ዝበሃል ኣምር ከምዘይፈልጡ ጥራይ ዘይኮነ፡ ብዉሕዱ ንዝለኣኾም ጥዕና ዘለዎ ጉጅለ ይኹን ኣይኹን፡ ተሓተቲን ግሉጻትን (Transparent & Accountable) ክኾኑ ዘይሕሰብ ጥራይ ዘይኮነ፡ ስነ-ኣእምርኦም ተዓዚብካ፡ ኣብዛ ሃገር ጽባሕ "ሓቀኛታት ዲክታቶራት" ሰብ ታኒኪ፡ ከይመጹ ዘየፍርሕ ኣይምነበረን፡ ዓቕሚ ዘለዎ ደኣ የለን እንበር።


እቶም ኣባላት ቦርድ ብምርጫ ከም ዘይቅየሩ፡ ኣብኣ ልሕግ ክብሉ ምዃኖም፡ ነቶም ምርጫን ካልእን ዝሓቱ ድማ ብውዲት ከባርርዎም ምዃኖምን ይገልጹ።


እንተተገብረ ከኣ ከምዚ ናይ ኢራን ነበርቲ መንፈሳውያን መራሕቲ ክኾንሉ ዝኽእሉ ስርዓት ከተኣታትዉ ከም ዘለዎም ይማኸሩ። ዘካርያስ ገሪማ (ወዲ ገሪማ) ዝተባህለ ሊቕ እታ ማዕከን ብቋንቋ ቲንግሊሽ (ትግሪኛ እንግሊዝኛ) ገይሩ ንምርጫ ኣመልኪቱ ዝሃቦ ኣስተምህሮ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ስእሊ ንምምልካት ይኣክል፡ ምናልባት ታንኪ'ዶ ኣጉዲልናላ እታ ስእሊ?


ኣብዚ ቪድዮ እታ ተለቪዢን በዝን በትን ከም ሓብታ ‘ኣሰና’ ናይ ስድራቤት ምዃና የብራህራሃልካ። ዳርጋ ‘ከይንግጠም ምንእንትስ፡ ከምቲ ብጻይ ጀናይ ዝበሎ፡ "ሕንጻያት ንቕድሚት፡ ተኾሉ ብድሕሪት"፡ ገሌና ንማለቱ ካብ ቦርድ ወጻኢ ኮይንና ዘይንመርሕ’ ክብሉ ኣይሓፍሩን። ኤሪሳትን ኣሰናን ከምቲ ንትካላተን ዓድን ዓውድን ሓውን ሓብትን ዘሸተቱወን፡ ሃገር ክሸትታ ዝፍትና በድንታት ምዃነን ንሰብ ገርሂ ልቢ ዝገለጻሉ እዋን ኢና ነሕልፍ ዘለና።


ከም ናይ "ዉልቂ" ብሕታዉያን ይኹና ናይ ማሕበራት እኳ ክትቅበለን ጸገም የብሉን። ወሸለ ናይ ደቂ ኤርትራ ኢና ዝብላ ማዕከናት በዚሐን! ንሕና ዉን ካብ ቅድሚ 3 ዓመት ጀምሪካ ዝተዛረብናሉ ጉዳይ ስለዝኾነ። እቲ ዘዛርብ ግን "ካብ ህዝቢ ናብ ህዝቢ!".... ሰይ..! እንታይ ኣምጽኦ ሓሶትን ምትላልን፡ ንነብስኻን ስራሕካን ዘይትመስል...? ኣሰና፡ ልክዕ'ዩ ኣብ መቐለ ለኣኽቲ ኣለዉዋ። እታ ኤሪ-ሳት'ከ ታይ ኣምጽኦ ኣብዚ ጻዕረ-ሞት!


ኣብዚ ቪድዮ ሓደ ተወላዲ ብ’ሄረ ዓፈር’የ’ ዝብል፡ ቭእስማዒል ገበታይ (ወዲ ገበታይ) ዝበሃል ኣባሎም ኣሎ። ኣብዚ ሕጂ እዋን፡ ከም "ሕንጻይ-ፓፓጋሎ" ክጥቅሞም፡ ከም መከሓሓሲ ፍሽለቶም ንቕድሚት ኣገዲሞም፡ ዳይረክቶር ናይታ ተለቪዥን ጌሮሞ።


ኣብ 1998 ኪናት ወራር ወያኔ ክባራዕ ከሎ፡ ናይ ክተት መጸዋዕታ ወረቐት ምስ መጾ፡ በሪሩ ከምዝጠፍአ'ዩ መዛግብቲ ክድዓት ሃገርና ዝሕብር።


ደሓር ከኣ እቲ ዝገርም፡ ምስ ዲሞክራሲያዊ ዉድብ ናጽነት ዓፋር ቀይሕ-ባሕሪ (Red Sea Afar Democratic Organiziation - RSADO)፡ ንምፍንጫል ደንካሊያን ምሕባር ምስ ዓፋር ኢትዮጲያን፡ ብኡ ኣቢልካ ድማ ምስ ትግራይ፡ ዝቃለስ ዝነበረ ብራስዶ-ዝፍለጡ፡ ደሓር ኣብዚ ከባቢ 2017 ኣቢሎም ብሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣብ ድቢያ ኣቲዮም ዝተደምሰሱ፡ ኣባሎም ኮይኑ ኣብ ክንደይ ዳስ-ሓዊያ ሃሊሉን ነብሱ ተማሒሩን'ዩ።


ሕጂ እቲ ዝገርም፡ ዳይረክቶር ነታ ኣብ "መን ዚያዳ ሃገራዊ መሰለ" ቃልሲ ዘላ ኤሪ-ሳት ኮይኑ፡ ሰነዳቱ ንድሕሪት ሓቢኡ፡ ነቲ ኣብ ደንካልያ ጥምየት ከም ዝኣተወ ዝሕብር ዜና ከም ዝፈብረኾ ኣብቲ ዉሽጣዊ ኣኼባ የተምብህ።


እዚ ጠንቋሊ ከም "ኣሕመዳኒ መሓመድ" ዝኣመሰሉ ኣብ ደንካልያ ተቐሚጦም ክውንነት ደንከል ደቂቅ-ብደቂቅ፡ ንዓለም ዝሕብሩ ዜጋታት ከም ዘለዉ ኣይፈልጥን’ዩ ማለት ድዩ? ብዛዕባ ኤርትራውነት ክመሃር ናብቲ ናይ ፈይስቡክ ገጻቶም ዘወር እንተዝብል ክንደይ ምስ-ተማሕረ።

ኣንበብትና ነቲ ቪድዮ ምክትታል ከም ዝጽግመኩምን ከምዘሰልችወኩምን ተረዲእና ኢና ቆንጪልና ንጸምቆ ዘለና። ቋንቋ ኣባላት ኤሪሳት ሓበጀረዋይ’ዩ። ምኣስ ትግርኛ ከምኡ’ውን እንግሊዘኛ ይጥቀሙ ኣይፈልጡን። ነውርታት ኣይፈልጡን። ጽያፍ ክዛረቡ ኣይሓፍሩን። ኮታ ኣብ ሳተላዪት ዝተሓብኡ በጋሚንዶታት’ዮም ተበልናኩም፡ ነቲ ሕጂ ሰዓብቶም ዝነበርኩም እሞ ትደግምዎ ዘለኹም ኣበሃህላ ጥራይ ኢና ንደግሞ ዘለና።


ንሕና ከም ኤርትራዉያን፡ ከም'ቲ ኣቀዲምና ኣብ ላዕሊ ዝተንከፍናዮ፡ ክሳብ ሕጂ ምስ ዘሎ ህሉዉ ኩነታት ናይ "ሃገር ኣድሕን እዋን መኸተ"፡ ከይተሰናኸለ፡ ኣብ ዞባዊ ምምሕዳር፡ ካብ ዓድን ከባብን ምምሕዳር ክሳብ ደረጃ ንኡሳን ዞባታት፡ ኣብ ማሕበራትን ዉዳቤታት ህዝብን፡ ክሳብ ጠቕላሊ ጉባኤ (ከም ኣብነት ሃማድኤ ክንወስድ ንኽእል ኢና)፡ ኣብ ኮማዉያን ቤ/ፍርድታት፡ ክሳብ ደረጃ ንኡሳን/ዞባታት፡ ካብ ከባቢ 2002 ጀሚሩ ብዘይ ምቁራጽ ምርጫ ይካየድ።


እቲ ብደረጃ ዞባታትን ሃገርን ዝካየድ ምርጫ ይኹን፡ ካልእ ዓበይቲ ጉዳያትና ዉን፡ ዘይንቡር ኩነታት ናይ "ሃገር ድሕነት ሓደጋ" ስለ ዘጋጠመ እሞ ስለ ዝተወንዘፈ፡ ኣብ ዘይንቡር ኣገባብ ንነብር ማለት ኣይኮነን።


እንታይ ደኣ፡ ዜርካ ዜርካ ምትግባሩን ምክያዱን ኣይክተርፍን'ዩ፡ እንበር ከም ብሉጽ ፖለቲካዊ መሳርሒ ተሓሲቡ፡ ከም ባህሊ ክዉረስ ኣይግባእን። ህዝበይ ዝሓስቦም ዝጽበዮን ካልእ፡ በዓል ኣባ ገሪማ ከኣ ይግበር ኢሎም.......???፡


ታሪኻዊ ኣስተምህሮ "ኣባ ገሪማ" ብዛዕባ ምርጫ እስከ ንተዓዘብ.....፡


"ብዛዕባ ኣማራርጻ ናይ ቦርድ ርእይቶ ስለ ዘይሃብኩ ገለስ'ያ፡ We just have to be careful. Because I am sure within the nex year ገለስ one or two of us will want to leave somehow ስራሕ ይበዝሓካ ገለ ገለ ነገርሲ ክህሉ’ዩ you know።


We have to be ready not for any bodys sake. ክንዳሎ ስለ ዘለና። This is not ከምዚ paradise ኣይኮነን this is ከምዚ copa ናይ ገለ tornament ይኮነን። ደሓር እታ ዓንቶቦይ ዘምጻእካያ ፊሊ 30% stake ክህልወና ገል። no this is not polotics እኮ people by representation መሰል ይረኽቡ ገለ።


ከምኡ ኣይኮነን ሕጂ no body is getting anything here. ንሕና ሓደ machine ኢና ንኸይድ ዘለና። ታንኪ ጌርካ ንጸላኢኻ ረጊጽካዮ ክትከይድ ከለኻ ብvote ኣይኮንካን ትገብራ። ሱቕ ኢልካ ኢኻ ትረግጾ you know we are killing an enemy።


ሕጂ in killing an enemy there is no votes, you just kill the enemy. እንድሕ፡ if we found ከምዚ ከነምጽኦ ንኽእል ነቲ enemy ኣብ ምቕታል ዝሕግዘና ገለ we will bring them.


But we shouldn’t let people decide እንታይ’ዩ ሽሙ ከምዚ ብvote ገለ this is not እንታይ’ዩ ሽሙ I don’t know. ናይ ገንዘብ business ኣይኮነን’ዚ where ናይቶም ሰብ ሓሳብ matters ገለ። ትቃለስ ገለ ኢኻ ዘለኻ ብvote ኣይከውንን’ዩ ኣብ ቃልሲ ከኣ።


Because you are a soldier now, you are ina battle. And in battle voted don’t work. Someone should make a decision. በቃ let them stick with that. Believe me ዋላ ዘረባ ተዝበዝሕ ነይሩ ከምዚ ቀጨውጨው መዓት ገልጠምጠም ብሕጂ ዝሕግዘና’ዩ ክበዝሕ እምበር ክውሕድ ኣይኮነን። . . . I don’t think we should worry about እዚ ደእ’ሞ ኣረኻኺቦሙልና ማለት እንድዩ . . . ሳክት ሰለስተ ኣርባዕተ ጎሓፋት ኣብዚ ከባቢና ዘለዉ......!"


ቀጻሊ ምዕባሌታት ኣብዚ....፡

......................MAU፡

NationalEr Interest

93 views

©2019 Proudly created with NationalEr Interest.